PL EN

Nasze publikacje


Prof. Ryszard Skubisz

Znaczenie wyroków prejudycjalnych Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (na przykładzie prawa znaków towarowych)

w: Księga Jubileuszowa z okazji 100-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce, red. K. Czub, Warszawa 2018, s. 153-162.

Znaczenie nienormatywnych kryteriów przy ustalaniu niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd w prawie znaków towarowych

w: A. Adamczak red., 100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 2018, s. 831-853.

Glosa do postanowienia SN z 31.01.2018 r., V KK 297/17, (współautor M. Mozgawa)

w: OSP 2018, Z. 11, s. 61-70.

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz

(A. Jakubecki, M. Kępiński, M. Mozgawa, M. Poźniak-Niedzielska, T. Skoczny, R. Skubisz, S. Sołtysiński, J. Szwaja, I. Wiszniewska) pod red. J. Szwaji, Warszawa 2018

Przekształcenie znaku towarowego w nazwę rodzajową lub określenie cechy produktu

w: J. Barta, J. Chwalba, R. Markiewicz, P. Wasilewski, Qui Bene Dubitat, Bene Sciet, Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Nowińskiej, Warszawa 2018, s. 697-709.

System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej, t. XIV c

Warszawa 2017, pod red. R. Skubisz

System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej, t. XIV b

Warszawa 2017, pod red. R. Skubisz

System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej, t. XIV a

Warszawa 2017, pod red. R. Skubisz

Unijny renomowany znak towarowy jako przeszkoda rejestracji znaku towarowego w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej

w: P. Kostański, P. Podrecki, T. Targosz, Experientia Docet, Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, Warszawa 2017, s. 643-661.

Celowość utrzymania ochrony geograficznych oznaczeń pochodzenia w ustawie prawo własności przemysłowej

w: A. Adamczak, Wynalazczość i ochrona własności intelektualnej, Aspekty materialnoprawne i proceduralne własności przemysłowej oraz zarządzanie prawami wyłącznymi, Cedzyna 2017, Z. 41, s. 101-109.

Nowa dyrektywa o znakach towarowych. Charakterystyka ogólna. Wybrane problemy (współautor E. Tefelska)

w: Zbiór Referatów z Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, Cedzyna 2016.

Klauzule generalne w prawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

w: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin 2016, VOL. LXIII 2, s. 71-92.

Cele i zakres zastosowania ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dylematy trudnego sąsiedztwa z ustawą o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym

w: T. Skoczny red., Prawo konkurencji 25 lat, Pierwszy Polski Kongres Prawa Konkurencji, Warszawa 2016.

Szczególny mechanizm (uwagi do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-539/13 Merck Canada Inc. i inni v. Sigma

w: J. Ożegalska-Trybalska, D. Kasprzycki, Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Michałowi du Vallowi, Warszawa 2015.

Stanowisko Trybunału Sprawiedliwości w sprawie jednolitego patentu europejskiego (uwagi krytyczne)

w: Państwo i Prawo 2015, nr 11 (współautor).

Terminy pierwszeństwa w dziedzinie prawa własności przemysłowej (charakter i skutki ich niezachowania)

w: Prawo cywilne – stanowienie, wykładnia i stosowanie. Księga pamiątkowa dla uczczenia setnej rocznicy urodzin Profesora Jerzego Ignatowicza, M. Nazar red., Lublin 2015.

Uzyskanie charakteru odróżniającego przez znak towarowy poprzez używanie (przesłanki, data i dowody nabycia)

Białostockie Studia Prawnicze, Białystok 2015, Zeszyt 19.

Własność przemysłowa

Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE, redakcja, Warszawa 2015.

Jednolitość wspólnotowego znaku towarowego (zasada i jej terytorialne ograniczenia)

Państwo i Prawo, Nr 4, 2015.

Zakazana lub nieuczciwa reklama. Charakterystyka ogólna

w: System prawa konkurencji, t. 15, red. M. Kępiński, Warszawa 2014, s. 387-425.

Reklama wprowadzająca w błąd

w: System prawa konkurencji, t. 15, red. M. Kępiński, Warszawa 2014, s. 455-479.

Wykonanie obowiązku używania zarejestrowanego znaku towarowego poprzez używanie innego zarejestrowanego znaku towarowego w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, Wynalazczość i Ochrona Własności Intelektualnej

Zbiór Referatów z Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, Cedzyna 15-19 września 2014 r.

Polskie prawo własności przemysłowej (stan obecny i perspektywy zmian)

ZNUJ 2014, nr 126.

Zwalczanie nieuczciwej reklamy w prawie UE (zagadnienia podstawowe)

Europejski Przegląd Sądowy, nr 1/2014, Warszawa 2014, s. 90-94

Międzynarodowe i unijne wyczerpanie patentu, Wynalazczość i Ochrona Własności Intelektualnej

Zbiór Referatów z Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, Cedzyna 16-20 września 2013 r. Zeszyt 37, s. 167-182

Wykonanie obowiązku używania zarejestrowanego znaku towarowego poprzez używanie innego zarejestrowanego znaku towarowego w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości

Kwartalnik Urzędu Patentowego, Wydanie Specjalne, nr 5/18/2013, s. 140-147

Porozumienie o Jednolitym Sądzie Patentowym (próba oceny w świetle traktatów o UE i FUE i Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej)

w: A. Matlak, S. Stanisławska Kloc, (red.), Spory o własności intelektualną Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, Warszawa 2013, s. 1023-1042.

