Lista publikacji prof. dr. hab. Ryszarda Skubisza

Komentarz do art. 6 ust. 1 pkt 6 i art. 51

w: Ustawy autorskie. Komentarze. Tom I, red. R. Markiewicz, Warszawa 2020, s. 253-265 i 1218-1244.

978-83-8187-851-7_

Znaki towarowe i ich ochrona (refleksje ogólne)

w: Znaki towarowe i ich ochrona, red. R. Skubisz, Warszawa 2019, s. 1-13

18646-znaki-towarowe-i-ich-ochrona-ryszard-skubisz

Powstanie i rozwój prawnych form ochrony wynalazków na ziemiach polskich do 1918 roku

w: Zbiór referatów z seminarium rzeczników patentowych szkół wyższych, Cedzyna 17-21 września 2018 r., 42/2019

Wynalazczość i ochrona własności intelektualnej. Aspekty materialnoprawne i proceduralne własności przemysłowej oraz zarządzanie prawami wyłącznymi. Zeszyt 41

Roszczenie o udzielenie informacji na podstawie art. 80 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ocena w świetle art. 45 Konstytucji i art. 47 Karty praw podstawowych

w: Opus auctorem laudat. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Monice Czajkowskiej-Dąbrowskiej, red. K. Szczepanowska-Kozłowska, I. Matusiak, Ł. Żelechowski, Warszawa 2019, s. 216-242.

978-83-8160-261-7_

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz (A. Jakubecki, M. Kępiński, M. Mozgawa, M. Poźniak-Niedzielska, T. Skoczny, R. Skubisz, S. Sołtysiński, J. Szwaja, I. Wiszniewska), pod red. J. Szwaji, Warszawa 2018.

