Lista publikacji dr. hab. Adriana Niewęgłowskiego

„Проблеми охорони штучного інтелекту в польському праві промислової власності”,

w: Г. О. Андрощук, О. Б. Бутнік-Сіверський (red.), Цифрова економіка: зростання ролі інтелектуальної власності: збірник наук. праць, Київ Інтерсервіс 2023, s. 93-111.

00.1

„Ograniczenia w prowadzeniu egzekucji z praw autorskich majątkowych twórcy. Uwagi de lege lata i de lege ferenda”,

w: Ż. Zemła-Pacud, T. Zimny (red.), O wartościach i interesach zasługujących na ochronę prawną. Księga Jubileuszowa Profesor Heleny Żakowskiej-Henzler, Warszawa 2023, s. 511-523.

„Обов’язок реєстрації Інтернет-каналів (You Tube, TikTok, Facebook) та правове становище творців на аудіовізуальному ринку за законодавством Польщі та ЄС”,

w: Теорія і практика інтелектуальної власності 2023, nr 4-5, s. 124-134.

018-cover-734x1024

„Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 stycznia 2020 r., III SA/Wa 1242/19 Glosa”

w: Orzecznictwo Sądów Polskich 2023, nr 1, s. 132-147.

0867-1850_202301

„Шtучний інтелект з перспективи польського права інтелектуальної власності. Вибрані питання”

w: Теорія і практика інтелектуальної власності 2022, nr 5, s. 93-102

Dostęp: http://uran.inprojournal.org/article/view/270901

tp_iv_1_0

„Про майбутню форму права промислової власності вукраїні. Коментарі на тлі польського законодавчого досвіду”

w: Н. Мироненко (редактор), Інкорпорація та кодифікація законодавства як складові стратегії розвитку сфери інтелектуальної власності в Україні. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ 2022, s. 60-67

Dostęp: https://drive.google.com/file/d/1C_uVJ_W6nn5v0BdMBeRgy9DUTRuMBQE9/view

22.10

„Pojęcie użytkownika w świetle przepisów o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i pokrewnymi”

w: E. Całka, A. Jakubecki, M. Nazar, A. Niewęgłowski, R. Poździk (red.), „In varietate concordia. Księga jubileuszowa profesora Ryszarda Skubisza”, C.H. Beck, Warszawa 2022, s. 721-729.

20947-in-varietate-concordia-ksiega-jubileuszowa-profesora-ryszarda-skubisza-edyta-calka-2

„Wpływ zmian składu osobowego w spółce cywilnej na zakres osób uprawnionych do praw własności przemysłowej w jej majątku. Zagadnienia wybrane”

w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej 2022, z. 3, s. 46-57.

1689-7080_157

„Ustalenie statusu logotypu w świetle prawa autorskiego. Przeniesienie autorskich praw majątkowych a problem spółki cywilnej. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 16 grudnia 2020 r., V AGa 652/18”

w: Orzecznictwo Sądów Polskich 2022, nr 5, s. 31-38.

0867-1850_202205

„Pojęcie spraw własności intelektualnej. Wybrane zagadnienia”

w: Białostockie Studia Prawnicze 2022, nr 1, s. 11-23.

okladka_BSP_27-4-scaled

„Roszczenia dotyczące przedmiotów związanych z naruszeniem prawa autorskiego. Zagadnienia wybrane”

w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej 2022, z. 1, s. 72-81.

1689-7080_155

„Rozprowadzanie sygnału z programem radiowym lub telewizyjnym w pokojach hotelowych oraz użyczanie odbiorników radiowych i telewizyjnych gościom hotelowym. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 26 kwietnia 2021 r., I ACa 163/20”

w: Orzecznictwo Sądów Polskich 2022, Nr 1, s. 37-44.

0867-1850_202201

„Digitalizacja materiałów archiwalnych w świetle prawa autorskiego. Zagadnienia wybrane”

w: Archeion 2022, t. CXXII, s. 365 - 392.

ARCHEION_122_okładka_1s

„Rozprowadzanie sygnału z programem radiowym lub telewizyjnym w pokojach hotelowych oraz użyczanie odbiorników radiowych i telewizyjnych gościom hotelowym. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 26 kwietnia 2021 r., I ACa 163/20”

w: Orzecznictwo Sądów Polskich 2022, Nr 1, s. 37-44.

0867-1850_202201

„Prawo autorskie. Komentarz”, Wolters Kluwer, Warszawa 2021, ss. 1232.

978-83-8246-344-6_

„Sztuczna inteligencja w prawie własności intelektualnej”, Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2021

sztuczna

„Strona, pełnomocnicy, terminy, dokonywanie zgłoszeń i prowadzenie korespondencji, środki zaskarżenia oraz informacje o zgłoszeniu w postępowaniu zgłoszeniowym i rejestrowym”

w: Ł. Żelechowski (red.), „Prawo własności przemysłowej. Komentarz”, seria: „Komentarze Prawa Prywatnego”, t. VIII(B), C. H. Beck, Warszawa 2021, s. 965-1037.