Funkcjonalność techniczna jako przeszkoda rejestracji znaku towarowego w prawie unijnym i prawie polskim

w: K. Szczepanowska-Kozłowska red., Oblicza prawa cywilnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Błeszyńskiemu, Warszawa 2013, s. 477-498.

Reklama wprowadzająca w błąd

w: System Prawa Prywatnego. Prawo konkurencji, tom 15, red. Marian Kępiński, Warszawa 2013, s. 455-479

Zakazana lub nieuczciwa reklama. Charakterystyka ogólna

w: Marian Kępiński red., System Prawa Prywatnego. Prawo konkurencji, tom 15, Warszawa 2013, s.387-425.

Komentarz do art. 22 (współautor A. Jakubecki)

w: J. Szwaja red., Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Warszawa 2013, s. 970-974.

Wprowadzenie do rozdziału 3 (współautor J .Dudzik)

w: J. Szwaja red., Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Warszawa 2013, s. 844-852

Komentarz do art. 16 (współautor J .Dudzik)

w: J. Szwaja red., Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Warszawa 2013, s. 637-796.

Opinia prawna na temat jednolitej ochrony patentowej w Unii Europejskiej z punktu widzenia Polski

Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, nr 2 (38), 2013, s. 75-92.

Dobre ustawodawstwo patentowe nie wystarczy...,

Wiadomości Uniwersyteckie czerwiec 2013, s. 25-28.

Pakiet patentowy (ocena z perspektywy Polski)

(współautor A. Nowicka), Europejski Przegląd Sądowy 2013, nr 4.

Czerpanie nienależnych korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy znaku towarowego

Abiit, non obiit, Księga poświęcona pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD, Lublin, 2013.

Komentarz do art. 17, Komentarz do art. 16 (współautor J .Dudzik), Komentarz do art. 18 (współautor A. Jakubecki)

w: J. Szwaja red., Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Warszawa 2013.

Metodyka ustalania niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towarów (w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, Sądu Pierwszej Instancji i Sądu), Aktualne problemy własności intelektualnej, konkurencji i transferu technologii

Zbór referatów z seminarium rzeczników patentowych, szkół wyższych, Cedzyna 17-21 września 2012, zeszyt 36, s. 195-214.

Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy

w: R. Skubisz red. System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej, t. XIV b, Warszawa 2012, s. 1047-1146.

Wyczerpanie prawa ochronnego na znak towarowy

w: R. Skubisz red. System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej, t. XIV b, Warszawa 2012, s. 939-981.

Względne podstawy odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy

w: R. Skubisz red. System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej, t. XIV b, Warszawa 2012, s. 655-764.

Pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy

w: R. Skubisz red. System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej, t. XIV b, Warszawa 2012, s. 543-562.

Znaki towarowe w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej

w: R. Skubisz red. System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej, t. XIV b, Warszawa 2012, s. 359-421.

System Prawa Prywatnego Prawo własności przemysłowej

t. XIV b, Warszawa 2012, redaktor.

System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej

t. XIV a, Warszawa 2012, redaktor.

Widoczność części składowej jako ustawowa przesłanka rejestracji wzoru przemysłowego

– glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12.01.2011 r. (II GSK 20/10), Glosa 2012, nr 2.

Znak towarowy nielojalnego agenta (próba oceny orzecznictwa sądów administracyjnych)

w: Księga pamiątkowa ku czci prof. M. Kępińskiego, (współautor M. Trzebiatowski), Warszawa 2012

Wyczerpanie patentu

w: R. Skubisz red. System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej, t. XIV a, Warszawa 2012, s. 571-612

Prawa używaczy

w: R. Skubisz red. System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej, t. XIV a, Warszawa 2012, s. 559-570.

Pierwszeństwo do uzyskania patentu

w: R. Skubisz red. System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej, t. XIV a, Warszawa 2012, s. 437-468.

Własność przemysłowa w systemie prawa

w: R. Skubisz red. System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej, t. XIV a, Warszawa 2012, s. 1-97.

Znaczenie elementów słownych przy ocenie kolizji słowno-graficznych znaków towarowych

(współautor M. Mazurek), Glosa 2012, nr 1, s. 69-81.

Wyczerpanie patentu

w: R. Skubisz red. System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej, t. XIV a, Warszawa 2012.

Prawa używaczy

w: R. Skubisz red. System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej, t. XIV a, Warszawa 2012.

Pierwszeństwo do uzyskania patentu

w: R. Skubisz red. System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej, t. XIV a, Warszawa 2012.

Własność przemysłowa w systemie prawa

w: R. Skubisz red. System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej, t. XIV a, Warszawa 2012.

Znaczenie elementów słownych przy ocenie kolizji słowno-graficznych znaków towarowych (współautor M. Mazurek)

Glosa 2012, nr 1.

Roszczenie o udzielenie informacji w prawie własności przemysłowej (w świetle dyrektywy nr 2004/48 i prawa polskiego

(w:) J. Gudowski, K. Weitz red., Księga Pamiątkowa ku czci prof. Erecińskiego, Warszawa 2011.

