PL EN

Kancelaria

Ryszard Skubisz Kancelaria Prawno – Patentowa została założona przez prof. Ryszarda Skubisza w 2002 r. Kancelaria specjalizuje się w dziedzinach prawa własności przemysłowej, prawa autorskiego oraz prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i prawa o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym.

Specjalność Kancelarii stanowią problemy na styku prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej w obszarze prawa własności przemysłowej i prawa autorskiego.

Praktyka Kancelarii związana jest z reprezentowaniem Klientów przed Urzędem Patentowym i Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (znaki towarowe, wzory przemysłowe) w Alicante oraz sądami administracyjnymi, cywilnymi, karnymi oraz sądami europejskimi w Luksemburgu.

Ponadto służymy Klientom wiedzą i doświadczeniem przy zawieraniu umów licencyjnych, umów delimitacyjnych, umów o prowadzenie wspólnych prac badawczych czy też umów o przeniesienie praw własności przemysłowej.

Doradzamy w zakresie ochrony praw autorskich w dziedzinie elektronicznej eksploatacji dzieł, ochrony prawnej baz danych, prawa reklamy itd.

Sporządzamy też opinie prawne w obszarze prawa własności przemysłowej, prawa autorskiego i prawa konkurencji.

Nasza Kancelaria, a przede wszystkim Prof. Skubisz są uznawani za lidera w dziedzinie prawa znaków towarowych. Potwierdzają to otrzymywane od wielu lat nagrody i wyróżnienia.

Prof. Ryszard Skubisz został uznany po raz kolejny za TRADE MARK STAR 2018. Ranking „Managing Intellectual Property IP STARS” prowadzi od wielu lat zestawienia wiodących kancelarii i prawników na całym świecie.

Prof. Ryszard Skubisz – Prawnik rekomendowany - w dziedzinie Prawo własności intelektualnej i przemysłowej i autorskie

Kancelaria Skubisz otrzymała nagrodę „Kancelaria Roku 2018 w Polsce w kategorii Znaki Towarowe” (Trade Mark Prosecution Firm of the Year 2018 for Poland) przyznaną przez Managing Intellectual Property.

W rankingu „Top 5 Recommended in Poland” Ryszard Skubisz Kancelaria Prawno-Patentowa została wybrana jako jedna z pięciu rekomendowanych kancelarii prawnych w Polsce zajmujących się problematyką znaków towarowych. Ranking został opublikowany przez czasopismo The Trademark Lawyer w ramach rankingu "The European Trademark Ranking 2018".

W rankingu „Managing Intellectual Property IP STARS 2018” Ryszard Skubisz Kancelaria Prawno-Patentowa zajęła 2. miejsce z zakresu spraw spornych dot. znaków towarowych.

W rankingu „The World’s Leading Trademark Professionals 2018” prowadzonego przez World Trademark Review 1000, Prof. Ryszard Skubisz został po raz kolejny rekomendowany jako „Luminary” w obszarze prawa znaków towarowych.

W rankingu „Managing Intellectual Property IP STARS 2017” Ryszard Skubisz Kancelaria Prawno-Patentowa zajęła 2. miejsce z zakresu spraw spornych dot. znaków towarowych. Natomiast Prof. Ryszard Skubisz został uznany za TRADE MARK STAR 2017. Ranking „Managing Intellectual Property IP STARS” prowadzi od wielu lat zestawienia wiodących kancelarii i prawników na całym świecie.

Prof. Ryszard Skubisz – Prawnik rekomendowany - w dziedzinie Prawo własności intelektualnej i przemysłowej i autorskie

Ryszard Skubisz Kancelaria Prawno-Patentowa – Kancelaria rekomendowana – w dziedzinie Prawo własności intelektualnej i przemysłowej i autorskie

W rankingu „The World’s Leading Trademark Professionals 2017” prowadzonego przez World Trademark Review 1000, Prof. Ryszard Skubisz został po raz kolejny rekomendowany jako „Luminary” w obszarze prawa znaków towarowych.

Prof. Ryszard Skubisz – Prawnik rekomendowany - w dziedzinie Prawo własności intelektualnej i przemysłowej i autorskie

Ryszard Skubisz Kancelaria Prawno-Patentowa – Kancelaria rekomendowana – w dziedzinie Prawo własności intelektualnej i przemysłowej i autorskie

W rankingu „The World’s Leading Trademark Professionals 2016” prowadzonego przez World Trademark Review 1000, Prof. Ryszard Skubisz został po raz kolejny rekomendowany jako „Luminary” w obszarze prawa znaków towarowych.