17754-ustawa-o-zwalczaniu-nieuczciwej-konkurencji-komentarz
Znaczenie wyroków prejudycjalnych Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (na przykładzie prawa znaków towarowych) w: Księga Jubileuszowa z okazji 100-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce, red. K. Czub, Warszawa 2018, s. 153-162.
okladka
Znaczenie nienormatywnych kryteriów przy ustalaniu niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd w prawie znaków towarowych w: 100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej, w: (red.) A. Adamczak, Warszawa 2018, s. 831-853.
100 lat Ochrony Własności Przemysłowej w Polsce
Glosa do postanowienia SN z 31.01.2018 r., V KK 297/17, (współautor M. Mozgawa) w: OSP 2018, Z. 11, s. 61-70.
Orzecznictwo Sądów Polskich
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz (A. Jakubecki, M. Kępiński, M. Mozgawa, M. Poźniak-Niedzielska, T. Skoczny, R. Skubisz, S. Sołtysiński, J. Szwaja, I. Wiszniewska) pod red. J. Szwaji, Warszawa 2018
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz pod red. J. Szwaja
Przekształcenie znaku towarowego w nazwę rodzajową lub określenie cechy produktu w: J. Barta, J. Chwalba, R. Markiewicz, P. Wasilewski, Qui Bene Dubitat, Bene Sciet, Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Nowińskiej, Warszawa 2018, s. 697-709.
Qui Bene Dubitat, Bene Sciet. Księga jubleuszowa dedykowana Profesor Ewie Nowińskiej
System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej, t. XIV C Warszawa 2017, pod red. R. Skubisz
System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej Tom 14C pod red. Ryszarda Skubisza
System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej, t. XIV B Warszawa 2017, pod red. R. Skubisz
System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej Tom 14B pod red. Ryszarda Skubisza
System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej, t. XIV A Warszawa 2017, pod red. R. Skubisz
System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej Tom 14A pod red. Ryszarda Skubisza
Unijny renomowany znak towarowy jako przeszkoda rejestracji znaku towarowego w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej w: P. Kostański, P. Podrecki, T. Targosz, Experientia Docet, Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, Warszawa 2017, s. 643-661.
Experientia Docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple
Celowość utrzymania ochrony geograficznych oznaczeń pochodzenia w ustawie prawo własności przemysłowej w: A. Adamczak, Wynalazczość i ochrona własności intelektualnej, Aspekty materialnoprawne i proceduralne własności przemysłowej oraz zarządzanie prawami wyłącznymi, Cedzyna 2017, Z. 41, s. 101-109.
Wynalazczość i ochrona własności intelektualnej. Aspekty materialnoprawne i proceduralne własności przemysłowej oraz zarządzanie prawami wyłącznymi. Zeszyt 41
Nowa dyrektywa o znakach towarowych. Charakterystyka ogólna. Wybrane problemy (współautor E. Tefelska) w: Zbiór Referatów z Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, Cedzyna 2016
okladka
Klauzule generalne w prawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin 2016, VOL. LXIII 2, s. 71-92.
Annales UMCS Sectio G IUS
Cele i zakres zastosowania ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dylematy trudnego sąsiedztwa z ustawą o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym w: T. Skoczny red., Prawo konkurencji 25 lat, Pierwszy Polski Kongres Prawa Konkurencji, Warszawa 2016.
Prawo Konkurencji 25 lat pod red. Tadeusza Skocznego
Szczególny mechanizm (uwagi do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-539/13 Merck Canada Inc. i inni v. Sigma w: J. Ożegalska-Trybalska, D. Kasprzycki, Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Michałowi du Vallowi, Warszawa 2015.
Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Michałowi du Vallowi
Stanowisko Trybunału Sprawiedliwości w sprawie jednolitego patentu europejskiego (uwagi krytyczne) w: Państwo i Prawo 2015, nr 11 (współautor).
Państwo i Prawo
Terminy pierwszeństwa w dziedzinie prawa własności przemysłowej (charakter i skutki ich niezachowania) w: Prawo cywilne – stanowienie, wykładnia i stosowanie. Księga pamiątkowa dla uczczenia setnej rocznicy urodzin Profesora Jerzego Ignatowicza, M. Nazar red., Lublin 2015.
Prawo cywilne - stanowienie, wykładania i stosowanie. Księga pamiątkowa dla uczczenia setnej rocznicy urodzin Profesora Jerzego Ignatowicza
Uzyskanie charakteru odróżniającego przez znak towarowy poprzez używanie (przesłanki, data i dowody nabycia) w: Białostockie Studia Prawnicze, Białystok 2015, Zeszyt 19. Link do publikacji: http://bsp.uwb.edu.pl/bialostockie-studia-prawnicze-zeszyt-19/
Białostockie Studia Prawnicze Zeszyt 19
Jednolitość wspólnotowego znaku towarowego (zasada i jej terytorialne ograniczenia) w: Państwo i Prawo, Nr 4, 2015.
Państwo i Prawo
Zakazana lub nieuczciwa reklama. Charakterystyka ogólna w: System prawa konkurencji, t. 15, red. M. Kępiński, Warszawa 2014, s. 387-425.
