Lista publikacji prof. dr. hab. Andrzeja Jakubeckiego

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz

Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2017, t. I i t. II

kodeks-postepowania-cywilnego-komentarz-jakubecki

Precedens jako kategoria doktrynalna i orzecznicza prawa cywilnego

w: Precedens w polskim porządku prawnym, red. L. Leszczyński, B. Liżewski, A. Szot, Warszawa 2018,

precedens-polskim-porzadku-prawnym-leszczynski-lizewski-szot

Pobranie z góry oraz rozporządzenie czynszem najmu lub dzierżawy a egzekucyjne zajęcie nieruchomości

w: Analiza i ocena ustawy o komornikach sądowych oraz ustawy o kosztach komorniczych, red. A. Marciniak, ss. 671-695, Wydawnictwo Currenda, Sopot 2018,

analiza-ocena-ustawy-komornikach-sadowych-oraz-kosztach-komorniczych-marciniak

Zdolność procesowa w Kodeksie postępowania cywilnego (de lege lata i de lege ferenda) – wybrane zagadnienia

w: Podmioty w postępowaniu cywilnym, red. K. Markiewicz i A. Torbus,  Warszawa 2018

podmioty-w-postepowaniu-cywilnym_markiewicz

Doręczenie wyroku zaocznego lub nakazu zapłaty per aviso a obrona dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym

w: Ars in vita, ars in iure. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Jankowskiemu, red. A. Barańska, S. Cieślak,  Warszawa 2018.

ksiega-jubileuszowa-profesora-janusza-jankowskiego

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz

(A. Jakubecki, M. Kępiński, M. Mozgawa, M. Poźniak-Niedzielska, T. Skoczny, R. Skubisz, S. Sołtysiński, J. Szwaja, I. Wiszniewska), pod red. J. Szwaji, Warszawa 2018

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz pod red. J. Szwaja

Układ w postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym a wierzytelności zabezpieczone rzeczowo na składnikach majątku dłużnika

w: Honeste procedere. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu, red. A. Laskowska-Hulisz, J. May, M. Mrówczyński, ss. 703-717, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2017.

honeste-procedere-ksiega-jubileuszowa-kamierzowi-lubinskiemu

Pojęcie zdarzenia, od którego zależy wykonanie obowiązku dłużnika objętego poddaniem się egzekucji w akcie notarialnym (art. 777 § 1 pkt 4-6 KPC)

w: Notarialne tytuły egzekucyjne. Monografie Prawnicze. red. A. Marciniak,  Warszawa 2017.

notarialne-tytuly-egzekucyjne

Ogłoszenie upadłości a dopuszczalność postepowania egzekucyjnego w świetle znowelizowanego prawa upadłościowego

w: Ius est a iustitia appellatum, red. T. Ereciński, J. Gudowski, M. Pazdan, Warszawa 2017

ksiega-jubileuszowa-tadeuszowi-wisniewskiemu

Zabezpieczenia rzeczowe wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym zarys problematyki

w: Zabezpieczenia wierzytelności w prawie polskim, w 20-lecie przywrócenia zestawu rejestrowego - red. A. Jakubecki, J. Mojak, J. Widło, Lublin 2017

zabezpieczenia-wierzytelnosci-prawie-polskim

Dochodzenie roszczeń z zakresu prawa własności przemysłowej w postępowaniu cywilnym

w: R. Skubisz (red.), System prawa prywatnego, t. 14c, Prawo własności przemysłowej, Warszawa  2017

System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej Tom 14C pod red. Ryszarda Skubisza

Zagrożenie nakazaniem obowiązanemu zapłaty określonej sumy pieniężnej na rzecz uprawnionego jako środek przymusu w postępowaniu zabezpieczającym – zagadnienia wybrane

w: PPC 2016, nr  3.

