ANDRZEJ JAKUBECKI – Of Counsel, profesor doktor habilitowany nauk prawnych. Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalista z zakresu postępowania cywilnego, prawa upadłościowego, prawa restrukturyzacyjnego, prawa handlowego i międzynarodowego prawa handlowego.

Posiada wieloletnie doświadczenie w doradzaniu polskim i zagranicznym spółkom w zakresie prowadzenia sporów przed krajowymi sądami, postępowań arbitrażowych, a także postępowań upadłościowych. W latach 1999-2002 uczestniczył w pracach Zespołu Problemowego Postępowania Upadłościowego Komisji Kodyfikacyjnej RP przy Ministrze Sprawiedliwości. Od 2002 do 2015 był członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości. W latach 2008-2009 pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Ministerstwa Sprawiedliwości przeprowadzającej egzamin na licencję syndyka. Wielokrotnie brał udział w pracach komisji przeprowadzającej egzaminy na aplikację.  W 2007 i 2009  roku reprezentował Polskę w pracach grupy roboczej prawa upadłościowego komisji ONZ UNCITRAL w Nowym Yorku.

Jest Prezesem Zarządu Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych z siedzibą w Krakowie. Członek rad programowych lub naukowych czasopism: „Przegląd Prawa Handlowego”, „Rejent”,  „Przegląd Prawa Egzekucyjnego”, „Roczniki Prawnicze Uniwersytetu Szczecińskiego”, a także przewodniczącym Rady Naukowej „Studia Iuridica Lublinensia”.

W dorobku naukowym posiada około 120 publikacji naukowych z zakresu postępowania cywilnego, prawa upadłościowego, prawa restrukturyzacyjnego, a także prawa handlowego (monografie, podręczniki, komentarze, artykuły i glosy). Jest współautorem i redaktorem Systemu Prawa Procesowego Cywilnego (tomy: Postępowanie zabezpieczające i Postępowanie egzekucyjne), Systemu Prawa  Handlowego (tom: Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe), Systemu prawa Prywatnego (tom Prawo własności przemysłowej) oraz dwóch Komentarzy do Kodeksu postępowania cywilnego.  Powyższe komentarze w znacznym stopniu przyczyniły się do ukształtowania polskiej praktyki prawa procesu cywilnego.

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz

Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2017, t. I i t. II

Precedens jako kategoria doktrynalna i orzecznicza prawa cywilnego

w: Precedens w polskim porządku prawnym, red. L. Leszczyński, B. Liżewski, A. Szot, Warszawa 2018,

Pobranie z góry oraz rozporządzenie czynszem najmu lub dzierżawy a egzekucyjne zajęcie nieruchomości

w: Analiza i ocena ustawy o komornikach sądowych oraz ustawy o kosztach komorniczych, red. A. Marciniak, ss. 671-695, Wydawnictwo Currenda, Sopot 2018,

Zdolność procesowa w Kodeksie postępowania cywilnego (de lege lata i de lege ferenda) – wybrane zagadnienia

w: Podmioty w postępowaniu cywilnym, red. K. Markiewicz i A. Torbus,  Warszawa 2018

Doręczenie wyroku zaocznego lub nakazu zapłaty per aviso a obrona dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym

w: Ars in vita, ars in iure. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Jankowskiemu, red. A. Barańska, S. Cieślak,  Warszawa 2018.

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz

(A. Jakubecki, M. Kępiński, M. Mozgawa, M. Poźniak-Niedzielska, T. Skoczny, R. Skubisz, S. Sołtysiński, J. Szwaja, I. Wiszniewska), pod red. J. Szwaji, Warszawa 2018

Układ w postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym a wierzytelności zabezpieczone rzeczowo na składnikach majątku dłużnika

w: Honeste procedere. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu, red. A. Laskowska-Hulisz, J. May, M. Mrówczyński, ss. 703-717, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2017.

Pojęcie zdarzenia, od którego zależy wykonanie obowiązku dłużnika objętego poddaniem się egzekucji w akcie notarialnym (art. 777 § 1 pkt 4-6 KPC)

w: Notarialne tytuły egzekucyjne. Monografie Prawnicze. red. A. Marciniak,  Warszawa 2017.

Ogłoszenie upadłości a dopuszczalność postepowania egzekucyjnego w świetle znowelizowanego prawa upadłościowego

w: Ius est a iustitia appellatum, red. T. Ereciński, J. Gudowski, M. Pazdan, Warszawa 2017

Zabezpieczenia rzeczowe wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym zarys problematyki

w: Zabezpieczenia wierzytelności w prawie polskim, w 20-lecie przywrócenia zestawu rejestrowego - red. A. Jakubecki, J. Mojak, J. Widło, Lublin 2017

Dochodzenie roszczeń z zakresu prawa własności przemysłowej w postępowaniu cywilnym

w: R. Skubisz (red.), System prawa prywatnego, t. 14c, Prawo własności przemysłowej, Warszawa  2017

Zagrożenie nakazaniem obowiązanemu zapłaty określonej sumy pieniężnej na rzecz uprawnionego jako środek przymusu w postępowaniu zabezpieczającym – zagadnienia wybrane

w: PPC 2016, nr  3.

Ewolucja przepisów w postępowaniu zabezpieczającym w polskim prawie pocesowym cywilnym

w: Kodeks postępowania cywilnego z perspektywy pięćdziesięciolecia jego obowiązywania. Doświadczenia i perspektywy, red. E. Marszałkowska-Krześ, I. Gil, Ł. Błaszczak, Sopot 2016.

System Prawa handlowego, t. 7, Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe (współautor)

Warszawa 2016

System prawa procesowego cywilnego

(A. Jakubecki, M. Walasik), t. V, Postępowanie zabezpieczające (red. A. Jakubecki), Warszawa 2016.

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz

(J. Bodio, T. Demendecki, A. Jakubecki, O. Marcewicz, P. Telenga, M.P. Wójcik), red. A. Jakubecki, Warszawa 2015 (wydanie VI).

Wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia pieniężnego na majątku wspólnym małżonków a sprzeciw małżonka obowiązanego

w: Prawo cywilne. Stanowienie, wykładnia i stosowanie. Księga pamiątkowa dla uczczenia setnej rocznicy urodzin Profesora Jerzego Ignatowicza, red. M. Nazar, Lublin 2015.

Kilka refleksji na temat modelu stosowania prawa w procesie cywilnym

w: Zagadnienia stosowania prawa. Perspektywa teoretyczna i dogmatyczna, red. W. Dziedziak, B. Liżewski, Lublin 2015, ss. 55-59.

ZOBACZ WSZYSTKIE PUBLIKACJE PROF. ANDRZEJA JAKUBECKIEGO