PL EN

Aktualności

Zmiany w warszawskim zespole

10.05.2019

Miło nam poinformować, że od maja 2019 roku warszawskim zespołem Kancelarii kieruje mecenas Ewa Jaroszyńska-Kozłowska.

Ewa Jaroszyńska-Kozłowska jest radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Ukończyła studia prawnicza na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Studiowała stosunki międzynarodowe na The American University w Waszyngtonie, USA. W kancelarii SKUBISZ pracuje od 2002 roku. Doradza klientom w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej, prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz prawa autorskiego. Specjalizuje się natomiast w prawie znaków towarowych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ochrony nietypowych znaków towarowych (znaki kolorowe, trójwymiarowe) oraz ochrony postaci produktu. Posiada bogate doświadczenie w zakresie oceny zdolności rejestrowej znaków towarowych oraz zarządzania i bieżącej opieki nad zgłoszonymi i zarejestrowanymi znakami towarowymi Klientów. Reprezentuje Klientów krajowych i zagranicznych w postępowaniach spornych przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w Alicante oraz Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.


ŻYCZENIA WIELKANOCNE

19.04.2019


IP STARS 2019

16.04.2019

W rankingu „Managing Intellectual Property IP STARS 2019” Ryszard Skubisz Kancelaria Prawno-Patentowa zajęła 2. miejsce z zakresu spraw spornych dot. znaków towarowych. Ranking „Managing Intellectual Property IP STARS” prowadzi od wielu lat zestawienia wiodących kancelarii i prawników na całym świecie.


V Kongres Tłumaczy „Stawiamy na profesjonalizm!”

09.04.2019

W dniach 6-7 kwietnia 2019 roku w Lublinie odbył się V Kongres Tłumaczy „Stawiamy na profesjonalizm!”. Tegoroczna edycja poświęcona była zagadnieniom związanym z profesjonalnym przekładem tekstów technicznych, medycznych i naukowych. Licznie zgromadzeni przedstawiciele środowiska zawodowych tłumaczy mieli okazję wysłuchać wielu interesujących wykładów, w tym prelekcji radcy prawnego z naszej Kancelarii, dr. Michała Mazurka pt. „Prawo własności intelektualnej – podstawowa siatka pojęciowa”.


I Ogólnopolska Konferencja Doktorantów „Prawo własności przemysłowej w XXI wieku – teoria i praktyka”

01.04.2019

Dnia 8 marca 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu w Białymstoku odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Doktorantów „Prawo własności przemysłowej w XXI wieku – teoria i praktyka”. Miło nam poinformować, że w konferencji wzięło udział dwóch prawników naszej kancelarii: dr  Michał Mazurek, który w panelu eksperckim wygłosił referat pt. „Zdolność odróżniająca a niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towarów” oraz aplikant radcowski Tomasz Drab, który przedstawił wykład pt. „Transpozycja dyrektywy 2015/2436 do prawa polskiego w zakresie możliwości wykazania używania znaku towarowego poprzez używanie tego znaku jako części innego zarejestrowanego znaku towarowego”.  Wystąpienie apl. Tomasza Draba uzyskało nagrodę za „najlepszy referat” podczas Konferencji.

Konferencja składała się z pięciu paneli, w tym jednego eksperckiego oraz czterech dedykowanych doktorantom. W panelu eksperckim niezwykle ciekawe wystąpienia zaprezentowali przedstawiciele Naczelnego Sądu Administracyjnego, Urzędu Patentowego RP, Polskiej Izby Rzeczników Patentowych oraz środowiska naukowego. Doktoranci przedstawiali swoje referaty w ramach następujących paneli dyskusyjnych: „Niekonwencjonalne znaki towarowe”, „Znaczenie praw własności przemysłowej we współczesnej gospodarce”, Prawo własności przemysłowej w praktyce orzeczniczej” oraz „Ochrona praw własności przemysłowej”. Wystąpienia zarówno ekspertów, jak i doktorantów zostaną opublikowane w Eastern European Journal of Transnational Relations oraz w czasopiśmie Polskiej Izby Rzeczników Patentowych „Rzecznik Patentowy”.