polski-proces-cywilny

Ewolucja przepisów w postępowaniu zabezpieczającym w polskim prawie pocesowym cywilnym

w: Kodeks postępowania cywilnego z perspektywy pięćdziesięciolecia jego obowiązywania. Doświadczenia i perspektywy, red. E. Marszałkowska-Krześ, I. Gil, Ł. Błaszczak, Sopot 2016.

kodeks-postepowania-cywilnego-perspektywy-piecdziesiolecia

System Prawa handlowego, t. 7, Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe (współautor)

Warszawa 2016

system-prawa-handlowego-prawo-restrukturyzacyjne-upadlosciowe

System prawa procesowego cywilnego

(A. Jakubecki, M. Walasik), t. V, Postępowanie zabezpieczające (red. A. Jakubecki), Warszawa 2016.

system-prawa-procesowego-cywilnego-postepowanie-zabezpieczajace

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz

(J. Bodio, T. Demendecki, A. Jakubecki, O. Marcewicz, P. Telenga, M.P. Wójcik), red. A. Jakubecki, Warszawa 2015 (wydanie VI).

kodeks-postepowania-cywilnego-komentarz-wydanie-6

Wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia pieniężnego na majątku wspólnym małżonków a sprzeciw małżonka obowiązanego

w: Prawo cywilne. Stanowienie, wykładnia i stosowanie. Księga pamiątkowa dla uczczenia setnej rocznicy urodzin Profesora Jerzego Ignatowicza, red. M. Nazar, Lublin 2015.

Prawo cywilne - stanowienie, wykładania i stosowanie. Księga pamiątkowa dla uczczenia setnej rocznicy urodzin Profesora Jerzego Ignatowicza

Kilka refleksji na temat modelu stosowania prawa w procesie cywilnym

w: Zagadnienia stosowania prawa. Perspektywa teoretyczna i dogmatyczna, red. W. Dziedziak, B. Liżewski, Lublin 2015, ss. 55-59.

zagadnienia-stosowania-prawa

Postępowanie zabezpieczające a zarządzenia sądu opiekuńczego wydawane na podstawie art. 569 § 2 KPC

w: Aequitas Sequitur Legem. Księga jubileuszowa z okazji 75. urodzin Prof. Andrzeja Zielińskiego, red. K. Flaga-Gieruszyńska, G. Jędrejek, Warszawa 2014, ss. 199-208.

aequitas-sequitur-legem-ksiega-jubileuszowa-z-okazji-75-urodzin-prof-andrzeja-zielinskiego

Zdolność sądowa według Kodeksu postępowania cywilnego i przepisów odrębnych (de lege lata i de lege ferenda)

w: Postępowanie rozpoznawcze w przyszłym Kodeksie postępowania cywilnego, red. K. Markiewicz, A. Torbus, Warszawa 2014.

postepowanie-rozpoznawcze-w-przyszlym

Postępowanie zabezpieczające według k.p.c. a zabezpieczenie w postępowaniu karnym

w: Pro Scientia Iuridica, red. M. Chrzanowski, A. Przyborowska-Klimczak, P. Sendecki, Lublin 2014.

okładka-Pro-Scientia-Iuridica

Charakter prawny postanowień w sprawach rodziny wydawanych w toku procesu o rozwód, o separację i o unieważnienie małżeństwa

w: Rozprawy z prawa prywatnego oraz notarialnego. Księga pamiątkowa dedykowana Prof. Maksymilianowi Pazdanowi, red. A. Dańko-Roesler, A. Oleszko, R. Pastuszko, Warszawa 2014.

rozprawy-prawa-cywilnego-notarialnego-ksiega-pamiatkowa-maksymilianowi-pazdanowi

Opening of Insolvency Proceedings pursuant to Council Regulation (EC) No 1346/2000 of 29 May 2000 on insolvency proceedings

w: Comparative Law Review, 2013, nr 15.

comperative-law-review-2013-15

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz

(A. Hrycaj, A. Jakubecki, P. Rylski), red. H. Dolecki i T. Wiśniewski, t. V, Warszawa 2013.