19990-tom-viii-b-prawo-wlasnosci-przemyslowej-komentarz-agnieszka-antonowicz-zahorska (1)

„Opłaty, rejestry, dokumenty i ogłoszenia urzędowe”

w: Ł. Żelechowski (red.), „Prawo własności przemysłowej. Komentarz”, seria: „Komentarze Prawa Prywatnego”, t. VIII(B), C. H. Beck, Warszawa 2021, s. 934-964.

19990-tom-viii-b-prawo-wlasnosci-przemyslowej-komentarz-agnieszka-antonowicz-zahorska (1)

„Topografie układów scalonych”

w: Ł. Żelechowski (red.), „Prawo własności przemysłowej. Komentarz”, seria: „Komentarze Prawa Prywatnego”, t. VIII(B), C. H. Beck, Warszawa 2021, s. 879-933

19990-tom-viii-b-prawo-wlasnosci-przemyslowej-komentarz-agnieszka-antonowicz-zahorska (1)

Wstęp i redakcja naukowa całości (wspólnie z M. Derdakiem), „Prawo autorskie w dobie cyfryzacji

Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Stowarzyszenie Naukowe Pro Scientia Iuridica, Warszawa 2021 (link)

prawo-autorskie-dobie-cyfryzacji

Własność materiałów archiwalnych. Kilka uwag o potrzebie zmian regulacji prawnych

Archeion 2020, t. CXXI, s. 1-14 (link)

okładka_archeion_CXXI_121

O wybranych problemach sprzedaży »kolekcjonerskich« materiałów archiwalnych

w: M. Jankowska, P. Gwoździewicz-Matan, P. Stec (red.), Własność intelektualna a dziedzictwo kulturowe. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Kowalskiemu, Wydawnictwo Ius Publicum, Warszawa 2020, s. 545-556.

okladka

Słowo wstępne, komentarz do: art. 4 pkt 5, 6, 7, 8, 11, 17, 25; art. 57–62; art. 69–71 oraz redakcja naukowa całości

w: Ustawa o radiofonii i telewizji. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2021 (ss. 17-19, 90-95, 97-101, 105-107, 116-118, 127-129, 667-669, 684-686)

df79a5b-ustawa-o-radiofonii-

Wstęp i redakcja (wspólnie z N. Tomasiak i C. Zapałą)

Prawo autorskie a działalność wydawnicza (wyd. uzupełnione), wyd. Stowarzyszenie Naukowe Pro Scientia Iuridica, Lublin 2020

pa-dw

Patent w postępowaniu upadłościowym i likwidacyjnym

w: Kwartalnik Urzędu Patentowego 2020, Nr 1, s. 48-49 (link).

kwartalnik-uprp-1-2020

Prawo ochronne na znak towarowy w masie upadłości. Wybrane zagadnienia

w: R. Skubisz (red.), Znaki towarowe i ich ochrona, C.H. Beck, Warszawa 2019, s. 203-226.

18646-znaki-towarowe-i-ich-ochrona-ryszard-skubisz

Glosa do postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 28 czerwca 2019 r. (II SAB/Bk 43/19, LEX nr 2686855), współautor: Marek Konstankiewicz