Pierwsza kara na gruncie RODO

26.03.2019

Urząd Ochrony Danych Osobowych nałożył pierwszą karę w oparciu o #RODO. Wysokość sankcji administracyjnej wynosi prawie 950 tysięcy złotych i została ona nałożona na spółkę, która stworzyła bazę danych z ogólnodostępnymi w Internecie danymi osób prowadzących działalność. Dane zostały uzyskane z baz publicznych rejestrów, tj. z CEiDG, KRS, GUS, CEPiK oraz Monitora Sądowego i Gospodarczego. 

Podstawą kary był brak spełnienia obowiązku informacyjnego. Przedmiotowa spółka przesłała klauzulę informacyjną drogą e-mailową, a w przypadku osób fizycznych, które nie podały swojego adresu e-mail, zdecydowała się skorzystać z uprawnienia wynikającego z art. 14 pkt 5 lit. b RODO. Wskazany przepis stanowi, że w przypadku, gdy udzielenie informacji o przetwarzaniu danych osobowych wiązałoby się m.in. z niewspółmiernie dużym wysiłkiem, obowiązek informacyjny nie ma zastosowania. Spółka argumentowała, że koszt poinformowania wszystkich osób, których przetwarzanie dotyczyło, wyniósłby około 30 milionów złotych. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nie znalazła w tym przypadku możliwości skorzystania z uprawnienia wynikającego z art. 14 pkt 5 lit. b RODO. 

Od decyzji UODO spółka może odwołać się do sądu administracyjnego. 

NASZ KOMENTARZ

Cezary Zapała, prawnik w Ryszard Skubisz Kancelaria Prawno-Patentowa. Specjalista z zakresu ochrony danych osobowych oraz prawa nowych technologii. Prowadzi szkolenia z zakresu RODO. Wykładowca na studiach podyplomowych z ochrony danych osobowych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Cezary Zapała, prawnik w Ryszard Skubisz Kancelaria Prawno-Patentowa, doktorant. Specjalista z zakresu ochrony danych osobowych oraz prawa nowych technologii. Prowadzi szkolenia z zakresu RODO. Wykładowca na studiach podyplomowych z ochrony danych osobowych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Pierwsza nałożona przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych kara może wzbudzić uzasadniony strach wśród osób, które do problematyki ochrony danych osobowych podchodzą z lekceważeniem. Należy jednak pamiętać, że wysokość sankcji jest ściśle związana z istotą naruszenia. Poinformowanie osób o przetwarzaniu ich danych osobowych jest jednym z najważniejszych obowiązków jaki przewiduje RODO. W konsekwencji marginalizacja tego obowiązku ogranicza możliwość egzekwowania praw przysługujących osobie, której dane dotyczą. Zwłaszcza, kiedy dane nie są pozyskiwane bezpośrednio od osoby.

Wątpliwości dotyczą wysokości kary. Bez wątpienia spółka odwoła się od decyzji Urzędu. Sąd administracyjny będzie musiał ocenić czy art. 14 pkt 5 lit. b RODO ma zastosowanie w tym stanie faktycznym. Przyjmując, że wyliczenia spółki dotyczące kosztów wysłania listu do wszystkich osób, których dane dotyczą są prawdziwe, a dane zostały pozyskane z publicznych rejestrów, to taki koszt można uznać za barierę, która ogranicza możliwość realizacji obowiązku. Szkoda, że UODO nie odniosło się do tego problemu bardziej kompleksowo.Ryszard Skubisz Kancelaria Prawno-Patentowa otrzymała wyróżnienie w rankingu WTR 1000

25.03.2019

Miło nam poinformować, iż w rankingu „The World’s Leading Trademark Professionals 2019” prowadzonym przez World Trademark Review 1000, Prof. Ryszard Skubisz został po raz kolejny rekomendowany jako „Luminary” w obszarze prawa znaków towarowych. Nasza Kancelaria została również wyróżniona jako jedna z czołowych kancelarii w Polsce. W publikacji stwierdza się, iż „Kancelaria Ryszard Skubisz, butikowa ale pierwsza klasa, składa się z praktyków z wysokimi kwalifikacjami akademickimi. Zespół pracuje pod opieką „jednego z najbardziej znanych naukowców z dziedziny prawa znaków towarowych” Ryszarda Skubisza, który jest „czołowym przedstawicielem myśli prawniczej oraz znakomitym prawnikiem procesowym”.