kodeks-postepowania-cywilnego-tom-v

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz

(H. Ciepła, H. Dolecki, T. Domińczyk, A. Góra-Błaszczykowska, A. Górski, A. Jakubecki, I. Koper, G. Misiurek, Z. Strus, T. Żyznowski), red. H. Dolecki i T. Wiśniewski, t. III,  Warszawa 2013.

kodeks-postepowania-cywilnego-tom-iii

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz

(H. Dolecki, I. Gromska-Szuster, A. Jakubecki, J. Klimowicz, K. Knopek, G. Misiurek, P. Pogonowski, T. Zembrzuski, T. Żyznowski), pod red. H. Doleckiego i T. Wiśniewskiego, t. I, Warszawa 2013.

kodeks-postepowania-cywilnego-tom-i

Poddanie się egzekucji w akcie notarialnym w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 16 września 2011 r.

w: Rozprawy z prawa prywatnego. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Aleksandrowi Oleszce, pod red. A. Dańko-Rezler, J. Jacyszyna, M. Pazdana i W. Popiołka, Warszawa 2012.

rozprawy-prawa-prywatnego-ksiega-pamiatkowa-aleksandrowi-oleszce

Wybrane problemy postępowania nieprocesowego toczącego się po ogłoszeniu upadłości uczestnika na przykładzie postępowań działowych

w: Proces cywilny. Nauka-kodyfikacja-praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Feliksowi Zedlerowi, Warszawa 2012.

proces-cywilny-nauka-kodyfikacja-praktyka-ksiega-jubileuszowa-feliksowi-zedlerowi

Dochodzenie roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej wykonaniem zabezpieczenia (art. 746 k.p.c.) – zagadnienia wybrane

w: Księga pamiątkowa profesora Sławomira Dalki, pod red. Z. Szczurka, Gdańskie Studia Prawnicze 2011, t. XXVI.

gdanskie-studia-prawnicze

Status wierzyciela pauliańskiego w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku dłużnika

w: Aurea Praxis Aurea Theoria, Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, pod red. J. Gudowskiego i K. Weitza, Warszawa 2011, t. I.

Aurea Praxis Aurea Theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego

Charakter powództw o ustalenie i zaprzeczenie pochodzenia dziecka oraz o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa

w: Polski Proces Cywilny 2011, nr 3.

ppc

Dochodzenie i zaspokojenie należności alimentacyjnych po ogłoszeniu upadłości zobowiązanego

w: Jus et Lex. Księga Jubileuszowa Profesora Mieczysława Sawczuka, pod red. A. Jakubeckiego i J. Strzępki, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.

jus-et-remedium-ksiega-jubileuszowa-mieczyslawa-sawczuka

Kilka uwag o instancyjności postępowania cywilnego na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

w: Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego a Kodeks postępowania cywilnego, pod red. T. Erecińskiego i K. Weitza, LexisNexis, Warszawa 2010.

orzecznictwo-tk-kodeks-postepowania-cywilnego

Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz

(współautor F. Zedler), Warszawa 2010.

prawo-upadlosciowe-naprawcze

Ogłoszenie upadłości strony procesu cywilnego – uwagi na tle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego

w: Przegląd Sądowy 2007, nr 7-8.

Przegląd Sądowy nr 1/2015

Majątkowe prawa wspólników handlowych spółek kapitałowych po ogłoszeniu upadłości spółki

w: Współczesne problemy prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. M. Poźniak-Niedzielskiej, pod red. A. Kidyby i R. Skubisza, Wolters Kluwer, Warszawa 2007.