w: Studia Iuridica Lublinesia, vol. XXVIII, 2, 2019, s. 157-166

Studia Iuridica Lublinesia. Tom XIV
Current Problems Being Faced by the Consortia with Respect to Industrial Property in the Light of Empirical Research w: Eastern European Journal Of Transnational Relations 2019, No. 1 (vol. 3), s. 11-24.
eejtr-2017-vol
Kilka uwag o wybranych nowych regulacjach prawnych dotyczących wpisu do CEIDG danych ewidencyjnych i informacyjnych w: P. Pinior, P. Relidzyński, W. Wyrzykowski, E. Zielińska, M. Żaba (red.), „Prawo handlowe. Między teorią, praktyką, a orzecznictwem. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Januszowi A. Strzępce”, C.H. Beck, Warszawa 2019, s. 481-488.
18513-prawo-handlowe-miedzy-teoria-praktyka-a-orzecznictwem-ksiega-jubileuszowa-dedykowana-profesorowi-januszowi-a-strzepce-piotr-pinior
Komentarz do art. 5-17 ustawy o CEIDG w: G. Kozieł (red.), „CEIDG. Przedsiębiorcy zagraniczni w obrocie gospodarczym. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Komentarz”, C.H. Beck, Warszawa 2019, s. 12-66.
18452-ceidg-rzecznik-malych-i-srednich-przedsiebiorcow-przedsiebiorcy-zagraniczni-w-obrocie-gospodarczym-komentarz-grzegorz-koziel-3d
Spór o własność tzw. „kancelarii hetmańskiej” Branickich. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 31.01.2018 r. I CSK 195/17 w: Przegląd Sądowy 2019, Nr 5, s. 99-104.
0867-7255_201905
Wybrane problemy praktyczne umów z dziedziny własności intelektualnej w: Kwartalnik Urzędu Patentowego 2019, Nr 1, s. 119-120.
kwartalnik
Udostępnianie programów telewizyjnych w pokojach hotelowych a sytuacja prawna nadawców. Uwagi na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie hotelu Edelweiss oraz wybranego orzecznictwa sądów państw członkowskich UE w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej 2019, z. 1 (143), s. 88-103.
1689-7080_143
Przedmiot komercjalizacji bezpośredniej w: J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), „Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki. Komentarz – nowe regulacje”, C.H. Beck, Warszawa 2019, s. 279-313.
komercjalizacja-i-transfer-wynikow-badan-naukowych-i-prac-rozwojowych-z-uczelni-do-gospodarki
Pracownicze wyniki badań naukowych i prac rozwojowych w: J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), „Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki. Komentarz – nowe regulacje”, C.H. Beck, Warszawa 2019, s. 279-313.
komercjalizacja-i-transfer-wynikow-badan-naukowych-i-prac-rozwojowych-z-uczelni-do-gospodarki
Know-how jako przedmiot badań naukowych w: J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), „Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki. Komentarz – nowe regulacje”, C.H. Beck, Warszawa 2019, s. 88-96.
komercjalizacja-i-transfer-wynikow-badan-naukowych-i-prac-rozwojowych-z-uczelni-do-gospodarki
Prace rozwojowe w: J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), „Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki. Komentarz – nowe regulacje”, C.H. Beck, Warszawa 2019, s. 79-87.
komercjalizacja-i-transfer-wynikow-badan-naukowych-i-prac-rozwojowych-z-uczelni-do-gospodarki
Badania naukowe w: J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), „Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki. Komentarz – nowe regulacje”, C.H. Beck, Warszawa 2019, s. 65-78.
komercjalizacja-i-transfer-wynikow-badan-naukowych-i-prac-rozwojowych-z-uczelni-do-gospodarki
Komercjalizacja bezpośrednia - pojęcie w: J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), „Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki. Komentarz – nowe regulacje”, C.H. Beck, Warszawa 2019, s. 20-31.
komercjalizacja-i-transfer-wynikow-badan-naukowych-i-prac-rozwojowych-z-uczelni-do-gospodarki
W kwestii przenoszalności prawa do dodatkowego wynagrodzenia za korzystanie z pracowniczego projektu wynalazczego w: K. Szczepanowska-Kozłowska, I. Matusiak, Ł. Żelechowski (red.), „Opus auctorem laudat. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Monice Czajkowskiej-Dąbrowskiej”, Wolters Kluwer, Warszawa 2019, s. 483-499. 
978-83-8160-261-7_
Komentarz do art. 13 (naśladownictwo produktów. tezy II-IV) (współautor: M. Poźniak-Niedzielska) w: J. Szwaja (red.), „Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz”, C.H. Beck, Warszawa 2019, s. 513-527.
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz pod red. J. Szwaja
Znaczenie utworów satyrycznych i podobnych dla prawa autorskiego w: Kwartalnik Urzędu Patentowego 2018, Nr 3, s. 223-224.
kwartlanik_2018
Prawne aspekty zarządzania własnością przemysłową w polskiej gospodarce  w: A. Adamczak (red.), „100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej”, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, s. 1459-1472.
100 lat Ochrony Własności Przemysłowej w Polsce
