JAROSŁAW DUDZIK – radca prawny, doktor prawa, w zespole kancelarii od 2006 roku. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ze szczególnym uwzględnieniem prawa reklamy oraz sprawach dotyczących problematyki importu równoległego. Ma wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa oraz prowadzenia sporów sądowych we wskazanych wyżej obszarach. Reprezentuje Klientów również w sporach przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu.

Jest wykładowcą w Katedrze Prawa Unii Europejskiej UMCS. Prowadzi wykłady oraz ćwiczenia z zakresu prawa Unii Europejskiej oraz prawa własności przemysłowej, w tym cieszący się dużym uznaniem słuchaczy wykład monograficzny pt. „Europejskie prawo reklamy”.

Autor wielu publikacji z obszaru prawa Unii Europejskiej oraz prawa własności przemysłowej. W szczególności od 2013 r. jest członkiem zespołu autorów przygotowujących kolejne wydania komentarza do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji pod red. Prof. dr hab. Janusza Szwaji.

Absolwent Centre Europeénne Universitaire w Nancy we Francji, gdzie uzyskał dyplom DEA Droit Communautaire.

Biegle posługuje się językiem angielskim i francuskim.

  • doradztwo i reprezentacja polskiego dystrybutora wyspecjalizowanego produktu probiotycznego w sporze o naruszenie prawa z rejestracji unijnego znaku towarowego oraz czyny nieuczciwej konkurencji. Postępowanie jest częścią globalnego sporu dotyczącego wprowadzania do obrotu oraz praw do formuły tego produktu
  • prowadzenie w imieniu pozwanego, wiodącego providera usług płatności mobilnych, sporu o naruszenie unijnego znaku towarowego ze skutecznym wykorzystaniem szczególnego mechanizmu ochrony praw krajowych o którym mowa w art. 159a ust. 5 rozporządzenia nr 40/94
  • reprezentacja producenta napojów alkoholowych przed Sądem UE w sporze przeciwko światowemu producentowi produktów farmaceutycznych
  • prowadzenie, w imieniu globalnej grupy kapitałowej z branży kosmetyków i środków higieny osobistej, sporów dotyczących nieuczciwej reklam
  • doradztwo prawne polskiemu liderowi importu równoległego produktów leczniczych w bieżących sprawach związanych z importem równoległym, w tym sporządzanie opinii prawnych dotyczących zagadnień z pogranicza prawa UE, prawa farmaceutycznego i prawa administracyjnego
  • skuteczne odparcie sprzeciwów uprawnionych do znaków towarowych wobec importu równoległego produktów leczniczych w dziesiątkach spraw
  • skuteczne zaskarżenie, w imieniu polskiego lidera importu równoległego produktów leczniczych, decyzji Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o odmowie wydania pozwolenia na import równoległy, z powołaniem się na naruszenie prawa UE

Kolizja wcześniejszego prawa krajowego ze wspólnotowym znakiem towarowym (na tle art. 159a ust. 5 rozporządzenia nr 40/94) (współautorstwo z M. Mazurkiem)

w: Europejski Przegląd Sądowy 2009, nr 8, s. 20-28

Zwalczanie nieuczciwych praktyk rynkowych. Zagadnienia węzłowe

w: Pro scientia et disciplina. Księga Jubileuszowa z okazji 50-lecia Studenckiego Koła Naukowego Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, pod red. H. Groszyka, M. Grochowskiego, J. Kostrubca, Lublin 2009, s. 41-51.

Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towarów (usług). Komentarz do orzeczeń 25-32

w: R. Skubisz (red.) Własność przemysłowa. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Sądu Pierwszej Instancji i Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego z komentarzami, s. 526-546, Wolters Kluwer, Warszawa 2008 (współautorstwo z M. Mazurkiem).

Komentarz do art. 30 TWE. Ochrona uczciwości handlowej

w: A. Wróbel (red.), Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Komentarz, Tom 1, s. 680-689”, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.

Komentarz do art. 30 TWE. Ochrona konsumenta

w: A. Wróbel (red.), Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Komentarz, Tom 1, s. 679-680”, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.

Używanie znaku towarowego konkurenta w reklamie porównawczej - glosa do wyroku ETS z 12.06.2008 r. w sprawie C-533/06 O2 Holdings Limited

w: Europejski Przegląd Sądowy 2008, nr 11, s. 36-41 (współautorstwo z R. Skubiszem)

Wykładnia przepisów krajowych jako metoda implementacji – pośrednia skuteczność dyrektywy

w: Wykładnia prawa. Odrębności w wybranych gałęziach prawa, pod red. L. Leszczyńskiego, Lublin 2006, s. 167-176.

Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej

w: Prawo europejskie. Zarys Wykładu, pod red. R. Skubisza, Lublin 2006, s. 263-276.

Swoboda przepływu pracowników

w: Prawo europejskie. Zarys Wykładu, pod red. R. Skubisz, Lublin 2006, s. 237-262.

Reklama wprowadzająca w błąd w prawie wspólnotowym

w: Przegląd Prawa Handlowego 2003, nr 9, s. 6-16.

ZOBACZ WSZYSTKIE PUBLIKACJE DR. JAROSŁAWA DUDZIKA