Obowiązek używania zarejestrowanego znaku towarowego a używanie odmiany tego znaku zarejestrowanej jako znak towarowy

(w:) A. Jakubecki, J. Strzępka, red. JUS ET REMEDIUM, Księga jubileuszowa ku czci profesora Mieczysława Sawczuka, Warszawa 2010.

Kolizja znaku towarowego z oznaczeniem geograficznym

– glosa do wyroku ETS z 2.07.2009 r. w sprawie C-343/07 Bavaria, współautor E. Całka, Europejski Przegląd Sądowy nr 11, 2009, s. 36-41.

Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 listopada 2007 r.

(Sygn. akt. II GSK 207/07), Przegląd Sądowy 2009, nr 5, s. 138-145

Kolizja późniejszego znaku towarowego z wcześniejszym renomowanym znakiem towarowym

- glosa do wyroku ETS z 27 listopada 2008 r., w sprawie C-252/07, Intel, Europejski Przegląd Sądowy nr 2, 2009, s. 33-38

Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 lutego 2008 r.

(Sygn. akt II GSK 359/07), Przegląd Sądowy 2009, nr 4, s.138-150.

Glosa do uchwały Siedmiu Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego dnia 23 kwietnia 2008 r.

II GPS 1/08; współautor M. Trzebiatowski, Orzecznictwo Sądów Polskich nr 1/2009, s 15-21.

Znaki towarowe – ewolucja przedmiotu ochrony prawnej

Przegląd Prawa Handlowego nr 12, 2008, s. 16-23

Własność przemysłowa. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Sądu Pierwszej Instancji i Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante

red. R. Skubisz, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer, Warszawa 2008.

Wielkość terytorium używania znaku jako przesłanka powstania prawa do znaku towarowego powszechnie znanego

- glosa do wyroku ETS z 22.11.2007 r. w sprawie C-328/06 Alfredo Nieto Nuño, Europejski Przegląd Sądowy, nr 1, 2008 s. 40

Używanie znaku towarowego konkurenta w reklamie porównawczej

- glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości WE z 12 czerwca 2008 r., O2 Holdings Limited (C-533/06) – współautor J. Dudzik, Europejski Przegląd Sądowy nr 11, 2008, s. 36-41

Pierwszeństwo ze zgłoszenia w zagranicznym urzędzie patentowym według Rozporządzenia Rady nr 40/94 o znaku towarowym Wspólnoty. Charakterystyka ogólna.

(w:) Własność przemysłowa. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Sądu Pierwszej Instancji i Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante, red. R. Skubisz, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 239-248

Ochrona praw własności przemysłowej i handlowej

(w:) Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Komentarz (red. A. Wróbel), Wolters Kluwer Polska – Lex, Warszawa 2008, s. 573-593

Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towarów w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

(w:) A. Adamczak (red.), Wynalazczość i ochrona własności intelektualnej. Nowelizacja ustawy prawo własności  przemysłowej. Zbiór referatów z seminarium rzeczników patentowych szkół wyższych. Cedzyna 17-21 września 2007 r., Zeszyt 31, Warszawa 2008, s. 109-123 - współautor M. Mazurek

Import równoległy. Zagadnienia podstawowe

(w:)Własność przemysłowa. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Sądu Pierwszej Instancji i Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante, red. R. Skubisz, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 399-423

Współczesne problemy prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Marii Poźniak-Niedzielskiej

(współredaktor A. Kidyba), Kraków 2007 r.

Używanie zarejestrowanego oznaczenia jako przesłanka naruszenia prawa z rejestracji znaku towarowego

- glosa do wyroku ETS z 25.01.2007 r. w sprawie C-48/05, Europejski Przegląd Sądowy, nr 12, 2007, s. 41-45

Unfair Competition Law

(w:) Law Against Unfair Competition (red. Reto M. Hilty, Frauke Henning-Bodewig, Monachium 2007 r., s. 231-248 (współautor)

Roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści w prawie własności przemysłowej

(w:) Współczesne problemy prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Marii Poźniak-Niedzielskiej pod red. Andrzeja Kidyby i Ryszarda Skubisza, Kraków 2007 r., s. 311-323

Import równoległy produktów leczniczych w zmienionych opakowaniach a ochrona znaków towarowych (w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich),

Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ Kraków 2007, nr 100, s. 417-452.

Import równoległy produktów leczniczych - glosa do wyroku ETS z 26.04.2007 r. (C-348/04)

Europejski Przegląd Sądowy, nr 7, 2007, s.46-51

Co się zmieniło w prawie własności przemysłowej od 1 listopada.

Gazeta Prawna, 20 listopada 2007r., s. A3

Wprowadzenie do obrotu towaru ze znakiem towarowym (wybrane problemy), Prawo XXI wieku.

Księga Pamiątkowa 50-lecia Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk pod red. Władysława Czaplińskiego, Warszawa 2006 r., s. 802

Własność Przemysłowa. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich i Sądu Pierwszej Instancji

(red. R. Skubisz), Wydanie II, Zakamycze 2006 (redakcja).