Zmiany w prawie własności przemysłowej

18.03.2019

W dniu 16 marca 2019 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy — Prawo własności przemysłowej. Jej celem jest implementacja przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. dotyczącej znaków towarowych.

Z perspektywy przedsiębiorców nowelizacja wprowadza korzystne rozwiązania. Przede wszystkim, ułatwia rejestrację nowych rodzajów znaków towarowych (tzw. znaków niekonwencjonalnych), np. znaków ruchomych, multimedialnych, hologramów. Wynika to z tego, że obecnie nie ma już wymogu przedstawienia znaku towarowego w formie graficznej, a wystarczy możliwość przedstawienia go w rejestrze znaków towarowych w sposób umożliwiający ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony. Znaki te będą zgłaszane do Urzędu Patentowego RP w formie plików elektronicznych JPEG, MP3 lub MP4.

Ponadto, ustawa upraszcza sposób przedłużania prawa ochronnego na znak towarowy. W tym celu nie jest już konieczne złożenie pisemnego wniosku i wydanie decyzji przez UPRP, a jedynie należy wnieść opłatę za kolejny okres ochrony.


Autor:
dr Hanna Marczewska

Adwokat


Prof. dr hab. Andrzej Jakubecki dołączył do zespołu Kancelarii

15.01.2019

Miło nam poinformować, że w dniu 2 stycznia 2019 r. do zespołu naszej Kancelarii w roli Of Counsel dołączył Prof. dr hab. Andrzej Jakubecki.

Prof. Andrzej Jakubecki jest uznanym specjalistą w dziedzinie prawa procesu cywilnego oraz prawa upadłościowego. W swym dorobku naukowym ma (jako współautor i redaktor) komentarze do kodeksu postępowania cywilnego, prawa upadłościowego, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Jest również autorem monografii z zakresu postępowania zabezpieczającego w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej oraz współautorem opracowań systemowych dotyczących postępowania zabezpieczającego, postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego, jak też prawa własności przemysłowej.


100. rocznica zawodu rzecznika patentowego

10.01.2019

Dnia 13 grudnia 1918 roku na mocy Dekretu Naczelnika Państwa – Józefa Piłsudskiego ustanowiono w Polsce zawód rzecznika patentowego. Dzięki inicjatywie Polskiej Izby Rzeczników Patentowych wydana została „Księga Jubileuszowa z okazji 100-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce”. Autorem jednego z artykułów pt. „Znaczenie wyroków prejudycjalnych Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (na przykładzie prawa znaków towarowych)” jest prof. Ryszard Skubisz. Zachęcamy do lektury. Tekst ten jest adresowany w szczególności do praktyków.


ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE

21.12.2018


100. rocznica ochrony własności przemysłowej w Polsce

10.12.2018

W 2018 roku przypada 100. rocznica ochrony własności przemysłowej w Polsce oraz ustanowienia Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej i zawodu rzecznika patentowego. Profesor Ryszard Skubisz uczestniczył w obchodach jubileuszowych, które odbyły się w Warszawie. W ramach celebrowania wydarzenia Urząd Patentowy RP wspólnie z wydawnictwem Wolters Kluwer wydał liczącą ponad 1800 stron publikację pt. „100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej”, w której to swoje artykuły opublikowali znakomici autorzy. Profesor Skubisz przygotował tekst pt. „Znaczenie nienormatywnych kryteriów przy ustalaniu niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd w prawie znaków towarowych”. Zachęcamy do lektury.


Konferencja "Znaki towarowe i ich ochrona" 8-9 czerwca 2018 r.

27.06.2018

W dniach 8-9 czerwca 2018 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyła się konferencja naukowa pt. „Znaki towarowe i ich ochrona”. Wydarzenie zorganizowane przez Katedrę Prawa Unii Europejskiej UMCS oraz Stowarzyszenie Naukowe Pro Scientia Iuridica zgromadziło ponad 200 słuchaczy, wśród których znaleźli się praktycy oraz teoretycy prawa.

Gospodarzem konferencji był prof. Ryszard Skubisz. Program wydarzenia obejmował wszystkie najważniejsze i aktualne w praktyce problemy prawa znaków towarowych. Jedynym wystąpieniem o charakterze pozaprawnym był gościnny wykład psychologa prof. Andrzeja Falkowskiego pt. „Podobieństwo oznaczeń a niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd: perspektywa psychologiczna”.