Prof. Ryszard Skubisz został wymieniony jako jeden z TRADE MARK STARS, zajął 2. miejsce w rankingu na najlepszych prawników z zakresu „spraw spornych dot. znaków towarowych oraz praw autorskich”

Qui iure suo utitur, neminem laedit

Działalność

  • Prawo znaków towarowych

  • Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

  • Prawo wzorów przemysłowych

  • Prawo autorskie

  • Prawo antymonopolowe

  • Ochrona domen internetowych

  • Doradztwo w zakresie IT

  • Ochrona danych osobowych (RODO)

Kancelaria SKUBISZ oferuje pełną obsługę prawną związaną ze znakami towarowymi.

Nasza Kancelaria, a przede wszystkim Prof. Skubisz są uznawani za lidera w dziedzinie prawa znaków towarowych. Potwierdzają to otrzymywane od wielu lat nagrody i wyróżnienia.

Usługi doradcze kancelarii SKUBISZ obejmują całe spektrum spraw związanych ze znakami towarowymi a w szczególności:

Świadcząc usługi rejestracji znaków towarowych w pierwszej kolejności dokonujemy wnikliwej oceny zdolności rejestrowej znaku towarowego pod względem bezwzględnych przeszkód rejestracji. Na prośbę naszych Klientów przeprowadzamy badania znaków towarowych pod kątem potencjalnej kolizji z wcześniejszymi prawami ochronnymi na terytoriom Polski, Unii Europejskiej bądź wybranych państw na Świecie.

Przygotowujemy zgłoszenia krajowych, europejskich oraz międzynarodowych znaków towarowych w odpowiednich Urzędach.

Współpracując z wiodącymi, wyspecjalizowanymi kancelariami prawnymi możemy przeprowadzić proces rejestracji znaków w wielu państwach z poza Unii Europejskiej w szczególności w Chinach, Indiach, Emiratach Arabskich, USA, Kanadzie czy państwach Ameryki Południowej.

Oferujemy swoim Klientom pełen zakres usług w odniesieniu do monitoringu i zarządzania zarejestrowanymi i zgłoszonymi znakami towarowymi. Te działania obejmują przede wszystkim, utrzymanie w mocy krajowych, europejskich oraz międzynarodowych znaków towarowych oraz administrowanie i opieka nad zgłoszonymi i zarejestrowanymi znakami towarowymi Klientów, w tym w szczególności prowadzenie okresowych badań w celu uniknięcia potencjalnej kolizji znaków towarowych.

Zarządzając portfolio znaków towarowych naszych Klientów, monitorując znaki bądź prowadząc sprawy sporne niewątpliwie istotne znaczenie mają negocjacje oraz późniejsze przygotowanie umów przeniesienia praw, umów delimitacyjnych czy umów koegzystencji.

Korzystając z bogatego doświadczenia, niezależnie od powyższych umów, nasza Kancelaria doradza także Klientom w sporządzeniu umów licencyjnych czy umów o współpracy.

Posiadamy bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu spraw spornych dotyczących udzielenia praw ochronnych na znaki towarowe lub uchylenia takiej ochrony. Prawnicy Kancelarii SKUBISZ reprezentują Klientów w tego rodzaju postępowaniach przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO) oraz sądami właściwymi w takich postępowaniach, w tym sądami administracyjnymi oraz Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu.

Prawnicy Kancelarii SKUBISZ reprezentują także polskich i zagranicznych Klientów w postępowaniach sądowych w sprawach o naruszenie prawa ochronnego na znaki towarowe. Chodzi tu o postępowania przed sądami powszechnymi, w tym w szczególności przed Sądem Wspólnotowym ds. Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych w Warszawie. Prawnicy Kancelarii SKUBISZ posiadają w tym zakresie bogate doświadczenie, obejmujące również sprawy sporne dotyczące nietypowych znaków towarowych, tj. trójwymiarowe znaki towarowe, kolorowe znaki towarowe i znaki towarowe obejmujące „trade dress” produktów.

Kancelaria SKUBISZ posiada bogate doświadczenie w sprawach związanych z handlem równoległym w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zakresem specjalizacji Kancelarii są objęte sprawy dotyczące dopuszczalności handlu równoległego w kontekście ochrony praw wyłącznych do znaków towarowych i innych praw własności intelektualnej oraz przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W szczególności dotyczy to handlu równoległego produktami leczniczymi, kosmetykami oraz częściami zamiennymi do samochodów.

