DR HAB. ADRIAN NIEWĘGŁOWSKI, PROF. UCZELNI specjalizuje się w prawie własności intelektualnej i prawie handlowym. W Skubisz Kancelaria Prawno-Patentowa zajmuje się sprawami z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa patentowego oraz prawa spółek i umów handlowych. Prowadzi szkolenia z prawa gospodarczego dla aplikantów adwokackich. Jest radcą prawnym.

Pracę w praktyce łączy z działalnością naukową. Od 2009 r. jest pracownikiem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu prac naukowych opublikowanych w formie monografii, rozdziałów w książkach oraz artykułów i glos wydanych w renomowanych czasopismach prawniczych. Do najważniejszych należy udział współautorski w komentarzu Prawo własności przemysłowej (Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2015). Jest ponadto współautorem tomów Systemu Prawa Prywatnego, poświęconych prawu własności intelektualnej, które ukazały się nakładem wydawnictwa C H. Beck (t. 13 – Prawo autorskie, t. 14A, t. 14B, t. 14 C – Prawo własności przemysłowej). Wspólnie z dr. hab. Markiem Konstankiewiczem napisał pierwszy w Polsce komentarz do ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2016).

Brał udział w kilkudziesięciu konferencjach naukowych w Polsce i za granicą. Na wielu z nich wygłosił referaty. Był również odpowiedzialny za organizację siedmiu konferencji ogólnopolskich.

Dwukrotny laureat nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie Prezesa Urzędu Patentowego na najlepsze prace naukowe z prawa własności intelektualnej. Za pracę naukową otrzymał także nagrody JM Rektora UMCS.

  • przygotowywanie opinii prawnych w zakresie prawa do nadań, prawa autorskiego, prawa patentowego, prawa spółek,
  • reprezentowanie klientów w postępowaniach przed sądami cywilnymi i administracyjnymi0,
  • przygotowywanie pism przedprocesowych i procesowych w dziedzinie prawa autorskiego, skarg do sądów administracyjnych w sprawach związanych z ochroną wynalazków i wzorów,
  • sporządzanie projektów umów przenoszących autorskie prawa majątkowe, umów licencyjnych, umów know-how, umów założycielskich spółek osobowych i kapitałowych, regulaminów dotyczących komercjalizacji własności intelektualnej,
  • bieżące doradztwo prawne dla Klientów w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej oraz prawa handlowego.

Current Problems Being Faced by the Consortia with Respect to Industrial Property in the Light of Empirical Research

w: Eastern European Journal Of Transnational Relations 2019, No. 1 (vol. 3), s. 11-24.

Kilka uwag o wybranych nowych regulacjach prawnych dotyczących wpisu do CEIDG danych ewidencyjnych i informacyjnych

w: P. Pinior, P. Relidzyński, W. Wyrzykowski, E. Zielińska, M. Żaba (red.), „Prawo handlowe. Między teorią, praktyką, a orzecznictwem. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Januszowi A. Strzępce”, C.H. Beck, Warszawa 2019, s. 481-488.

Komentarz do art. 5-17 ustawy o CEIDG

w: G. Kozieł (red.), „CEIDG. Przedsiębiorcy zagraniczni w obrocie gospodarczym. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Komentarz”, C.H. Beck, Warszawa 2019, s. 12-66.

Spór o własność tzw. „kancelarii hetmańskiej” Branickich. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 31.01.2018 r. I CSK 195/17

w: Przegląd Sądowy 2019, Nr 5, s. 99-104.

Wybrane problemy praktyczne umów z dziedziny własności intelektualnej

w: Kwartalnik Urzędu Patentowego 2019, Nr 1, s. 119-120.

Udostępnianie programów telewizyjnych w pokojach hotelowych a sytuacja prawna nadawców. Uwagi na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie hotelu Edelweiss oraz wybranego orzecznictwa sądów państw członkowskich UE

w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej 2019, z. 1 (143), s. 88-103.

Przedmiot komercjalizacji bezpośredniej

w: J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), „Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki. Komentarz – nowe regulacje”, C.H. Beck, Warszawa 2019, s. 279-313.

Pracownicze wyniki badań naukowych i prac rozwojowych

w: J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), „Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki. Komentarz – nowe regulacje”, C.H. Beck, Warszawa 2019, s. 279-313.

Know-how jako przedmiot badań naukowych

w: J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), „Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki. Komentarz – nowe regulacje”, C.H. Beck, Warszawa 2019, s. 88-96.

Prace rozwojowe

w: J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), „Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki. Komentarz – nowe regulacje”, C.H. Beck, Warszawa 2019, s. 79-87.

Badania naukowe

w: J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), „Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki. Komentarz – nowe regulacje”, C.H. Beck, Warszawa 2019, s. 65-78.

