Lista publikacji dr. Jarosława Dudzika

Kolizja wcześniejszego prawa krajowego ze wspólnotowym znakiem towarowym (na tle art. 159a ust. 5 rozporządzenia nr 40/94) (współautorstwo z M. Mazurkiem)

w: Europejski Przegląd Sądowy 2009, nr 8, s. 20-28

Europejski Przegląd Sądowy

Zwalczanie nieuczciwych praktyk rynkowych. Zagadnienia węzłowe

w: Pro scientia et disciplina. Księga Jubileuszowa z okazji 50-lecia Studenckiego Koła Naukowego Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, pod red. H. Groszyka, M. Grochowskiego, J. Kostrubca, Lublin 2009, s. 41-51.

pro-scientia-et-disciplina

Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towarów (usług). Komentarz do orzeczeń 25-32

w: R. Skubisz (red.) Własność przemysłowa. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Sądu Pierwszej Instancji i Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego z komentarzami, s. 526-546, Wolters Kluwer, Warszawa 2008 (współautorstwo z M. Mazurkiem).

Własność Przemysłowa. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Sądu Pierwszej Instancji i Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego z komentarzami. Red. Ryszard Skubisz

Komentarz do art. 30 TWE. Ochrona uczciwości handlowej

w: A. Wróbel (red.), Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Komentarz, Tom 1, s. 680-689”, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.

19-traktat-ustanawiajacy-wsp

Komentarz do art. 30 TWE. Ochrona konsumenta

w: A. Wróbel (red.), Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Komentarz, Tom 1, s. 679-680”, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.

19-traktat-ustanawiajacy-wsp

Używanie znaku towarowego konkurenta w reklamie porównawczej - glosa do wyroku ETS z 12.06.2008 r. w sprawie C-533/06 O2 Holdings Limited

w: Europejski Przegląd Sądowy 2008, nr 11, s. 36-41 (współautorstwo z R. Skubiszem)

Europejski Przegląd Sądowy

Wykładnia przepisów krajowych jako metoda implementacji – pośrednia skuteczność dyrektywy

w: Wykładnia prawa. Odrębności w wybranych gałęziach prawa, pod red. L. Leszczyńskiego, Lublin 2006, s. 167-176.

wykladnia-prawa-odrebnosci-wybranych-galeziach-prawa

Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej

w: Prawo europejskie. Zarys Wykładu, pod red. R. Skubisza, Lublin 2006, s. 263-276.

Prawo Europejskiej Zarys Wykładu

Swoboda przepływu pracowników

w: Prawo europejskie. Zarys Wykładu, pod red. R. Skubisz, Lublin 2006, s. 237-262.

Prawo Europejskiej Zarys Wykładu

Reklama wprowadzająca w błąd w prawie wspólnotowym

w: Przegląd Prawa Handlowego 2003, nr 9, s. 6-16.

Przegląd Prawa Handlowego