ANNA GRZYWACZ – Pracowała w kancelarii SKUBISZ do listopada 2022 roku. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła dwa kierunki – prawo oraz prawo własności intelektualnej i nowych mediów. Studiowała również na Uniwersytecie w Barcelonie.

Specjalizuje się w prawie spółek, prawie autorskim, prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji jak i prawie własności przemysłowej ze szczególnym uwzględnieniem prawa znaków towarowych.

W okresie studiów należała do Koła Naukowego Prawa Cywilnego UJ oraz pełniła funkcje wice-przewodniczącej Samorządu Studentów WPiA UJ. Ukończyła Szkołę Prawa Hiszpańskiego, Akademię Prawa Prywatnego oraz Akademię Spółek Kapitałowych.

Dwukrotna stypendystka stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz wielokrotna stypendystka stypendium Rektora UJ dla najlepszych studentów.

Biegle włada językiem angielskim oraz hiszpańskim.

  • członek zespołu prowadzącego spór dotyczący znaków towarowych pomiędzy wiodącymi liniami lotniczymi
  • przygotowani listów ostrzegawczych w sprawach dotyczących znaków towarowych m. in. jednego z banków
  • przeprowadzanie badań na czystość znaków towarowych

Problematyka wymogu oryginalności w prawie autorskim w świetle orzecznictwa Unii Europejskiej, Polski i Hiszpanii

w: Przegląd Prawno- Ekonomiczny, 2018, nr 43

Realizacja konstytucyjnej zasady nullum crimen sine lege certa w świetle art. 115 ust. 3 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

w: Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 2018, nr 25

Problematyka wymogu graficznej przedstawialności niekonwencjonalnych znaków towarowych

w: Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2017, nr 40

Dopuszczalność́ i charakter prawny instytucji prokury łącznej niewłaściwej w świetle nowelizacji kodeksu cywilnego z dnia 16 grudnia 2016 r.

w: Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 2017, nr 21