Referentami oraz moderatorami podczas konferencji było osoby o znaczącym dorobku oraz uznanej pozycji naukowej reprezentujący wszystkie wiodące krajowe ośrodki akademickie. Wśród prelegentów obecni byli również pracownicy naszej Kancelarii. Pierwszego dnia obrad dr Michał Mazurek wygłosił referat pt. „Implementacja dyrektywy 2015/2436 o znakach towarowych do prawa polskiego”. Drugiego dnia dr Jarosław Dudzik zaprezentował zebranym słuchaczom zagadnienie pt. „Ustalenie miejsca pierwszego wprowadzenia do obrotu towaru ze znakiem towarowym”. Licznie zebrani pracownicy naszej Kancelarii aktywnie uczestniczyli w wydarzeniu wymieniając poglądy i doświadczenia z uczestnikami konferencji zarówno w trakcie bardzo ożywionych dyskusji panelowych, jak i w kuluarach.

Więcej zdjęć mogą Państwo zobaczyć na stronie internetowej: http://snpsi.umcs.pl/…/konferencja-8-9-06-20…/galeria-zdjec/


Ranking Kancelarii Prawniczych 2018

26.04.2018

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w 16. edycji Rankingu Kancelarii Prawniczych dziennika Rzeczpospolita, Profesor Ryszard Skubisz po raz kolejny otrzymał indywidualną rekomendację w kategorii „Prawo własności intelektualnej i przemysłowej oraz autorskie”.

Uroczyste rozdanie nagród Rankingu Kancelarii Prawniczych 2018 odbyło się w dniu 23 kwietnia 2018 r. w Warszawie.

Szczegółowe wyniki rankingu dostępne są na stronie dziennika Rzeczpospolita.


Życzenia wielkanocne

29.03.2018


Praca dla Studentów / Warszawa

21.03.2018

Jeżeli jesteś studentem studiów prawniczych, władasz językiem angielskim przynajmniej na poziomie bardzo dobrym i chciałbyś odbyć praktyki w naszej kancelarii, wyślij swoje CV wraz z krótkim listem motywacyjnym na adres: warsaw@skubisz.pl.

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.


„Kancelaria Roku 2018 w Polsce w kategorii Znaki Towarowe”

13.03.2018

Z przyjemnością informujemy, że Kancelaria Skubisz otrzymała nagrodę „Kancelaria Roku 2018 w Polsce w kategorii Znaki Towarowe” (Trade Mark Prosecution Firm of the Year 2018 for Poland) przyznaną przez Managing Intellectual Property.


Wywiad z dr. Michałem Mazurkiem w Rzeczpospolita TV

09.01.2018

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wywiadu przeprowadzonego przez Rzeczpospolita TV z dr. Michałem Mazurkiem, w którym omówione zostały zagadnienia związane ze znakami towarowymi.

Aby odtworzyć plik wideo prosimy o zaakceptowanie plików cookies należących do YouTube.

Polityka prywatności YouTube

Akceptacja spowoduje zapamiętanie Państwa wyboru i odświeżenie strony.


Zaproszenie na konferencję "Znaki towarowe i ich ochrona"

02.01.2018

Szanowni Państwo,

W imieniu organizatorów chciałbym zaprosić na Konferencję Znaki towarowe i ich ochrona. Konferencja odbędzie się w dniach 8-9 czerwca 2018 r. w Lublinie. Więcej informacji o wydarzeniu można uzyskać na stronie internetowej (klikając TUTAJ). Na konferencję zapraszamy całe środowisko naukowe prawa własności intelektualnej. Prosiłbym bardzo o przekazanie informacji o zbliżającym się wydarzeniu Państwa współpracownikom na forum np. zebrania zespołu, katedry, czy zakładu. Proszę też o zachęcenie ich do udziału w konferencji.

Udział w konferencji jest bezpłatny i otwarty dla każdej osoby. Zapraszamy więc pracowników naukowych, doktorantów, rzeczników patentowych, radców prawnych i adwokatów oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką ochrony znaków towarowych. Jednocześnie pragnę podkreślić, że organizatorzy nie zwracają uczestnikom kosztów udziału w Konferencji. Organizatorzy wystawią zainteresowanym uczestnikom zaświadczenia o udziale, jeśli będą obecni podczas całej konferencji. Oczywiście potwierdzimy udział w konferencji na dokumentach wymaganych do przedstawienia na uczelni (tzw. „delegacje”), jeżeli będą prawidłowo wypełnione.