W omawianym obszarze Kancelaria świadczy obsługę prawną zarówno w zakresie wstępnej oceny prawnej dopuszczalności handlu równoległego określonymi produktami, w tym pomoc w zakresie tworzenia umów i regulaminów na podstawie których ma być prowadzona taka działalność, jak również reprezentuje swoich Klientów w sprawach spornych na etapie przedsądowym i sądowym. W postępowaniach sądowych dotyczących handlu równoległego Kancelaria reprezentowała z sukcesem swoich Klientów na wszystkich etapach tych postępowań.

Kancelaria SKUBISZ świadczy pomoc prawną w sprawach dotyczących problematyki zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Prawnicy Kancelarii posiadają bogate doświadczenie związane z doradztwem i reprezentacją swoich Klientów zarówno jako podmiotów uprawnionych, jak i obowiązanych w sprawach o czyny nieuczciwej konkurencji.

W omawianym obszarze kompetencji Kancelaria Skubisz oferuje kompleksowe usługi prawne, w tym obejmujące:
– ocenę planowanych lub podejmowanych przez przedsiębiorców działań w celu ochrony  Klientów przed czynami nieuczciwej konkurencji oraz zapewnienia zgodności ich działań z przepisami prawa, w tym opiniowanie projektów umów, porozumień i regulaminów, opiniowanie projektów opakowań i etykiet oraz opiniowanie projektów komunikatów marketingowych;
– udzielanie porad oraz sporządzanie opinii prawnych z obszaru prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
– reprezentowanie swoich Klientów w sporach dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji, zarówno na etapie przedsądowym, jak również w każdej fazie postępowania sądowego;
– doradztwo w sprawach rozstrzyganych w trybie pozasądowego rozwiązywania sporu.

Zakresem specjalizacji Kancelarii w omawianym obszarze są objęte w szczególności sprawy dotyczące:

Podstawową postacią deliktu nieuczciwej konkurencji jest nieuprawnione wykorzystanie w działalności gospodarczej efektów cudzej pracy oraz nakładów sił i środków poczynionych na ich osiągnięcie. Tak zdefiniowany delikt jest sankcjonowany w prawie polskim na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Kancelaria SKUBISZ reprezentowała swoich Klientów w wielu sporach sądowych i pozasądowych, których przedmiotem były roszczenia uzasadnione zarzutami pasożytniczego działania, w szczególności polegającego na upodobnieniu wizerunków produktów lub wadliwym ukształtowaniu. Uzyskane w ten sposób doświadczenie zapewnia prawnikom Kancelarii niezbędną wiedzę, aby świadczyć pomoc prawną w tym obszarze. Pomoc taka polega zarówno na wstępnej ocenie planowanych działań w celu zminimalizowania ryzyka prawnego związanego z zarzutami pasożytnictwa, jak również reprezentowaniu Klientów, których interesy zostały naruszone lub zagrożone pasożytniczym działaniem konkurentów rynkowych.

Czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie produktu, które może wprowadzać odbiorców w błąd co do jego istotnych właściwości. Dotyczy to również wadliwego oznaczenia produktu w zakresie jego pochodzenia od danego przedsiębiorcy. Tak rozumiany czyn nieuczciwej konkurencji jest sankcjonowany w prawie polskim na podstawie art. 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Prawnicy z Kancelarii SKUBISZ posiadają bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw z problematyki wprowadzającej w błąd oznaczania produktów. Świadczona w tym obszarze pomoc prawna obejmuje pełen wachlarz usług, poczynając do wstępnego opiniowania projektów opakowań, a kończąc na reprezentacji przed sądami powszechnymi.

Specjalizacja Kancelarii Skubisz obejmuje dziedzinę nieuczciwej reklamy jako jednego z deliktów nieuczciwej konkurencji, stypizowanego w art. 16 polskiej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Prawnicy z Kancelarii, w tym przede wszystkim Prof. Skubisz, łączą w tym obszarze doświadczenie praktyczne oraz gruntowną wiedzę teoretyczną. Zdobyta wiedza teoretyczna znajduje odzwierciedlenie w autorstwie szeregu publikacji naukowych z problematyki nieuczciwej reklamy, w tym autorstwie komentarza do powołanego przepisu ustawy w wiodącym polskim komentarzu pod red. Prof. Szwaji.

Kancelaria Skubisz świadczy w tym obszarze pełen wachlarz usług, poczynając od wstępnego opiniowania projektów reklam, a kończąc na reprezentacji Klientów przed sądami powszechnymi oraz organami administracji właściwymi do sankcjonowania deliktów reklamy.