Swoboda przepływu towarów

[w:]Prawo europejskie. Zarys wykładu (red. R. Skubisz), Wydanie III, Lublin 2006, s. 199-229

Prawo europejskie. Zarys wykładu

(red. R. Skubisz), Wydanie III, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006

Ochrona geograficznych oznaczeń pochodzenia w prawie wspólnotowym,

Europejski Przegląd Sądowy nr 2, 2006, s. 4-17

Glosa do wyroku NSA z dnia 8 lutego 2006 r. (sygn. akt II GSK 54/05).

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego z 2006 r., nr 6 (9), s. 152

Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 24 maja 2005 r., sygn. akt I KZP 13/04

(współautor – M. Mozgawa), Prokuratura i Prawo 6, 2006, s. 143-151

Związanie sądu krajowego wyrokiem ETS wydanym na podstawie art. 234 TWE

(współautor E. Skrzydło Tefelska) [w:] L. Leszczyński (red.), Prawne problemy członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Lublin 2005

Zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze (wybrane problemy)

[w:] L. Ogiegło, W. Popiołek, M. Szpunar (red.), Księga Pamiątkowa ku czci Prof. Maksymiliana Pazdana, Zakamycze 2005, s. 1339-1352

Zdolność odróżniająca znaku towarowego w prawie europejskim i w prawie polskim

[w:] Sądownictwo Administracyjne Gwarantem Wolności i Praw Obywatelskich 1980-2005 (Księga pamiątkowa), Naczelny Sąd Administracyjny, Warszawa 2005, s. 374-394

Zdolność odróżniająca znaku towarowego w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

[w:] Wspólnotowe i krajowe regulacje prawne w dziedzinie ochrony władności przemysłowej pod redakcją Alicji Adamczak, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej 2005 , zeszyt 29, s. 111

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – komentarz

(praca zbiorowa pod red. J Szwai), wyd. III, Warszawa 2005 (objaśnienia do art. 16 i art. 17 uznk oraz wprowadzenie do rozdziału 3 oraz do art. 18 – zabezpieczenie powództwa).

Swoboda przepływu towarów

[w:] Prawo europejskie. Zarys wykładu (red. R. Skubisz), Wydanie II, Lublin 2005, s. 205-242

Opinia prawna – ocena charakteru prawnego rejestracji międzynarodowej – wpisu do rejestru międzynarodowego.

Rzecznik Patentowy nr 3, 2005, s. 35-47

Naruszenie praw z rejestracji renomowanych znaków towarowych w świetle dyrektywy o znakach towarowych

[w:] A. Łazowski, R. Ostrihansky (red.), Współczesne wyzwania europejskiej przestrzeni prawnej. Księga pamiątkowa dla uczenia urodzin Prof. Eugeniusza Piontka, Zakamycze 2005, s. 429

Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 23 listopada 2004 r. w sprawie FERRERO

OSP 2005, nr 9, s. 471-478

Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 2005 r., sygn. I KZP 13/04

OSNKW 2005, nr 6, poz. 50 (współautor)

Dylematy wyczerpania prawa z rejestracji znaku towarowego w prawie Unii Europejskiej

[w:] A.Nowicka (red.), Prawo prywatne czasu przemian. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Stanisława Sołtysińskiego, Poznań 2005

Wytwarzanie i dystrybucja części zamiennych w świetle prawa własności przemysłowej i prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ 2004, nr 86, s. 11-39.

Własność Przemysłowa. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich i Sądu Pierwszej Instancji (red. R. Skubisz)

Zakamycze 2004 (redakcja i wprowadzenie)

Ochrona geograficznych oznaczeń pochodzenia w prawie wspólnotowym (na podstawie rozporządzenia Rady (EWG) nr 2081/92)

[w:] Ochrona znaków towarowych, wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, Urząd Patentowy, Warszawa 2004, s. 27-50.

Naruszenie prawa do znaku towarowego poprzez użycie geograficznego oznaczenia pochodzenia w świetle dyrektywy o znakach towarowych

[w:]Księga pamiątkowa ku czci Prof. J.Szwaji, Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ 2004, nr 88, s. 113-132

Oznaczenie geograficzne jako indywidualny znak towarowy

[w:] Księga pamiątkowa z okazji 85-lecia ochrony własności przemysłowej w Polsce, Urząd Patentowy, Warszawa 2003, s. 85-120

Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

(red. R.Skubisz), Warszawa 2003.

Komentarz do wyroku ETS w sprawie Sieckmann

Rzecznik Patentowy 2003, nr 1-2

Zakres wyczerpania praw własności przemysłowej w prawie polskim

Przegląd Prawa Handlowego 2002, nr 1, s. 1-9.

Wyczerpanie praw własności intelektualnej. Charakterystyka ogólna

[w:] Materiały z konferencji pt. „Wyczerpanie praw własności intelektualne”, 25-26 kwietnia 2002 r. Warszawa, pod red. dr A. Adamczak.

Prawo własności przemysłowej (charakterystyka ogólna)

Państwo i Prawo 2002, z. 3, s. 3-22.

Komentarz do wyroku ETS w sprawie Philips

Rzecznik Patentowy 2002, nr 4.

Komentarz do wyroku ETS w sprawie Chiemsee

Rzecznik Patentowy 2002, nr 3.

Funkcje znaku towarowego

[w:] Księga pamiątkowa z okazji 80-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce, Warszawa 2001, s. 222-242.

Wyczerpanie prawa ze znaku towarowego

Rzecznik Patentowy 2000, nr 4, s. 10-16.