Warunkiem wzięcia udziału w konferencji jest wypełnienie krótkiego formularza rejestracyjnego, który jest dostępny TUTAJ. Na podstawie wypełnionego formularza przygotujemy i wyślemy do Państwa imienne zaproszenia z programem obrad.

Liczba uczestników jest planowana na 200 osób. Jeśli ten pułap zostanie osiągnięty uczestnictwo w konferencji nie będzie możliwe. Formularz rejestracyjny wyłączy się. O możliwości wzięcia udziału w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

Niniejsze zaproszenie dotyczy uczestnictwa biernego.

Organizatorzy planują wydanie monografii pokonferencyjnej nakładem wydawnictwa C.H. Beck. Szczegóły z tym związane, podobnie jak program wydarzenia, pojawią się wkrótce na stronie konferencji: www.ochronaznakow.edu.pl

Z poważaniem,

Prof. dr hab. Ryszard Skubisz


Wyrok Sądu UE w połączonych sprawach T-101/15 i T-102/15 RED BULL GMBH vs. EUIPO

11.12.2017

Zapraszamy do zapoznania się z wyrokiem Sądu UE z dnia 30 listopada 2017 r. w połączonych sprawach T-101/15 i T-102/15 RED BULL GMBH vs. EUIPO, w której brali udział prawnicy z naszej kancelarii

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf…

Dodatkowo zachęcamy do lektury artykułów prasowych na ten temat:

World Intellectual Property Review

Frankfurter allgemeine

Puls Biznesu


36. seminarium rzeczników patentowych szkół wyższych

02.10.2017

W dniach 18-22 września 2017 r. w Cedzynie k. Kielc odbyło się 36. seminarium rzeczników patentowych szkół wyższych.

Wśród czynnych uczestników nie zabrakło pracowników naszej Kancelarii, którzy wystąpili z następującymi zagadnieniami:

  • Celowość utrzymania ochrony geograficznych oznaczeń pochodzenia w ustawie prawo własności przemysłowej (prof. Ryszard Skubisz);
  • Rozpowszechnienie oznaczenia jako bezwzględna przeszkoda rejestracji znaku towarowego w orzecznictwie unijnym (dr Michał Mazurek);
  • Usunięcie znaku identyfikacyjnego z towaru a naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy na przykładzie orzecznictwa TSUE (dr Jarosław Dudzik);
  • Roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści w prawie znaków towarowych (skutki wyroku SN w sprawie „milksełko”) w świetle regulacji krajowych i unijnych (r.pr. Szymon Karpierz).

Konferencja naukowa pt. "Własność intelektualna w działalności gospodarczej".

27.09.2017

W dniach 10-11 marca 2017 roku w Lublinie odbyła się konferencja naukowa, której tematykę organizatorzy zakreślili stosunkowo szeroko. Obejmowała ona niemal cały obszar własności intelektualnej – tzn. patenty, prawa ochronne, prawa z rejestracji, prawa autorskie oraz pokrewne czy też zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Prof. dr hab. Ryszard Skubisz był moderatorem panelu poświęconego „Handlowym aspektom własności przemysłowej”.


Konferencja Urzędu Patentowego RP z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej.

27.09.2017

W dniu 26 kwietnia 2016 r. w Bibliotece Narodowej w Warszawie odbyła się konferencja „Wyzwania dla prawa własności intelektualnej w gospodarce cyfrowej: znaki towarowe w czasach hashtagów, wzory przemysłowe w świecie layout’ów”.

Tematyka Konferencji dotyczyła znaków towarowych i wzorów przemysłowych w kontekście zmieniającej się rzeczywistości  – w szczególności nowych technologii, najnowszych trendów w reklamie, prowadzenia działalności biznesowej w internecie. Planowane prelekcje i panel mają na celu zwrócenie uwagi na aktualne prawo i orzecznictwo w zakresie własności intelektualnej oraz wyzwania przed jakimi stoi system ochrony praw wyłącznych właśnie w obliczu wzmiankowanych nowych technologii i trendów.

