Prawo upadłościowe

W zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego prawnicy Kancelarii SKUBISZ mogą Państwu pomóc w następujących problemach

  • Nasza Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie prawa upadłościowego oraz prawa restrukturyzacyjnego, w szczególności przy wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia praktycznego prof. A. Jakubeckiegowieloletniego członka Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautora projektu Prawa upadłościowego i naprawczego z 2003 r. oraz doświadczonego wykładowcy na szkoleniach dla doradców restrukturyzacyjnych, a także dla sędziów upadłościowych.

  • Usługi doradcze kancelarii Skubisz w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego obejmują doradztwo i pomoc prawną dla dłużników (przedsiębiorców oraz konsumentów), którym zagraża albo już znaleźli się w stanie niewypłacalności. Doradztwo odnosi się do etapu poprzedzającego złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, etapu postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości oraz etapu po ogłoszeniu upadłości. W razie zagrożenia dłużnika niewypłacalnością Kancelaria świadczy usługi doradcze co do wyboru oraz potrzeby uruchomienia procedur restrukturyzacyjnych dłużnika.

  • Doradztwo w zakresie prawa upadłościowego oraz prawa restrukturyzacyjnego jest adresowane także w odniesieniu do wierzycieli dłużników, w stosunku do których ogłoszono upadłość albo wszczęto postępowanie restrukturyzacyjne. Obejmuje ono w szczególności zagadnienia dotyczące dochodzenia wierzytelności po ogłoszeniu upadłości albo po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, w tym realizacji zabezpieczeń rzeczowych wierzytelności.

Główne usługi

01

Wszczęcie
postępowania upadłościowego

Doradzamy dłużnikom w zakresie oceny podstaw ogłoszenia upadłości, terminu złożenia przez dłużnika wniosku o upadłość oraz sankcji za niewykonanie tego obowiązku, jak też wyboru pomiędzy wnioskiem o ogłoszenie upadłości oraz wnioskiem o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Usługi adresowane do wierzycieli niewypłacalnego dłużnika obejmują doradztwo w zakresie podstaw ogłoszenia upadłości oraz przygotowania niezbędnej dokumentacji niezbędnej.

02

Wszczęcie
postępowania restrukturyzacyjnego

Doradzamy w zakresie podstaw otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego oraz wyboru właściwego rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego (postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe, postępowanie sanacyjne).

03

Dochodzenie wierzytelności
w postępowaniu upadłościowym

Uczestniczymy w sporządzaniu dokumentów związanych ze zgłoszeniem wierzytelności w postępowaniu upadłościowym oraz zaskarżaniem listy wierzytelności, jak też planu podziału funduszów masy upadłości i planu podziału sumy uzyskanej ze spieniężenia przedmiotów obciążonych hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym lub hipoteką morską.

04

Sprawy sporne

Udzielamy konsultacji w zakresie dochodzenia spornych roszczeń po ogłoszeniu upadłości albo po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego w stosunku do dłużnika. Na życzenie klienta prowadzimy jako pełnomocnik procesowy postępowania na rzecz wierzyciela albo na rzecz dłużnika (syndyka, zarządcy).

05

Nadzór wierzycielski nad przebiegiem postępowania upadłościowego
oraz postępowania restrukturyzacyjnego

Wspieramy wierzycieli uczestniczących w postępowaniu upadłościowym i w postępowaniu upadłościowym w zakresie oceny legalności czynności podejmowanych przez podmioty tego postępowania (sąd, sędzia-komisarz, syndyk, zarządca, nadzorca sądowy) oraz w zakresie sporządzania dopuszczalnych środków zaskarżenia.