Wstęp i redakcja (wspólnie z N. Tomasiak i C. Zapałą) w: „Prawo autorskie a działalność wydawnicza”, wyd. Stowarzyszenie Naukowe Pro Scientia Iuridica, Lublin 2018.
pa-dw
SPC manufacturing waiver, czyli przywilej wcześniejszej produkcji generycznej w: Dziennik Gazeta Prawna Nr 137 z 17 lipca 2018 r., s. E1-E4 (dodatek naukowy).
178951-dziennik-gazeta-prawna-1
Prawa własności przemysłowej w koncernach (IP Holding Companies) w: J. Barta, J. Chwalba, R. Markiewicz, P. Wasilewski (red.), „Qui bene dubitat, bene sciet. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Nowińskiej”, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, s. 473-488.
Qui Bene Dubitat, Bene Sciet. Księga jubleuszowa dedykowana Profesor Ewie Nowińskiej
Umowa wydawnicza (wzór i komentarz) w: A. Kidyba (red.), „Wzory umów. Komentarz i orzecznictwo”, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, s. 808-817.
978-83-8124-046-8_
Umowa wdrożeniowa (wzór i komentarz) w: A. Kidyba (red.), „Wzory umów. Komentarz i orzecznictwo”, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, s. 770-779.
978-83-8124-046-8_
Umowa licencyjna na korzystanie z opatentowanego wynalazku (wzór i komentarz) w: A. Kidyba (red.), „Wzory umów. Komentarz i orzecznictwo”, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, s. 760-769.
978-83-8124-046-8_
Umowa offsetowa (wzór i komentarz) w: A. Kidyba (red.), „Wzory umów. Komentarz i orzecznictwo”, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, s. 725-734.
978-83-8124-046-8_
Umowa kontraktacji (wzór i komentarz) w: A. Kidyba (red.), „Wzory umów. Komentarz i orzecznictwo”, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, s. 123-213.
978-83-8124-046-8_
Komercjalizacja badań, czyli co? w: Forum Akademickie 2017, Nr 12, s. 24-27.
fa_12_2017
Umowa o przewóz lotniczy w: A. Kidyba (red.) „Pozakodeksowe umowy handlowe”, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, drugie wydanie, s. 969-1002.
978-83-8124-005-5_
Umowa wydawnicza w: A. Kidyba (red.) „Pozakodeksowe umowy handlowe”, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, drugie wydanie, s. 937-966.
978-83-8124-005-5_
Umowa know-how w: A. Kidyba (red.) „Pozakodeksowe umowy handlowe”, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, drugie wydanie, s. 914-936.
978-83-8124-005-5_
Umowy licencyjne w prawie własności przemysłowej w: A. Kidyba (red.) „Pozakodeksowe umowy handlowe”, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, drugie wydanie, s. 835-857.
978-83-8124-005-5_
Umowa offsetowa w: A. Kidyba (red.) „Pozakodeksowe umowy handlowe”, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, drugie wydanie, s. 765-787.
978-83-8124-005-5_
Umowa o zastępstwo inwestycyjne w budownictwie w: A. Kidyba (red.) „Pozakodeksowe umowy handlowe”, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, drugie wydanie, s. 697-726.
978-83-8124-005-5_
Umowa maklerstwa morskiego w: A. Kidyba (red.) „Pozakodeksowe umowy handlowe”, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, drugie wydanie, s. 317-338.
978-83-8124-005-5_
Umowa consultingu w: A. Kidyba (red.) „Pozakodeksowe umowy handlowe”, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, drugie wydanie, s. 56-80.
978-83-8124-005-5_
Wynalazczość pracownicza i komercjalizacja własności przemysłowej (współautor: A. Szewc†) w: Studia z Prawa Prywatnego 2017, Nr 3-4, s. 31-107 (tekst złożony do SPP z przeznaczeniem również do opublikowania w Systemie Prawa Prywatnego).
16815-studia-prawa-prywatnego-zeszyt-3-4-2017
Prawo autorskie w przestrzeni cyfrowej (komunikat przebiegu konferencji „Internet a prawo autorskie”), w: Kwartalnik Urzędu Patentowego 2015, Nr 2, s. 174.
kwartalnik_2015
Patenty w medycynie w: M. Sadowska, K. Kukuryk (red.), „Prawo a technologie medyczne”, Międzynarodowe Towarzystwo Wpierania i Rozwoju technologii Medycznej, Lublin 2017, s. 87-103.
okladka
Pojęcie utworu (współautor: M. Poźniak-Niedzielska) w: J. Barta (red.), „System prawa prywatnego. Prawo autorskie”, t. 13, C.H. Beck, Warszawa 2017, s. 8-34.
15994-prawo-autorskie-system-prawa-prywatnego-tom-13-okladka
Prawa własności przemysłowej w spółkach handlowych w: R. Skubisz (red.), „System prawa prywatnego. Prawo własności przemysłowej”, t. XIV[C], C.H. Beck, Warszawa 2017, s. 865-1069.
System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej Tom 14C pod red. Ryszarda Skubisza
Wynalazczość pracownicza i komercjalizacja własności przemysłowej (współautor: A. Szewc†) w: R. Skubisz (red.), „System prawa prywatnego. Prawo własności przemysłowej”, t. XIV[C], C.H. Beck, Warszawa 2017, s. 1071-1188.
System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej Tom 14C pod red. Ryszarda Skubisza
Skutki wpisu przeniesienia prawa do rejestru patentowego. Zagadnienie wybrane w: P. Kostański, P. Podrecki, T. Targosz (red.), Experientia docent. Księga Jubileuszowa ofiarowana profesor Elżbiecie Traple, Wolters Kluwer S.A., Warszawa 2017, s. 566-580.
