§ 1

 1. Niniejszy Regulamin stanowi wykonanie obowiązku, o którym mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422, ze zm.) oraz ustawie Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).
 2. Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze Strony.
 3. Podmiotem prowadzącym Stronę jest spółka Skubisz i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych z siedzibą w Lublinie, ul. Piastowska 31.

§ 2

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie, o ile nie zostało w treści Regulaminu wyraźnie zaznaczone inaczej, mają następujące znaczenie:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny na www.skubisz.pl.
 2. Kancelaria – Skubisz i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych z siedzibą w Lublinie przy ul. Piastowskiej 31.
 3. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.skubisz.pl,
 4. Użytkownik – każda osoba (zarówno osoba fizyczna, osoba prawna, jak i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej), korzystająca ze Strony,

§ 3

 1. Strona funkcjonuje na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 2. Korzystanie ze Strony jest nieodpłatne, dobrowolne i dozwolone dla wszystkich Użytkowników korzystających z sieci Internet.
 3. Korzystanie ze Strony przez Użytkownika oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, w tym akceptacji używania przez stronę plików cookies. Korzystając w jakikolwiek sposób z Portalu Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 4. W przypadku długo nieaktualizowanych przeglądarek internetowych (wersje niewspierane przez producentów) niektóre treści mogą wyświetlać się niepoprawnie, także niektóre opcje Portalu mogą nie działać prawidłowo.

§ 4

 1. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze Strony w sposób zgodny z Regulaminem, przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami.
 2. Zabronione jest w szczególności:
  1. podawanie w ramach korzystania ze Strony nieprawdziwych, nieścisłych lub nieaktualnych informacji lub danych osobowych, w tym za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz pozostałych usług on-line oferowanych na stronie,
  2. naruszanie w jakikolwiek sposób dóbr osobistych, w tym dóbr osobistych osób tworzących treści zawarte na stronie, a także osób trzecich,
  3. ingerowanie w działanie Strony, w tym zmienianie kodu Strony, używanie lub zamieszczanie wirusów, robaków, trojanów, niedozwolonych rozszerzeń i innych mechanizmów mogących mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie Strony lub oprogramowanie albo urządzenia Kancelarii lub Użytkowników,
  4. kopiowanie, reprodukowanie tekstów i elementów z Strony w całości lub w części bez wcześniejszej, pisemnej zgody.

§ 5

 1. Aby korzystać ze strony niezbędne jest dysponowanie urządzeniem posiadającym dostęp do sieci Internet, zaopatrzone w przeglądarkę internetową.
 2. Strona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym (komputerze, telefonie, itd.) Użytkownika. Pliki cookies służą zapewnieniu prawidłowego działania Strony, przyspieszeniu działania Strony (np. poprzez zapamiętanie poprzednio otwartych tekstów i szybsze ich ponowne wczytywanie) oraz celom statystycznym, np. badaniu popularności poszczególnych zakładek i usług.
 3. Użytkownik może uniemożliwić przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu poprzez odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki internetowej. Użytkownik może także usunąć przechowywane pliki cookies z pamięci swojego urządzenia. Kancelaria zastrzega jednak możliwość nieprawidłowego działania strony w przypadku blokady plików cookies oraz java script.

§ 6

 1. Każdy Użytkownik korzystający ze Strony, ma możliwość przesłanie wiadomości do Kancelarii za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Prawidłowe przesłanie informacji wymaga podania imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu oraz krótkiego opisu stanu faktycznego sprawy i zaistniałego problemu.
 3. Kancelaria nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przesłanie informacji nieprawdziwych, niepełnych lub nieprawidłowych.
 4. Przesłanie wiadomości za pośrednictwem formularza oznacza wyrażenie zgody na postanowienia regulaminu oraz wyrażenie zgody na przesłanie propozycji rozwiązania, w tym oferty cenowej.

§ 7

Kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych omówione zostały w Polityce Prywatności.

§ 8

 1. W razie zaistnienia błędów i zastrzeżeń do funkcjonowania Strony Użytkownik ma prawo przesłać informację na adres biuro@skubisz.pl.
 2. Zastrzeżenia i reklamacje, powinny zawierać szczegółowy opis występującego problemu i dane kontaktowe Użytkownika, umożliwiające przekazanie odpowiedzi na zgłoszenie dokonane przez Użytkownika. W razie konieczności Kancelaria będzie prosiła o przekazanie informacji dodatkowych.
 3. Odpowiedź na zastrzeżenie lub reklamację zostanie udzielona w terminie 30 dni roboczych od otrzymania pełnej informacji.

§ 9

 1. Ze względów technicznych, niezależnych od Kancelarii może dojść do nieprawidłowości w działaniu lub awarii uniemożliwiających lub utrudniających korzystanie ze Strony.
 2. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie lub brak dostępności Strony spowodowane z ww. przyczyn oraz innych przyczyn niezależnych od Kancelarii.
 3. Wszelkie zastrzeżone nazwy i loga firm, pojawiających się w materiałach udostępnianych przez Portal zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji.

§ 10

 1. Regulamin może ulec zmianie.
 2. Zmiana treści Regulaminu staje się skuteczna z momentem umieszczenia zmiany na Stronie.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.
 4. Aktualny Regulamin jest zawsze dostępny na Stronie.

Regulamin został zaktualizowany: 18.11.2019 r.