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – komentarz

(praca zbiorowa pod red. J Szwai), wyd. II, Warszawa 2000, ss. 671.

Międzynarodowe wyczerpanie prawa z patentu

, Biuletyn Rzeczników Patentowych 1999.

Prawo reklamy. Wprowadzenie. Zbiór przepisów. Orzecznictwo

wyd. II, Lublin 1998, s. 492 (współautor).

Zakres zakazu reklamy napojów alkoholowych w prawie polskim.

Problemy dyskusyjne, [w:] Międzynarodowe Targi Reklamy. Kongres reklamy polskiej, 4-7 listopad 1997,Poznań 1997, s. 282-286.

Prawo reklamy. Wprowadzenie. Zbiór przepisów. Orzecznictwo

Lublin 1997, ss. 293 (współautor).

Prawo znaków towarowych. Komentarz,

wyd. II, Warszawa 1997, ss. 358.

Prawo z rejestracji znaku towarowego i jego ochrona. Studium z zakresu prawa polskiego na tle prawnoporównawczym

Lublin 1988, ss. 286.


Prof. Andrzej Jakubecki

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz

Wydawnictwo Wolters Kluwer , Warszawa 2017, t. I i t. II

Precedens jako kategoria doktrynalna i orzecznicza prawa cywilnego

w: Precedens w polskim porządku prawnym, red. L. Leszczyński, B. Liżewski, A. Szot, Warszawa 2018,

Pobranie z góry oraz rozporządzenie czynszem najmu lub dzierżawy a egzekucyjne zajęcie nieruchomości

w: Analiza i ocena ustawy o komornikach sądowych oraz ustawy o kosztach komorniczych, red. A. Marciniak, ss. 671-695, Wydawnictwo Currenda, Sopot 2018,

Zdolność procesowa w Kodeksie postępowania cywilnego (de lege lata i de lege ferenda) – wybrane zagadnienia

w: Podmioty w postępowaniu cywilnym, red. K. Markiewicz i A. Torbus,  Warszawa 2018.

Doręczenie wyroku zaocznego lub nakazu zapłaty per aviso a obrona dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym

w: Ars in vita, ars in iure. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Jankowskiemu, red. A. Barańska, S. Cieślak,  Warszawa 2018.

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz

(A. Jakubecki, M. Kępiński, M. Mozgawa, M. Poźniak-Niedzielska, T. Skoczny, R. Skubisz, S. Sołtysiński, J. Szwaja, I. Wiszniewska), pod red. J. Szwaji, Warszawa 2018

Układ w postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym a wierzytelności zabezpieczone rzeczowo na składnikach majątku dłużnika

w: Honeste procedere. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu, red. A. Laskowska-Hulisz, J. May, M. Mrówczyński, ss. 703-717, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2017.

Pojęcie zdarzenia, od którego zależy wykonanie obowiązku dłużnika objętego poddaniem się egzekucji w akcie notarialnym (art. 777 § 1 pkt 4-6 KPC)

w:  Notarialne tytuły egzekucyjne. Monografie Prawnicze. red. A. Marciniak,  Warszawa 2017.

Ogłoszenie upadłości a dopuszczalność postepowania egzekucyjnego w świetle znowelizowanego prawa upadłościowego

w: Ius est a iustitia appellatum, red. T. Ereciński, J. Gudowski, M. Pazdan, Warszawa 2017

Zabezpieczenia rzeczowe wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym zarys problematyki

w: Zabezpieczenia wierzytelności w prawie polskim, w 20-lecie przywrócenia zestawu rejestrowego - red. A. Jakubecki, J. Mojak, J. Widło, Lublin 2017

Dochodzenie roszczeń z zakresu prawa własności przemysłowej w postępowaniu cywilnym

w: R. Skubisz (red.), System prawa prywatnego, t. 14c, Prawo własności przemysłowej, Warszawa  2017

Zagrożenie nakazaniem obowiązanemu zapłaty określonej sumy pieniężnej na rzecz uprawnionego jako środek przymusu w postępowaniu zabezpieczającym – zagadnienia wybrane

PPC 2016, nr  3.

Ewolucja przepisów w postępowaniu zabezpieczającym w polskim prawie pocesowym cywilnym

w: Kodeks postępowania cywilnego z perspektywy pięćdziesięciolecia jego obowiązywania. Doświadczenia i perspektywy, red. E. Marszałkowska-Krześ, I. Gil, Ł. Błaszczak, Sopot 2016.

System Prawa handlowego (współautor), t. 7, Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe

Warszawa 2016

System prawa procesowego cywilnego

(A. Jakubecki, M. Walasik), t. V, Postępowanie zabezpieczające (red. A. Jakubecki), Warszawa 2016.

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz

(J. Bodio, T. Demendecki, A. Jakubecki, O. Marcewicz, P. Telenga, M.P. Wójcik), red. A. Jakubecki, Warszawa 2015 (wydanie VI).

Wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia pieniężnego na majątku wspólnym małżonków a sprzeciw małżonka obowiązanego

(w:) Prawo cywilne. Stanowienie, wykładnia i stosowanie. Księga pamiątkowa dla uczczenia setnej rocznicy urodzin Profesora Jerzego Ignatowicza,  red. M. Nazar, Lublin 2015.