Experientia Docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple
Wprowadzenie oraz (wspólnie z I. Nowak) redakcja całości książki "Własność intelektualna w działalności gospodarczej", C.H. Beck, Warszawa 2017.
16749-wlasnosc-intelektualna-w-dzialalnosci-gospodarczej-adrian-nieweglowski-okladka_1
Status prawny archiwów osobistych (współautor: M. Konstankiewicz) w: Archeion 2016, t. CXVII, s. 84-102.
archeion_2016
Tajne rozwiązania techniczne w: R. Skubisz (red.), System prawa prywatnego. Prawo własności przemysłowej, t. XIV[A], C.H.Beck, Warszawa 2017, s. 1083-1139.
System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej Tom 14A pod red. Ryszarda Skubisza
Autor wyłączny: rozdz. 2 pkt I (s. 19-29), rozdz. 3 pkt I-III (s. 62-89), VII (s. 99-107), rozdz. 5 pkt I (s. 259-288) w: J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), „Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki. Komentarz”, Warszawa 2016.
83019600106KS_HD
Komentarz do art. 13 ZNKU, tezy II-IV (współautor: M. Poźniak-Niedzielska) w: J. Szwaja (red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 485-498.
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz. Red. Janusz Szwaja
współautor rozdziału IX.1.E.a–b, 2.B–C, E, 5, 7.D w: „Meritum. Prawo spółek”, A. Kidyba (red.), Wolters Kluwer, Warszawa 2016,
ksiazka_1216855_9788326486975_meritum-prawo-spolek-
Wprowadzenie w: A. Niewęgłowski, M. Chrzanowski (red.), Internet a prawo autorskie, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016, s. 7-19.
internet_prawo_autorskie
Autor wyłączny komentarza do artykułów: 2 (ss. 36-45), 7-9 (ss. 128-152), 11 (ss. 153-157), 14 (ss. 165-174), 16-16a (ss. 195-223), 16c-16d (ss. 239-249), art. 41-43 (ss. 463-482), art. 44-54 (ss. 492-690), łącznie stron: 301 w: (współautor: M. Konstankiewicz), „Narodowy zasób archiwalny i archiwa. Komentarz”, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
978-83-8092-094-1_
Aktualizacja rozdziału 1 pkt 3 (s. 20-26), rozdziału 2 pkt 1 i 2 (s. 31-38), rozdziału 3 pkt 1 (s. 43-49) oraz komentarz do orzeczeń sądowych (s. 267-280) w: M. Poźniak-Niedzielska, J. Sieńczyło-Chlabicz, Europejskie prawo wzorów przemysłowych, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
978-83-264-9859-6_
Dozwolony użytek utworów w orzeczeniach sądowych i materiałach urzędowych. Czy sędzia może popełnić plagiat? w: W. Lis, G. Tylec (red.), „Działalność naukowo-dydaktyczna w świetle prawa autorskiego", Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, s. 193-206.
dzilalnosc-naukowo-dydaktyczna
Komentarz do art. 24-101 w: T. Demendecki, A. Niewęgłowski, J.J. Sitko, J. Szczotka, G. Tylec, „Prawo własności przemysłowej. Komentarz”,Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 99-509.
978-83-264-8200-7_
Umowa wydawnicza (wzór i komentarz) w: Umowy w obrocie gospodarczym. Wzory. Komentarze. Orzecznictwo, A. Kidyba (red.), Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 768-776.
978-83-8124-046-8_
Umowa wdrożeniowa (wzór i komentarz) w: Umowy w obrocie gospodarczym. Wzory. Komentarze. Orzecznictwo, A. Kidyba (red.), Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 730-739.
978-83-8124-046-8_
Umowa licencyjna na korzystanie z opatentowanego wynalazku (wzór i komentarz) w: Umowy w obrocie gospodarczym. Wzory. Komentarze. Orzecznictwo, A. Kidyba (red.), Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 720-729.
978-83-8124-046-8_
Umowa offsetowa (wzór i komentarz) w: Umowy w obrocie gospodarczym. Wzory. Komentarze. Orzecznictwo, A. Kidyba (red.), Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 687-695.
978-83-8124-046-8_
Korzystanie z przedmiotu prawa w: S. Włodyka (red.), „System prawa handlowego. Prawo własności przemysłowej”, t. 3, C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 508-536.
12425-prawo-wlasnosci-przemyslowej-system-prawa-handlowego-tom-3-ewa-nowinska_1
Dobra niematerialne jako przedmiot stosunku cywilnoprawnego w: S. Włodyka (red.), „System prawa handlowego. Prawo własności przemysłowej”, t. 3, C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 19-64.
12425-prawo-wlasnosci-przemyslowej-system-prawa-handlowego-tom-3-ewa-nowinska_1
Nowa ustawa o rzeczach znalezionych i jej znaczenie dla prawa archiwalnego w: Archiwista Polski 2015, Nr 3, s. 23 – 37.
AP_PL
Działalność archiwalna w świetle projektowanych zmian w prawie autorskim w: Archiwista Polski 2015, Nr 1, s. 57 – 67.
AP_PL
O kopiowaniu książek przez biblioteki w: Ius Novum 2015, Nr 1, s. 141-148.
Ius Novum 1/2015
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 15 listopada 2012 r. V CSK 545/11 (dotycząca skutków prawnych niezamieszczenia przez strony w umowie wyraźnego postanowienia o przeniesieniu majątkowych praw autorskich)  w: Państwo i Prawo 2014, Nr 11, s. 130-136.
40437513_2