Współczesne problemy prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Marii Poźniak-Niedzielskiej

Postępowanie upadłościowe a czynności notarialne – zagadnienia wybrane

w: III Kongres Notariuszy RP. Referaty i opracowania, Warszawa – Kluczbork 2006.

iii-kongres-notariuszy-rp-referaty-opracowania

Naczelne zasady postępowania cywilnego w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego

w: Czterdziestolecie Kodeksu postępowania cywilnego. Zjazd Katedr Postępowania Cywilnego w Zakopanem, Zakamycze, Kraków 2006.

czterdziestolecie-kodeksu-postepowania-cywilnego

Territorial and Universal Principle of the Polish Insolvency Law

w: Konferencja Międzynarodowa „Postępowanie wtórne i sprawozdawczość finansowa w upadłościach w Polsce i krajach Unii Europejskiej” – Warszawa – Miedzeszyn 2005.

okladka

Zdolność sądowa osobowych spółek handlowych a status ich wspólników w procesie cywilnym i egzekucji

w: Prawo prywatne czasu przemian, Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Sołtysińskiemu, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań  2005.

Prawo Prywatne Czasu Przemian. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi

O naturze głównego i terytorialnego postępowania upadłościowego w prawie upadłościowym Unii Europejskiej

w: Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, Zakamycze, Kraków  2005.

Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana

Krajowy rejestr sądowy i postępowanie rejestrowe. Praktyczny komentarz

(L. Ciulkin, A. Jakubecki, N. Kowal), Warszawa 2002.

krajowy-rejestr-sadowy-postepowanie-rejestrowe

Postępowanie zabezpieczające w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej

Kraków 2002.

postepowanie-zabezpieczajace-sprawach-prawa-wlasnosci-intelektualnej

O sposobie zabezpieczenia roszczeń niepieniężnych w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej

w: Naruszenia prawa na dobrach niematerialnych. Materiały konferencyjne II, Warszawa  2001.

okladka

Zatrzymanie towarów na granicy jako sposób zabezpieczenia roszczeń z zakresu prawa własności intelektualnej

w: Księga Jubileuszowa z okazji 80-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce, Warszawa 2001

Księga pamiątkowa z okazji 80-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce

Prawne zabezpieczenie wierzytelności bankowych (współautorzy E. Niezbecka, J. Mojak)

Zakamycze, Kraków 2000.

prawne-zabezpieczenie-wierzytelnosci-bankowych

Jeszcze w kwestii statusu wierzyciela rzeczowego w postępowaniu upadłościowym

w: Przegląd Sądowy 1999, nr 10

Przegląd Sądowy nr 1/2015

Prawo spółek. Zarys, (współautorzy J. Mojak, A. Kidyba, R. Skubisz)

Warszawa 1999.

prawo-spolek-zarys

Zaspokojenie wierzyciela rzeczowego po ogłoszeniu upadłości dłużnika w świetle nowelizacji prawa upadłościowego

w: Przegląd Sądowy 1998, nr 1.

Przegląd Sądowy nr 1/2015

Poddanie się egzekucji w akcie notarialnym

w: Rejent 1998, nr 12, s. 62-92.

rejent-czasopismo

Kontradyktoryjność a poznanie prawdy w procesie cywilnym w świetle zmian w K.P.C.

w: Przegląd Sądowy 1998, nr 10.

Przegląd Sądowy nr 1/2015

Prawne zabezpieczenie kredytów (współautorzy J. Mojak, E. Niezbecka)

Lubelskie Wydawnictwa Prawnicze, Lublin 1996.

prawne-zabezpieczenie-kredytow

Zabezpieczenie roszczeń w sprawach z zakresu ochrony własności intelektualnej (zagadnienia wybrane)

w: Zbiór referatów z seminarium rzeczników patentowych szkół wyższych, Wynalazczość i Ochrona Własności Intelektualnej 1995, Biuletyn nr 14

okladka

Restitutio in integrum w sądowym postępowaniu cywilnym (art. 338 § 1, 415, 422 § 1 k.p.c.)

Lublin 1993, ss. 131.

okladka

Zabezpieczenie roszczeń wynikających z naruszenia prawa z rejestracji znaku towarowego

(współautor R. Skubisz), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego,  Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej 1989, nr 50.

okladka