Wyrok Sądu UE w połączonych sprawach T-101/15 i T-102/15 RED BULL GMBH vs. EUIPO

Data publikacji: 11/12/2017 |  Kategorie: Kancelaria

Zapraszamy do zapoznania się z wyrokiem Sądu UE z dnia 30 listopada 2017 r. w połączonych sprawach T-101/15 i T-102/15 RED BULL GMBH vs. EUIPO, w której brali udział prawnicy z naszej kancelarii

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=197307&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=593850

Dodatkowo zachęcamy do lektury artykułów prasowych na ten temat:

World Intellectual Property Review

Frankfurter allgemeine

Puls Biznesu

UDOSTĘPNIJ