Kilka refleksji na temat modelu stosowania prawa w procesie cywilnym

(w:) Zagadnienia stosowania prawa. Perspektywa teoretyczna i dogmatyczna, red. W. Dziedziak, B. Liżewski, Lublin 2015, ss. 55-59.

Postępowanie zabezpieczające a zarządzenia sądu opiekuńczego wydawane na podstawie art. 569 § 2 KPC

(w:)  Aequitas Sequitur Legem. Księga jubileuszowa z okazji 75. urodzin Prof. Andrzeja Zielińskiego, red. K. Flaga-Gieruszyńska, G. Jędrejek, Warszawa 2014, ss. 199-208.

Zdolność sądowa według Kodeksu postępowania cywilnego i przepisów odrębnych (de lege lata i de lege ferenda)

(w:) Postępowanie rozpoznawcze w przyszłym Kodeksie postępowania cywilnego, red. K. Markiewicz, A. Torbus, Warszawa 2014.

Postępowanie zabezpieczające według k.p.c. a zabezpieczenie w postępowaniu karnym

(w:) Pro Scientia Iuridica, red. M. Chrzanowski, A. Przyborowska-Klimczak, P. Sendecki, Lublin 2014.

Charakter prawny postanowień w sprawach rodziny wydawanych w toku procesu o rozwód, o separację i o unieważnienie małżeństwa

(w:) Rozprawy z prawa prywatnego oraz notarialnego. Księga pamiątkowa dedykowana Prof. Maksymilianowi Pazdanowi, red. A. Dańko-Roesler, A. Oleszko, R. Pastuszko, Warszawa 2014.

Opening of Insolvency Proceedings pursuant to Council Regulation (EC) No 1346/2000 of 29 May 2000 on insolvency proceedings

(w:) Comparative Law Review, 2013, nr 15.

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz

(A. Hrycaj, A. Jakubecki, P. Rylski), red. H. Dolecki i T. Wiśniewski, t. V, Warszawa 2013.

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz

(H. Ciepła, H. Dolecki, T. Domińczyk, A. Góra-Błaszczykowska, A. Górski, A. Jakubecki, I. Koper, G. Misiurek, Z. Strus, T. Żyznowski), red. H. Dolecki i T. Wiśniewski, t. III,  Warszawa 2013.

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz

(H. Dolecki, I. Gromska-Szuster, A. Jakubecki, J. Klimowicz, K. Knopek, G. Misiurek, P. Pogonowski, T. Zembrzuski, T. Żyznowski), pod red. H. Doleckiego i T. Wiśniewskiego, t. I, Warszawa 2013.

Poddanie się egzekucji w akcie notarialnym w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 16 września 2011 r.

(w:) Rozprawy z prawa prywatnego. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Aleksandrowi Oleszce, pod red. A. Dańko-Rezler, J. Jacyszyna, M. Pazdana i W. Popiołka, Warszawa 2012.

Wybrane problemy postępowania nieprocesowego toczącego się po ogłoszeniu upadłości uczestnika na przykładzie postępowań działowych

(w:) Proces cywilny. Nauka-kodyfikacja-praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Feliksowi Zedlerowi, Warszawa 2012.

Poddanie się egzekucji w akcie notarialnym w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 16 września 2011 r.

(w:) Rozprawy z prawa prywatnego. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Aleksandrowi Oleszce, pod red. A. Dańko-Rezler, J. Jacyszyna, M. Pazdana i W. Popiołka, Warszawa 2012.

Wybrane problemy postępowania nieprocesowego toczącego się po ogłoszeniu upadłości uczestnika na przykładzie postępowań działowych

(w:) Proces cywilny. Nauka-kodyfikacja-praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Feliksowi Zedlerowi, Warszawa 2012.

Poddanie się egzekucji w akcie notarialnym w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 16 września 2011 r.

(w:) Rozprawy z prawa prywatnego. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Aleksandrowi Oleszce, pod red. A. Dańko-Rezler, J. Jacyszyna, M. Pazdana i W. Popiołka, Warszawa 2012.

Wybrane problemy postępowania nieprocesowego toczącego się po ogłoszeniu upadłości uczestnika na przykładzie postępowań działowych

(w:) Proces cywilny. Nauka-kodyfikacja-praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Feliksowi Zedlerowi, Warszawa 2012.

Dochodzenie roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej wykonaniem zabezpieczenia (art. 746 k.p.c.) – zagadnienia wybrane

(w:) Księga pamiątkowa profesora Sławomira Dalki, pod red. Z. Szczurka, Gdańskie Studia Prawnicze 2011, t. XXVI.

Status wierzyciela pauliańskiego w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku dłużnika

(w:) Aurea Praxis Aurea Theoria, Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, pod red. J. Gudowskiego i K. Weitza, Warszawa 2011, t. I.

Charakter powództw o ustalenie i zaprzeczenie pochodzenia dziecka oraz o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa

Polski Proces Cywilny 2011, nr 3.

Dochodzenie i zaspokojenie należności alimentacyjnych po ogłoszeniu upadłości zobowiązanego

(w:) Jus et Lex. Księga Jubileuszowa Profesora Mieczysława Sawczuka, pod red. A. Jakubeckiego i J. Strzępki, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.