Konwersja zgłoszenia wynalazku na wzór użytkowy. Wybrane zagadnienia

w: M. Chrzanowski, A. Przyborowska-Klimczask, P. Sendecki (red.), Pro Scientia Iuridica, Lublin 2014, s. 277-285.

okładka-Pro-Scientia-Iuridica

Relacja z konferencji „Spółki z udziałem Skarbu Państwa a Skarb Państwa”

w: Wiadomości Uniwersyteckie 2014, Nr 4-5, s. 45.

wu-2014

Ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturalnego, A. Niewęgłowski, M. Poźniak Niedzielska, A. Przyborowska-Klimczak, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.

978-83-264-3428-0_

Obrót materiałami archiwalnymi. Zagadnienia wybrane

w: Archeion 2014, t. CXV, s. 45 – 72.

mini_magick20180819-20253-1e9q0iy

(współautor) „Meritum. Prawo spółek”, A. Kidyba (red.), Wolters Kluwer S.A., Warszawa 2014.

ksiazka_792196_9788326432736_meritum-prawo-spolek-

Prawo autorskie w działalności archiwalnej w dobie rozwoju nowych technologii

w: Archiwista Polski 2014, Nr 4, s. 59-69.

AP_PL

Pojęcie utworu (współautor: M. Poźniak-Niedzielska)

w: J. Barta (red.), „System prawa prywatnego. Prawo autorskie”, t. 13, C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 7 – 31. 

15994-prawo-autorskie-system-prawa-prywatnego-tom-13-okladka

Umowa kontraktacji

w: A. Kidyba (red.), „Kodeksowe umowy handlowe”, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2014, s. 118 – 210.

ksiazka_778606_9788326431562_kodeksowe-umowy-handlowe

Umowa o przewóz lotniczy

w: A. Kidyba (red.), „Pozakodeksowe umowy handlowe”, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013, s. 979 – 1012 (ss. 33).

ksiazka_631667_9788326441042_pozakodeksowe-umowy-handlowe-

Umowa know-how

w: A. Kidyba (red.), „Pozakodeksowe umowy handlowe”, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013, s. 923 – 945 (ss. 22).

ksiazka_631667_9788326441042_pozakodeksowe-umowy-handlowe-

Umowa wdrożeniowa

w: A. Kidyba (red.), „Pozakodeksowe umowy handlowe”, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013, s. 867 – 888 (ss. 21).

ksiazka_631667_9788326441042_pozakodeksowe-umowy-handlowe-

Umowy licencyjne w prawie własności przemysłowej

w: A. Kidyba (red.), „Pozakodeksowe umowy handlowe”, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013, s. 843 – 866 (ss. 23).

ksiazka_631667_9788326441042_pozakodeksowe-umowy-handlowe-

Umowa wydawnicza

w: A. Kidyba (red.), „Pozakodeksowe umowy handlowe”, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013, s. 946 – 975 (ss. 29).

ksiazka_631667_9788326441042_pozakodeksowe-umowy-handlowe-

Umowa offsetowa

w: A. Kidyba (red.), „Pozakodeksowe umowy handlowe”, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013, s. 773 – 795 (ss. 22).

ksiazka_631667_9788326441042_pozakodeksowe-umowy-handlowe-

Umowa o zastępstwo inwestycyjne w budownictwie

w: A. Kidyba (red.), „Pozakodeksowe umowy handlowe”, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013, s. 711 – 739 (ss. 28).

ksiazka_631667_9788326441042_pozakodeksowe-umowy-handlowe-

Umowa maklerstwa morskiego 

w: A. Kidyba (red.), „Pozakodeksowe umowy handlowe”, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013, s. 388 – 409 (ss. 21).

ksiazka_631667_9788326441042_pozakodeksowe-umowy-handlowe-

Umowa consultingu 

w: A. Kidyba (red.), „Pozakodeksowe umowy handlowe”, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013, s. 54-78 (ss. 24).

ksiazka_631667_9788326441042_pozakodeksowe-umowy-handlowe-

Pomysł jako przejaw twórczości w świetle prawa autorskiego (współautor: M. Poźniak – Niedzielska)

w: A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc (red.), Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013, s. 841 – 860.

Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi

Używanie oznaczenia odróżniającego jako przesłanka ochrony w świetle prawa własności przemysłowej (współautor: M. Poźniak – Niedzielska)

w: A. Dębiński, P. Stanisz, T. Barankiewicz, J. Potrzeszcz, W. Sz. Starzewski, A. Szarek-Zwijacz, M. Wójcik (red.), Abiit, non obiit. Księga poświęcona pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 1251 – 1267.

ksiazka_629645_9788377026243_abiit-non-obiit-ksiega-poswiecona-pamiec

Dzieła osierocone – nowe wyzwania dla polskiego prawa autorskiego (współautor: Maria Poźniak-Niedzielska)

w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Instytutu Własności Intelektualnej 2013, z. 122, s. 5 – 22.

1689-7080_143

Dyrektywa w sprawie dzieł osieroconych i jej znaczenie dla polskiego prawa autorskiego

w: Transformacje Prawa Prywatnego 2013, Nr 3, s. 77 – 95.

TRANSF_NR3-2013-okladka-246x350

»Informatyzacja« praw korporacyjnych akcjonariuszy w świetle nowelizacji kodeksu spółek handlowych dotyczących spółki akcyjnej

w: Monitor Prawa Handlowego 2013, nr 2, s. 23 – 34.