Zakłócenie funkcjonowania przedsiębiorstwa w następstwie działań konkurenta rynkowego stanowi jeden z nienazwanych czynów nieuczciwej konkurencji. Jest on sankcjonowany w prawie polskim na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Prawnicy z Kancelarii SKUBISZ posiadają w tym obszarze bogate doświadczenie praktyczne. W minionych latach reprezentowali oni Klientów Kancelarii w precedensowych sporach sądowych, których przedmiotem były delikty zakłócenia funkcjonowania przedsiębiorstwa, wynikające przykładowo z bezpodstawnego podejmowania działań prawnych przez przeciwnika rynkowego lub prowadzenie przez niego nierzetelnej komunikacji z kontrahentami.

Kancelaria Skubisz świadczy w tym obszarze pełen wachlarz usług, poczynając od przygotowywania opinii prawnych, poprzez uczestniczenie w negocjacjach w celu zawarcia ugód pozasądowych, a kończąc na reprezentacji Klientów przed sądami powszechnymi.

Kancelaria SKUBISZ doradza i wspiera swoich Klientów w zakresie rejestracji wzorów przemysłowych.

Oferujemy pomoc prawną w sprawach związanych z wzorami przemysłowymi zarówno w Polsce, w krajach Unii Europejskiej jak i na całym Świecie.

Zakres naszej oferty obejmuje:
– reprezentację podmiotów krajowych i zagranicznych
– przygotowywanie dokumentacji zgłoszeniowej krajowej, międzynarodowej i wspólnotowej
– pomoc w uzyskiwaniu praw wyłącznych przed Urzędem Patentowym RP (UP) oraz Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz Światową Organizacją
Własności Intelektualnej (WIPO)
– prowadzenie spraw spornych
– utrzymywanie w mocy praw własności przemysłowej, obsługa prawna w zakresie umów licencyjnych, umów przeniesienia prawa.

Kancelaria SKUBISZ oferuje pomoc prawną w zakresie prawa autorskiego.

Nasi prawnicy posiadają bogate doświadczenie oraz wiedzę w tej dziedzinie. Naszymi Klientami są organizacje krajowe i międzynarodowe związane z mediami, producenci oprogramowania, wytwórnie filmowe, firmy fonograficzne, wydawnictwa, artyści.

Oferujemy doradztwo i reprezentację we wszystkich aspektach tworzenia prac chronionych prawem autorskim.

Przygotowujemy i negocjujemy umowy licencjonowania praw autorskich.

Doradzamy w sprawach o naruszenie praw autorskich i oferujemy zastępstwo prawne w postępowaniu o naruszenie. Jesteśmy również ekspertami w ściganiu piractwa praw autorskich.

Kancelaria SKUBISZ posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw antymonopolowych, zarówno dotyczących przedsiębiorstw polskich, jak i zagranicznych.

W zakresie prawa antymonopolowego oferujemy naszym Klientom następujące usługi:
– doradztwo przy formułowaniu i negocjowaniu umów oraz zasad współpracy na tle prawa antymonopolowego
– reprezentowanie klientów przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), w postępowaniach antymonopolowych oraz w sprawach z zakresu koncentracji przedsiębiorstw
– pomoc w przygotowywaniu kampanii reklamowych, akcji promocyjnych w oparciu o ustawowo chronione interesy konsumentów i inne działające na rynku podmioty.

Kancelaria SKUBISZ posiada bogate doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej dla przedsiębiorstw oraz osób fizycznych w zakresie sporów dotyczących domen internetowych.

Prawnicy Kancelarii SKUBISZ zapewniają profesjonalną obsługę prawną w zakresie:
– badania zdolności rejestrowej oraz rejestrację nazw domen internetowych:
– odzyskiwania naruszonych nazw domen w drodze negocjacji
– monitorowania Internetu w celu identyfikacji naruszeń znaku towarowego
– przygotowywania opinii prawnych oraz umów w zakresie nazw domen internetowych
– reprezentacji w postępowaniach sądowych w sprawach o naruszenia w Internecie.

Prawnicy Kancelarii SKUBISZ posiadają bogate doświadczenie w obsłudze Klientów działających w w sektorze IT.

Zapewniamy wsparcie prawne przy realizacji projektów informatycznych oraz obsługę prawną.