Prof. dr. hab. Ryszard Skubisz wziął udział w panelu ekspertów z udziałem m.in. przedstawicieli mediów społecznościowych (Twitter, Facebook), aplikacji mobilnych /wyszukiwarek (Google) – branż, które kreują przyszłość i rodzą pytania w zakresie potrzebnych rozwiązań prawnych.

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Ministra Rozwoju Mateusza Morawieckiego oraz Ministerstwa Cyfryzacji.


Prawnicy z kancelarii SKUBISZ prelegentami 35. Seminarium Urzędu Patentowego RP adresowanego do rzeczników patentowych szkół wyższych oraz wykładowców przedmiotu „Ochrona własności intelektualnej”, które odbyło się w dniach 12-16 września 2016 r. w Cedzynie koło Kielc .

16.09.2016

Prof. dr hab. Ryszard Skubisz i dr hab. Ewa Skrzydło-Tefelska (SKS) wygłosili wykład pt.Nowa dyrektywa o znakach towarowych. Charakterystyka ogólna i wybrane problemy”

Dr Jarosław Dudzik oraz dr Michał Mazurek poprowadzili warsztaty pt” Użycie symboli narodowych jako elementu znaków towarowych”

Dr Michał Mazurek wygłosił wykład pt. „Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towarów jako przeszkoda rejestracji unijnego znaku towarowego”

Dr Jarosław Dudzik wygłosił wykład pt. Import równoległy produktów farmaceutycznych

Mec. Ewa Jaroszyńska-Kozłowska wygłosiła wykład pt ” Wymogi definicji znaku towarowego jako uzasadnienie odmowy rejestracji”.

Program 35. Seminarium Urzędu Patentowego RP

 


Prawnicy z kancelarii SKUBISZ prelegentami Sympozjum naukowego "Znaki towarowe w Unii Europejskiej" organizowanego przez Urząd Patentowy.

13.06.2016

Prof. dr hab. Ryszard Skubisz będzie uczestnikiem panelu nt. Zasady jednolitości znaku towarowego” podczas Sympozjum naukowego „Znaki towarowe w Unii Europejskiej”, które odbędzie się 21 czerwca 2016 roku w Warszawie.

Z kolei Dr Jarosław Dudzik i Dr Michał Mazurek poprowadzą panel „Sprzeczność z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami w kontekście najnowszego orzecznictwa unijnego”.

Szczegółowy program sympozjum:
Program Sympozjum naukowe „Znaki towarowe w Unii Europejskiej”


Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Własności Intelektualnej oraz Międzynarodowa Konferencja Prawa Własności Intelektualnej i Prawa Nowych Technologii.

17.10.2015

W dniach 16-17 października 2015 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego odbył się pierwszy ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Własności Intelektualnej pt. „Współczesne tendencje rozwoju prawa własności intelektualnej”. Prof. dr hab. Ryszard Skubisz wygłosił referat pod tytułem:Roszczenie informacyjne w prawie własności intelektualnej. Ocena z punktu widzenia Konstytucji”.


Konferencja „Szkolenie kadr wymiaru sprawiedliwości i prokuratury w zakresie zwalczania i zapobiegania przestępczości transgranicznej i zorganizowanej.

18.09.2015

W dniach 17-18 września 2015 roku w Warszawie odbyła się konferencja poświęcona zagadnieniom związanym ze zwalczaniem i zapobieganiem przestępczości transgranicznej zorganizowana przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.
Prof. Ryszard Skubisz wygłosił referat „Podrabianie produktów oraz znaków towarowych – problem marginalny czy realne zagrożenie w ramach przestępczości zorganizowanej”.

 


Konferencja w UOKiK z okazji 25-lecia prawa konkurencji w wolnej Polsce.

15.04.2015

W dniach 13-15.04.2015 r. w Centrum Konferencyjnym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów odbył się kongres organizowany w kon­tek­ście 25 lat transformacji, w tym tworzenia normatywnych podstaw ochrony konkurencji i konsumentów oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji w warunkach gospodarki rynkowej.
Prof. dr hab. Ryszard Skubisz wygłosił referat pt. Cele i zakres zastosowania ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dylematy trudnego sąsiedztwa z ustawą o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym”.

Program Kongresu