MPHx500

Czy regulamin konkursu jest wzorcem umownym? (uwagi na tle orzeczenia SA w Warszawie z 4.10.2011 r.)

w: Studenckie Zeszyty Naukowe. Koło Naukowe Prawników UMCS 2012, nr 22, s. 15 – 29.

cover_issue_121_pl_PL

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 19 kwietnia 2012 r. III AUa 244/12 (dotycząca dopuszczalności zawarcia umowy o dzieło w odniesieniu do przeprowadzenia cyklu wykładów)

w: Ius Novum 2012, nr 4, s. 135 – 143.

Ius Novum 4/2012

Prawo wynalazcze (rozdział II § 1, § 2 pkt 1, 2, 5, 6, § 4 pkt 1–4, bibliografia)

w: G. Tylec (red.), „Zarys prawa własności intelektualnej. Skrypt dla słuchaczy studiów podyplomowych »kształcenie kadry akademickiej do roli wykładowców przedmiotu ochrona własności intelektualnej«”, Lublin 2012, ss. 35.

okladka

Obrót nową wiedzą w społeczeństwie informacyjnym

w: J. Misztal-Konecka, G. Tylec (red.), Wizja europejskiego społeczeństwa informacyjnego i jej realizacja w prawie polskim, Wydawnictwo Naukowe KUL, Lublin 2012, s. 163-187.

9788377024492

Z problematyki zrzeczenia się praw własności przemysłowej

w: A. Kidyba, A. Niewęgłowski, M. Chrzanowski (red.), Profesor Stefan Buczkowski. Libri Iuristarum Lublinensium, t. II, Lublin 2012, s. 135 – 170.

page_1

(współautor) w: A. Kidyba (red.), „Meritum. Prawo spółek”, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.

ksiazka_792196_9788326432736_meritum-prawo-spolek-

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 11 stycznia 2008 r. V CSK 362/08 (dotycząca dopuszczalności żądania odszkodowania przenoszącego wysokość kary wyłącznej w przypadku wyrządzenia szkody umyślnie)

w: Orzecznictwo Sądów Polskich 2012, nr 7-8, s. 517-520.

Orzecznictwo Sądów Polskich 1/2015

Dzierżawa egzemplarzy utworu w świetle prawa autorskiego – glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 26 stycznia 2011 r. IV CSK 274/10

w: Glosa 2012, nr 2, s. 94-100.

40307369_2

Granice podobieństwa umów w świetle art. 15 k.s.h. – glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 22 października 2010 r., III CZP 69/10 (współautor: M. Dumkiewicz)

w: Glosa 2012, nr 1, s. 43-48.

40307368_2

Modyfikacje terminów przedawnienia w umowach między przedsiębiorcami. Uwagi na tle projektu I księgi kodeksu cywilnego

w: Transformacje Prawa Prywatnego 2012, nr 4, s. 67 – 84.

transformacje_nr4-2012

Prawnoautorskie aspekty udostępniania utworów w działalności bibliotek

w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Instytutu Własności Intelektualnej 2012, z. 115, s. 68-90.

40445975_2

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 21 października 2010 r. IV CSK 112/10 (dotycząca terminów przedawnienia roszczeń mających źródło w odstąpieniu od umowy wzajemnej na podstawie art. 494 k.c.)

w: Ius Novum 2011, nr 4, s. 136-143.

Ius Novum 4/2011

Ochrona wyników badań naukowych (rozdział X)

w: M. Załucki (red.), Ochrona własności intelektualnej w Polsce. Podstawowe mechanizmy i konstrukcje, Ius at Tax, Warszawa 2011, s. 211-233.

Ochrona własności intelektualnej w Polsce. Podstawowe mechanizmy i konstrukcje. Red. Mariusz Załucki

Granice wolności wypowiedzi w badaniach naukowych

w: W. Lis, Z. Husak (red.), „Praktyczne aspekty wolności wypowiedzi” (seria: „Oblicza mediów”), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 381-403.

Oblicza mediów. Praktyczne aspekty wolności wypowiedzi. Red. Wojciech Lis i Zbigniew Husak

Umowy wdrożeniowe jako forma komercjalizacji osiągnięć naukowych (rozdział III)

w: Komercjalizacja wyników badań naukowych a ośrodki transferu technologii, Ośrodek Przetwarzania Informacji – Instytut Badawczy, Warszawa 2011, s. 33 – 46.

Komercjalizacja wyników badań naukowych a ośrodki transferu technologii

Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 listopada 2009 r., VII SA/Wa 1201/09 (dotycząca prawa osobistego rodziny do decydowania o pochówku osoby zmarłej; współautor: G. Tylec)

w: Orzecznictwo Sądów Polskich 2011, nr 10, s. 742-745.

Orzecznictwo Sądów Polskich 1/2015

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 4 VI 2009 r., III CSK 337/08 (dotycząca podzielności przedmiotu świadczenia w umowie o roboty budowlane; współautor: A. Goldiszewicz)

w: Państwo i Prawo 2011, nr 9, s. 122-127.