Oferujemy m.in.:
– tworzenie, opiniowanie i negocjowanie kontraktów na rozwiązania i usługi informatyczne
– przygotowywanie szablonów dokumentów prawnych (umów, porozumień itp.) dla przedsiębiorstw oferujących produkty i usługi IT
– analizę prawną planowanych przedsięwzięć informatycznych, opracowywanie regulaminów i ogólnych warunków umów
– obsługę prawną sporów związanych z realizacją projektów informatycznych
– obsługę roszczeń kontrahentów, klientów i użytkowników, w tym pomoc w wyborze najlepszej drogi zakończenia sporu.

Kancelaria SKUBISZ świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie ochrony danych osobowych.

Oferujemy Państwu pomoc we wdrażaniu, analizowaniu, aktualizowaniu i dostosowywaniu systemu ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Przygotujemy wzory zgód, umów oraz klauzul informacyjnych dotyczących legalnego przetwarzania danych osobowych, które będą zgodne zarówno z przepisami prawa, jak i ze specyfiką Państwa działalności.

Dokonujemy weryfikacji procedur i dokumentów już wdrożonych. Doradzamy na bieżąco, w jaki sposób dbać o dane osobowe osób fizycznych, w szczególności pracowników, klientów oraz partnerów biznesowych.

Przygotowujemy kompleksową dokumentację związaną z ochroną danych osobowych, a w szczególności politykę bezpieczeństwa informacji, instrukcję zarządzania systemami informatycznymi, upoważnienia, ewidencje i oświadczenia. Pomagamy w przeprowadzaniu analizy ryzyka.

Z uwagi na konieczność przeprowadzenia działań zwiększających świadomość pracowników przetwarzających dane osobowe oferujemy doradztwo i szkolenia zarówno dla administratorów danych osobowych, Inspektorów Ochrony Danych Osobowych, a także dla pozostałych pracowników mających dostęp do danych osobowych.

Doradzamy i proponujemy rozwiązania dla niestandardowych problemów związanych z danymi osobowymi.

Zespół

Aktualności

Zmiany w prawie własności przemysłowej

18.03.2019

W dniu 16 marca 2019 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy — Prawo własności przemysłowej. Jej celem jest implementacja przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. dotyczącej znaków towarowych.

Z perspektywy przedsiębiorców nowelizacja wprowadza korzystne rozwiązania. Przede wszystkim, ułatwia rejestrację nowych rodzajów znaków towarowych (tzw. znaków niekonwencjonalnych), np. znaków ruchomych, multimedialnych, hologramów. Wynika to z tego, że obecnie nie ma już wymogu przedstawienia znaku towarowego w formie graficznej, a wystarczy możliwość przedstawienia go w rejestrze znaków towarowych w sposób umożliwiający ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony. Znaki te będą zgłaszane do Urzędu Patentowego RP w formie plików elektronicznych JPEG, MP3 lub MP4.

Ponadto, ustawa upraszcza sposób przedłużania prawa ochronnego na znak towarowy. W tym celu nie jest już konieczne złożenie pisemnego wniosku i wydanie decyzji przez UPRP, a jedynie należy wnieść opłatę za kolejny okres ochrony.


Autor:
dr Hanna Marczewska

Adwokat

Najnowsze publikacje

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz

Wydawnictwo Wolters Kluwer , Warszawa 2017, t. I i t. II

Precedens jako kategoria doktrynalna i orzecznicza prawa cywilnego

w: Precedens w polskim porządku prawnym, red. L. Leszczyński, B. Liżewski, A. Szot, Warszawa 2018,

Pobranie z góry oraz rozporządzenie czynszem najmu lub dzierżawy a egzekucyjne zajęcie nieruchomości

w: Analiza i ocena ustawy o komornikach sądowych oraz ustawy o kosztach komorniczych, red. A. Marciniak, ss. 671-695, Wydawnictwo Currenda, Sopot 2018,

Znaczenie wyroków prejudycjalnych Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (na przykładzie prawa znaków towarowych)

w: Księga Jubileuszowa z okazji 100-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce, red. K. Czub, Warszawa 2018, s. 153-162.

Znaczenie nienormatywnych kryteriów przy ustalaniu niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd w prawie znaków towarowych

w: A. Adamczak red., 100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 2018, s. 831-853.

Glosa do postanowienia SN z 31.01.2018 r., V KK 297/17, (współautor M. Mozgawa)

w: OSP 2018, Z. 11, s. 61-70.

ul. Piastowska 31
20-610 Lublin

ul. Mysia 5
00-496 Warszawa

Kontakt

biuro@skubisz.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Administratorem jest Ryszard Skubisz Kancelaria Prawno-Patentowa. Dane osobowe będą wykorzystane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Polityka prywatności i cookies znajduje się tutaj.