Komercjalizacja bezpośrednia - pojęcie

w: J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), „Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki. Komentarz – nowe regulacje”, C.H. Beck, Warszawa 2019, s. 20-31.

W kwestii przenoszalności prawa do dodatkowego wynagrodzenia za korzystanie z pracowniczego projektu wynalazczego

w: K. Szczepanowska-Kozłowska, I. Matusiak, Ł. Żelechowski (red.), „Opus auctorem laudat. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Monice Czajkowskiej-Dąbrowskiej”, Wolters Kluwer, Warszawa 2019, s. 483-499. 

Komentarz do art. 13 (naśladownictwo produktów. tezy II-IV) (współautor: M. Poźniak-Niedzielska)

w: J. Szwaja (red.), „Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz”, C.H. Beck, Warszawa 2019, s. 513-527.

Znaczenie utworów satyrycznych i podobnych dla prawa autorskiego

w: Kwartalnik Urzędu Patentowego 2018, Nr 3, s. 223-224.

Prawne aspekty zarządzania własnością przemysłową w polskiej gospodarce 

w: A. Adamczak (red.), „100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej”, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, s. 1459-1472.

Wstęp i redakcja (wspólnie z N. Tomasiak i C. Zapałą)

w: „Prawo autorskie a działalność wydawnicza”, wyd. Stowarzyszenie Naukowe Pro Scientia Iuridica, Lublin 2018.

SPC manufacturing waiver, czyli przywilej wcześniejszej produkcji generycznej

w: Dziennik Gazeta Prawna Nr 137 z 17 lipca 2018 r., s. E1-E4 (dodatek naukowy).

Prawa własności przemysłowej w koncernach (IP Holding Companies)

w: J. Barta, J. Chwalba, R. Markiewicz, P. Wasilewski (red.), „Qui bene dubitat, bene sciet. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Nowińskiej”, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, s. 473-488.

Umowa wydawnicza (wzór i komentarz)

w: A. Kidyba (red.), „Wzory umów. Komentarz i orzecznictwo”, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, s. 808-817.

Umowa wdrożeniowa (wzór i komentarz)

w: A. Kidyba (red.), „Wzory umów. Komentarz i orzecznictwo”, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, s. 770-779.

Umowa licencyjna na korzystanie z opatentowanego wynalazku (wzór i komentarz)

w: A. Kidyba (red.), „Wzory umów. Komentarz i orzecznictwo”, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, s. 760-769.

Umowa offsetowa (wzór i komentarz)

w: A. Kidyba (red.), „Wzory umów. Komentarz i orzecznictwo”, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, s. 725-734.

Umowa kontraktacji (wzór i komentarz)

w: A. Kidyba (red.), „Wzory umów. Komentarz i orzecznictwo”, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, s. 123-213.

Komercjalizacja badań, czyli co?

w: Forum Akademickie 2017, Nr 12, s. 24-27.

Umowa o przewóz lotniczy

w: A. Kidyba (red.) „Pozakodeksowe umowy handlowe”, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, drugie wydanie, s. 969-1002.

Umowa wydawnicza

w: A. Kidyba (red.) „Pozakodeksowe umowy handlowe”, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, drugie wydanie, s. 937-966.

Umowa know-how

w: A. Kidyba (red.) „Pozakodeksowe umowy handlowe”, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, drugie wydanie, s. 914-936.

Umowy licencyjne w prawie własności przemysłowej

w: A. Kidyba (red.) „Pozakodeksowe umowy handlowe”, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, drugie wydanie, s. 835-857.

Umowa offsetowa

w: A. Kidyba (red.) „Pozakodeksowe umowy handlowe”, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, drugie wydanie, s. 765-787.

Umowa o zastępstwo inwestycyjne w budownictwie

w: A. Kidyba (red.) „Pozakodeksowe umowy handlowe”, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, drugie wydanie, s. 697-726.

Umowa maklerstwa morskiego

w: A. Kidyba (red.) „Pozakodeksowe umowy handlowe”, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, drugie wydanie, s. 317-338.

Umowa consultingu

w: A. Kidyba (red.) „Pozakodeksowe umowy handlowe”, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, drugie wydanie, s. 56-80.

Wynalazczość pracownicza i komercjalizacja własności przemysłowej (współautor: A. Szewc†)

w: Studia z Prawa Prywatnego 2017, Nr 3-4, s. 31-107 (tekst złożony do SPP z przeznaczeniem również  do opublikowania w Systemie Prawa Prywatnego).

Prawo autorskie w przestrzeni cyfrowej (komunikat przebiegu konferencji „Internet a prawo autorskie”)

w: Kwartalnik Urzędu Patentowego 2015, Nr 2, s. 174.

ZOBACZ WSZYSTKIE PUBLIKACJE DR. HAB. ADRIANA NIEWĘGŁOWSKIEGO