40437513_2

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 9 maja 2007 r. II CSK 77/00 (dotycząca odpowiedzialności za sprawdzalność prognozy w umowie consultingu)

w: Rejent 2011, nr 7-8, s. 159-172.

Rejent. Miesięcznik Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 9 lipca 2010 r. (I ACa 655/10; dotycząca odpowiedzialności cywilnoprawnej lekarza i NZOZ za zabieg leczniczy)

w: Prawo i Medycyna 2011, nr 1, s. 132-144.

Prawo i Medycyna. Kwartalnik

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 12 grudnia 2007 r. (V CSK 333/07; dotycząca zastrzeżenia kary umownej w umowie o zastępstwo inwestycyjne w budownictwie)
 
w: Ius Novum 2011, nr 1, s. 187-192.

Ius Novum 1/2011

Charakter prawny umowy outsourcingu – glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 28 października 2009 r. (V ACa 418/09)
 
w: Glosa 2011, nr 1, s. 47 – 52.

40307368_2

The role of agreements in modern technologies’ trade (rola umów w obrocie nowymi technologiami)

w: Innomotywacje 2011, nr 1, s. 7-10.

okladka

Zobowiązania rezultatu i starannego działania w umowach o prace badawcze

w: Studia Iuridica Lublinensia 2010 (2011), t. XIV, s. 77 – 92.

Studia Iuridica Lublinesia. Tom XIV

Niektóre aktualne problemy prawa autorskiego w XXI wieku (współautor: M. Poźniak – Niedzielska)

w: M. Modrzejewska (red.) „Prawo handlowe XXI wieku. Czas stabilizacji, ewolucji czy rewolucji. Księga jubileuszowa Prof. dr hab. Józefa Okolskiego”, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010, s. 831 – 849.

Prawo handlowe XXI wieku. Czas stabilizacji, ewolucji czy rewolucji. Księga Jubileuszowa Profesora Józefa Okolskiego

Zawieranie umów licencyjnych a dopuszczanie do obrotu produktów leczniczych

w: M. Załucki (red.), „Rozwój prawa własności intelektualnej w sektorze farmaceutycznym”, C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 87 – 100.

Zbiór Referatów. Rozwój prawa własności intelektualnej w sektorze farmaceutycznym. Red. dr Mariusz Załucki

Ograniczenia swobody kontraktowej w umowach wydawniczych

w: B. Gnela (red.), „Ustawowe ograniczenia swobody umów. Zagadnienia wybrane”, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010, s. 227 – 239.

Ustawowe ograniczenia swobody umów. Zagadnienia wybrane. Red. Bogusława Gnela

Wyniki prac badawczych w obrocie cywilnoprawnym, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010, ss. 428.

Wyniki prac badawczych w obrocie cywilnoprawnym. Adrian Niewęgłowski

Glosa do orzeczenia Sądu Najwyższego z 24 sierpnia 2007 r., V CSK 150/07 (dotycząca umowy o upracowanie systemu informatycznego, charakteru prawnego systemu informatycznego i licencji na korzystanie z niego)

w: Przegląd Sądowy 2010, Nr 6, s. 105 – 114.

0867-7255_201905

Prawa i obowiązki stron umowy o prace badawcze

w: Kwartalnik Prawa Prywatnego 2010, z. 4, s. 947 – 1003.

Kwartalnik Prawa Prywatnego Rok XXI 2012 zeszyt 2

Wybrane zagadnienia współautorstwa w pracach naukowych

w: Ius Novum 2010, Nr 2, s. 174 – 188.

Ius Novum 2/2010

Szczególne rodzaje usług w świetle prawa zamówień publicznych

w: Zamówienia Publiczne. Doradca 2009, Nr 11, s. 61 – 70.

Zamówienia publiczne. Doradca

Konkurs w ujęciu kodeksu cywilnego i w świetle prawa zamówień publicznych. Próba porównania (cz. II)

w: Zamówienia Publiczne. Doradca 2009, Nr 6, s. 60 – 64.

Zamówienia publiczne. Doradca

Konkurs w ujęciu kodeksu cywilnego i w świetle prawa zamówień publicznych. Próba porównania (cz. I)

w: Zamówienia Publiczne. Doradca 2009, Nr 5, s. 68 – 75.

Zamówienia publiczne. Doradca

Charakter prawny porozumień o współpracy w dziedzinie prac badawczych

w: Studia Iuridica Lublinensia 2008, t. XI, s. 187 – 206.

Studia Iuridica Lublinesia. Tom XIV

Reglamentacja administracyjna w zakresie dopuszczania do obrotu produktów leczniczych

w: Prawo i Medycyna 2005, Nr 3, s. 73 – 85.

Prawo i Medycyna. Kwartalnik

Ochrona wynalazków medycznych

w: Edukacja Prawnicza 2004, Nr 12, s. 51 – 56.

Edukacja Prawnicza

Ewolucja reklamy produktów leczniczych w prawie polskim

w: Palestra 2004, Nr 1 – 2, s. 44 – 57.

Palestra nr 1-2/2004