Kilka uwag o instancyjności postępowania cywilnego na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

(w:) Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego a Kodeks postępowania cywilnego, pod red. T. Erecińskiego i K. Weitza, LexisNexis, Warszawa 2010.

Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz

(współautor F. Zedler), Warszawa 2010.

Ogłoszenie upadłości strony procesu cywilnego – uwagi na tle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego

Przegląd Sądowy 2007, nr 7-8.

Majątkowe prawa wspólników handlowych spółek kapitałowych po ogłoszeniu upadłości spółki

w: Współczesne problemy prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. M. Poźniak-Niedzielskiej, pod red. A. Kidyby i R. Skubisza, Wolters Kluwer, Warszawa 2007.

Postępowanie upadłościowe a czynności notarialne – zagadnienia wybrane

w: III Kongres Notariuszy RP. Referaty i opracowania, Warszawa – Kluczbork 2006.

Naczelne zasady postępowania cywilnego w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego

w: Czterdziestolecie Kodeksu postępowania cywilnego. Zjazd Katedr Postępowania Cywilnego w Zakopanem, Zakamycze, Kraków 2006.

Territorial and Universal Principle of the Polish Insolvency Law

Konferencja Międzynarodowa „Postępowanie wtórne i sprawozdawczość finansowa w upadłościach w Polsce i krajach Unii Europejskiej” – Warszawa – Miedzeszyn 2005.

Zdolność sądowa osobowych spółek handlowych a status ich wspólników w procesie cywilnym i egzekucji

w: Prawo prywatne czasu przemian, Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Sołtysińskiemu, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań  2005.

O naturze głównego i terytorialnego postępowania upadłościowego w prawie upadłościowym Unii Europejskiej

w: Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, Zakamycze, Kraków  2005.

Krajowy rejestr sądowy i postępowanie rejestrowe. Praktyczny komentarz, (L. Ciulkin, A. Jakubecki, N. Kowal)

Warszawa 2002.

Postępowanie zabezpieczające w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej

Kraków 2002.

O sposobie zabezpieczenia roszczeń niepieniężnych w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej

w: Naruszenia prawa na dobrach niematerialnych. Materiały konferencyjne II, Warszawa  2001.

Zatrzymanie towarów na granicy jako sposób zabezpieczenia roszczeń z zakresu prawa własności intelektualnej

w: Księga Jubileuszowa z okazji 80-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce, Warszawa 2001

Prawne zabezpieczenie wierzytelności bankowych (współautorzy E. Niezbecka, J. Mojak)

Zakamycze, Kraków 2000.

Jeszcze w kwestii statusu wierzyciela rzeczowego w postępowaniu upadłościowym

Przegląd Sądowy 1999, nr 10.

Prawo spółek. Zarys, (współautorzy J. Mojak, A. Kidyba, R. Skubisz)

Warszawa 1999.

Zaspokojenie wierzyciela rzeczowego po ogłoszeniu upadłości dłużnika w świetle nowelizacji prawa upadłościowego

Przegląd Sądowy 1998, nr 1.

Poddanie się egzekucji w akcie notarialnym

Rejent 1998, nr 12, s. 62-92.

Kontradyktoryjność a poznanie prawdy w procesie cywilnym w świetle zmian w K.P.C.

Przegląd Sądowy 1998, nr 10.

Prawne zabezpieczenie kredytów (współautorzy J. Mojak, E. Niezbecka)

Lubelskie Wydawnictwa Prawnicze, Lublin 1996.

Zabezpieczenie roszczeń w sprawach z zakresu ochrony własności intelektualnej (zagadnienia wybrane)

w: Zbiór referatów z seminarium rzeczników patentowych szkół wyższych, Wynalazczość i Ochrona Własności Intelektualnej 1995, Biuletyn nr 14

Restitutio in integrum w sądowym postępowaniu cywilnym (art. 338 § 1, 415, 422 § 1 k.p.c.)

Lublin 1993, ss. 131.

Zabezpieczenie roszczeń wynikających z naruszenia prawa z rejestracji znaku towarowego

(współautor R. Skubisz), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego,  Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej 1989, nr 50.


Dr Jarosław Dudzik

Kolizja wcześniejszego prawa krajowego ze wspólnotowym znakiem towarowym

(na tle art. 159a ust. 5 rozporządzenia nr 40/94) (współautorstwo z M. Mazurkiem) Europejski Przegląd Sądowy 2009, nr 8, s. 20-28.

Zwalczanie nieuczciwych praktyk rynkowych. Zagadnienia węzłowe

[w:] Pro scientia et disciplina. Księga Jubileuszowa z okazji 50-lecia Studenckiego Koła Naukowego Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, pod red. H. Groszyka, M. Grochowskiego, J. Kostrubca, Lublin 2009, s. 41-51.

Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towarów (usług). Komentarz do orzeczeń 25-32

[w:] R. Skubisz (red.): „Własność przemysłowa. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Sądu Pierwszej Instancji i Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego z komentarzami”, s. 526-546, Wolters Kluwer, Warszawa 2008 (współautorstwo z M. Mazurkiem).

Komentarz do art. 30 TWE. Ochrona uczciwości handlowej

[w:] A. Wróbel (red.): Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Komentarz, Tom 1, s. 680-689”, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.

