Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie tzw. RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w ramach organizacji wydarzenia jest Skubisz i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych sp. p. z siedzibą w Lublinie, ul. Piastowska 31, 20-610 Lublin.
 2. Z administratorem danych można się kontaktować przesyłając wiadomość na adres e-mail: biuro@skubisz.pl lub wysyłając korespondencję na adres siedziby administratora.
 3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj w celu niezbędnym do wykonania umowy pomiędzy Panią/Panem, a administratorem, dotyczącej wzięcia udziału w wydarzeniu;
  2. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadnionych interesów administratora, w szczególności zapewnienia bieżącej komunikacji, zorganizowaniem wydarzenia, prowadzeniem listy obecności, zapewnienia bezpieczeństwa informacji oraz ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.
 4. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie uzależniony od podstawy prawnej ich przetwarzania, dane będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa lub okres przedawnienia roszczeń. Dane w zakresie punktów edukacyjnych będą przetwarzane przez okres rozliczenia cyklu szkoleniowego.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi oraz podwykonawcy administratora (podmioty przetwarzające), w celu i zakresie niezbędnym do realizacji poleceń administratora na podstawie umów oraz organy i podmioty określone w przepisach prawa.
 6. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w wydarzeniu. Niepodanie danych powoduje brak możliwości wzięcia udziału w wydarzeniu. Podanie nieprawdziwych danych wiąże się z odpowiedzialnością określoną w odpowiednich przepisach.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w zakresie usługi „Microsoft Teams”, która jest świadczona przez dostawcę z USA. Odpowiedni poziom ochrony danych jest gwarantowany przez Microsoft Inc. poprzez zawarcie umowy zawierającej tzw. standardowe klauzule umowne UE.
 8. Nie będzie Pani/Pan podlegała/ł decyzjom podejmowanym w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.
 9. Przysługują Pani/Panu prawa: do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w zakresie art. 15-22 RODO.
 10. Jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie przez administratora Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa