EWA JAROSZYŃSKA-KOZŁOWSKA - radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. W kancelarii SKUBISZ pracuje od 2002 roku. Od maja 2019 r., kieruje pracą zespołu prawników w biurze warszawskim Kancelarii.

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Studiowała stosunki międzynarodowe na The American University w Waszyngtonie, USA.

Specjalizuje się w prawie znaków towarowych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ochrony nietypowych znaków towarowych (znaki kolorowe, trójwymiarowe) oraz ochrony postaci produktu. Posiada bogate doświadczenie w zakresie badania zdolności rejestrowej znaków towarowych oraz w zakresie zarządzania i bieżącej opieki nad zgłoszonymi i zarejestrowanymi znakami towarowymi Klientów. Reprezentuje Klientów krajowych i zagranicznych w postępowaniach spornych przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w Alicante oraz Sądem Unii Europejskiej.

Członek Komisji ds. Biuletynu, Międzynarodowego Stowarzyszenia Znaków Towarowych (INTA).

Jest dwujęzyczna – język polski i angielski.

  • doradztwo i reprezentacja polskiego dystrybutora wyspecjalizowanego produktu probiotycznego w sporze o naruszenie prawa z rejestracji unijnego znaku towarowego oraz czyny nieuczciwej konkurencji. Postępowanie jest częścią globalnego sporu dotyczącego wprowadzania do obrotu oraz praw do formuły tego produktu
  • skuteczna obrona, przed wygaszeniem, zarejestrowanego znaku towarowego wiodącego usługodawcy na polskim rynku usług laboratoryjnych (przed Urzędem Patentowym i Sądami Administracyjnymi)
  • prowadzenie, w imieniu największej w Polsce sieci sklepów dyskontowych, sporu dot. unieważnienia kolorowego znaku towarowego światowego producenta napojów energetycznych, doprowadzenie do ostatecznego ustania ochrony tego znaku na terytorium Polski
  • skuteczna obrona rodziny znaków towarowych suplementów diety przed wnioskami o unieważnienie tych znaków, w tym wielokrotna skuteczna reprezentacja przed sądami administracyjnymi
  • doradztwo i reprezentacja czołowego polskiego producenta produktów nabiałowych w sporze o ochronę przestrzennego znaku towarowego przedstawiającego dwu-komorową formę opakowania deseru jogurtowego
  • prowadzenie postępowań o unieważnienie i wygaszenie kolorowych znaków towarowych światowej sieci stacji benzynowej
  • prowadzenie, w imieniu największej w Polsce sieci sklepów dyskontowych, sporów dot. unieważnienia i wygaszenia kilku kolorowych znaków towarowych światowego producenta napojów energetycznych
  • reprezentacja największej sieci sklepów dyskontowych w Polsce w postępowaniu przed Sądem UE i Trybunałem Sprawiedliwości (spór o unieważnienie kolorowych znaków towarowych światowego producenta napojów energetycznych)
  • reprezentacja polskiego dystrybutora części samochodowych w postępowaniu sprzeciwowym wszczętym przez niemiecką kolej
  • prowadzenie, w imieniu największej sieci sklepów dyskontowych w Polsce, postępowań sprzeciwowych oraz o unieważnienie praw ochronnych na krajowe i unijne znaki towarowe

Import równoległy przepakowanych produktów leczniczych – orzecznictwo sądów polskich w sprawie Movalis (współautor z J. Dudzik)

w: Czasopismo Aptekarskie, nr 3 Marzec 2015.

Wykonanie obowiązku używania zarejestrowanego znaku towarowego przez używanie podobnego zarejestrowanego znaku towarowego (współautor z R. Skubisz)

w: Wynalazczość i Ochrona Własności Intelektualnej, Materialnoprawne i procesowe problemy ochrony dóbr intelektualnych, ze szczególnym uwzględnieniem obrotu takimi dobrami, Zeszyt 38, , 17.09.2014, Cedzyna

Tłumaczenie wyroku Trybunału z 03.12.1981 r. (sprawa 1/81) poz. 2 oraz wyroku Trybunału 08.04.2003 r. (sprawa C-244/00) poz. 20.

w: Własność przemysłowa. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, (red. R. Skubisz), Warszawa 2015

Dyrektywa o znakach towarowych po „liftingu” (współautor M. Trzebiatowski)

w: Monitor Prawniczy 1/2009

ZOBACZ WSZYSTKIE PUBLIKACJE EWY JAROSZYŃSKIEJ-KOZŁOWSKIEJ