Komentarz do art. 30 TWE. Ochrona konsumenta

[w:] A. Wróbel (red.): Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Komentarz, Tom 1, s. 679-680”, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.

Używanie znaku towarowego konkurenta w reklamie porównawczej

- glosa do wyroku ETS z 12.06.2008 r. w sprawie C-533/06 O2 Holdings Limited, Europejski Przegląd Sądowy 2008, nr 11, s. 36-41 (współautorstwo z R. Skubiszem).

Wykładnia przepisów krajowych jako metoda implementacji – pośrednia skuteczność dyrektywy

[w:] Wykładnia prawa. Odrębności w wybranych gałęziach prawa, pod red. L. Leszczyńskiego, Lublin 2006, s. 167-176.

Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej

[w:] Prawo europejskie. Zarys Wykładu, pod red. R. Skubisza, Lublin 2006, s.263-276.

Swoboda przepływu pracowników

[w:] Prawo europejskie. Zarys Wykładu, pod red. R. Skubisz, Lublin 2006, s. 237-262.

Własność przemysłowa. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Sądu Pierwszej Instancji

pod. red. R. Skubisza, s. 75-85, 571-591 oraz 652-677, Kraków 2006.

Reklama wprowadzająca w błąd w prawie wspólnotowym

Przegląd Prawa Handlowego 2003, nr 9, s. 6-16.


Dr Michał Mazurek

Znaczenie elementów słownych przy ocenie kolizji słowno-graficznych znaków towarowych

(współautor R. Skubisz), Glosa 2012.

Względne podstawy odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy

Studia Prawa Prywatnego nr 3-4/2009 (współautor R.Skubisz).

Kolizja wcześniejszego prawa krajowego ze wspólnotowym znakiem towarowym (art. 159a ust. 5 rozporządzenia nr 40/94)

„Europejski Przegląd Sądowy” 2009, nr 8 (współautor J.Dudzik).

Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towarów w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

(w:) Wynalazczość i ochrona własności intelektualnej. Nowelizacja ustawy prawo własności przemysłowej. Zbiór referatów z seminarium rzeczników patentowych szkół wyższych. Cedzyna 17-21 września 2007 r., Zeszyt 31 red. A.Adamczak, Warszawa 2008 (współautor R.Skubisz).

Podobieństwo towarów (usług) jako kryterium oceny niebezpieczeństwa wprowadzania w błąd co do pochodzenia towarów (usług) w prawie wspólnotowym

„Rzecznik Patentowy” 2008, nr 2.

Własność przemysłowa. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Sądu Pierwszej Instancji i Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego z komentarzami

red. R.Skubisz, Kraków 2008 – tłumaczenie orzeczeń poz. 16, 17, 25 (współautor K.Wernicka), 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, komentarz od orzeczeń poz. 25-32 (współautor J.Dudzik).

Glosa do wyroku NSA z dnia 8 czerwca 2005 r. w sprawie GSK 65/05

Supermarket, „Przegląd Sądowy” 2007, nr 1.

Prawo Europejskie. Zarys wykładu

pod red. R. Skubisza, E. Skrzydło-Tefelskiej, Wyd. III, Lublin 2006 - Rozdział 1 § 2 (współautor); Rozdział 3 § 5 (autor).

Własność przemysłowa. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich i Sądu Pierwszej Instancji

red. R. Skubisz, wyd. II, Kraków 2006 – przekład na j.polski wyroków poz. 1, 3, 6, 7, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26.

Naruszenie prawa z rejestracji znaku towarowego przez użycie identycznego znaku dla identycznych towarów (w świetle prawa wspólnotowego)

„Europejski Przegląd Sądowy” 2005, nr 2.

Rejestracja pojedynczego koloru jako znaku towarowego

Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego 2004, zeszyt 86.


Ewa Jaroszyńska-Kozłowska

Import równoległy przepakowanych produktów leczniczych – orzecznictwo sądów polskich w sprawie Movalis, (współautor z J. Dudzik)

Czasopismo Aptekarskie, nr 3 Marzec 2015.

Wykonanie obowiązku używania zarejestrowanego znaku towarowego przez używanie podobnego zarejestrowanego znaku towarowego (współautor z R. Skubisz)

Wynalazczość i Ochrona Własności Intelektualnej, Materialnoprawne i procesowe problemy ochrony dóbr intelektualnych, ze szczególnym uwzględnieniem obrotu takimi dobrami, Zeszyt 38, , 17.09.2014, Cedzyna

Własność przemysłowa. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, (red. R. Skubisz), Warszawa 2015

Tłumaczenie wyroku Trybunału z 03.12.1981 r. (sprawa 1/81) poz. 2 oraz wyroku Trybunału 08.04.2003 r. (sprawa C-244/00) poz. 20.

Dyrektywa o znakach towarowych po „liftingu” (współautor M. Trzebiatowski)

Monitor Prawniczy 1/2009.


Ewa Bieżyca

Oznaczenie geograficzne jako znak towarowy w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych

(współautor M. Trzebiatowski), Glosa 2/2010.

Zawieszenie postępowania w trybie art. 97§1 pkt 4 kpa ze względu na inne postępowanie prowadzone przez ten sam organ (na tle spraw z zakresu prawa własności przemysłowej)

współautor M. Trzebiatowski, Monitor Prawniczy 13/2009.