System Prawa Prywatnego. Prawo konkurencji. Tom 15 pod red. Mariana Kępińskiego
Reklama wprowadzająca w błąd w: System prawa konkurencji, t. 15, red. M. Kępiński, Warszawa 2014, s. 455-479.
System Prawa Prywatnego. Prawo konkurencji. Tom 15 pod red. Mariana Kępińskiego
Wykonanie obowiązku używania zarejestrowanego znaku towarowego poprzez używanie innego zarejestrowanego znaku towarowego w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości w: Wynalazczość i Ochrona Własności Intelektualnej Zbiór Referatów z Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, Cedzyna 15-19 września 2014 r.
Wynalazczość i ochrona własności intelektualnej. Materialnoprawne i procesowe problemy ochrony dóbr intelektualnych, ze szczególnym uwzględnieniem obrotu takimi dobrami. Zeszyt 38
Własność przemysłowa orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE redakcja, Warszawa 2015
Własność przemysłowa. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Red. Ryszard Skubisz
Polskie prawo własności przemysłowej (stan obecny i perspektywy zmian) w: ZNUJ 2014, nr 126.
Zeszyty Naukowej Uniwersytetu Jagiellońskiego (ZNUJ) Prace z prawa własności intelektualnej
Zwalczanie nieuczciwej reklamy w prawie UE (zagadnienia podstawowe) w: Europejski Przegląd Sądowy, nr 1/2014, Warszawa 2014, s. 90-94
Europejski Przegląd Sądowy
Międzynarodowe i unijne wyczerpanie patentu w: Wynalazczość i Ochrona Własności Intelektualnej Zbiór Referatów z Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, Cedzyna 16-20 września 2013 r. Zeszyt 37, s. 167-182
Wynalazczość i ochrona własności intelektualnej. Ochrona, wyczerpanie i korzystanie z praw własności intelektualnej, z uwzględnieniem prawa i orzecznictwa unijnego oraz praktyki EPO. Zeszyt 37
Wykonanie obowiązku używania zarejestrowanego znaku towarowego poprzez używanie innego zarejestrowanego znaku towarowego w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości w: Kwartalnik Urzędu Patentowego, Wydanie Specjalne, nr 5/18/2013, s. 140-147
Kwartalnik UPRP numer 5/2013
Porozumienie o Jednolitym Sądzie Patentowym (próba oceny w świetle traktatów o UE i FUE i Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej) w: A. Matlak, S. Stanisławska Kloc, (red.), Spory o własności intelektualną Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, Warszawa 2013, s. 1023-1042.
Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi
Funkcjonalność techniczna jako przeszkoda rejestracji znaku towarowego w prawie unijnym i prawie polskim w: K. Szczepanowska-Kozłowska red., Oblicza prawa cywilnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Błeszyńskiemu, Warszawa 2013, s. 477-498.
Oblicza Prawa Cywilnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Błeszyńskiemu
Zakazana lub nieuczciwa reklama. Charakterystyka ogólna w: Marian Kępiński red., System Prawa Prywatnego. Prawo konkurencji, tom 15, Warszawa 2013, s. 387-425.
System Prawa Prywatnego. Prawo konkurencji. Tom 15 pod red. Mariana Kępińskiego
Reklama wprowadzająca w błąd w: System Prawa Prywatnego. Prawo konkurencji, tom 15, red. Marian Kępiński, Warszawa 2013, s. 455-479
System Prawa Prywatnego. Prawo konkurencji. Tom 15 pod red. Mariana Kępińskiego
Komentarz do art. 22 (współautor A. Jakubecki) w: J. Szwaja red., Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Warszawa 2013, s. 970-974
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz. Red. Janusz Szwaja
Wprowadzenie do rozdziału 3 (współautor J .Dudzik) w: J. Szwaja red., Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Warszawa 2013, s. 844-852
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz. Red. Janusz Szwaja
Opinia prawna na temat jednolitej ochrony patentowej w Unii Europejskiej z punktu widzenia Polski w: Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, nr 2 (38), 2013, s. 75-92.
Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu 2/2013
Dobre ustawodawstwo patentowe nie wystarczy... w: Wiadomości Uniwersyteckie czerwiec 2013, s. 25-28.
Wiadomości Uniwersyteckiego czerwiec 2013
Czerpanie nienależnych korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy znaku towarowego w: Abiit, non obiit, Księga poświęcona pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD, Lublin, 2013.
Abiit, non obiit. Księga poświęcona pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD
Komentarz do art. 17, Komentarz do art. 16 (współautor J .Dudzik), Komentarz do art. 18 (współautor A. Jakubecki) w: J. Szwaja red., Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Warszawa 2013.
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz. Red. Janusz Szwaja
Metodyka ustalania niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towarów (w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, Sądu Pierwszej Instancji i Sądu) w: Aktualne problemy własności intelektualnej, konkurencji i transferu technologii. Zbór referatów z seminarium rzeczników patentowych, szkół wyższych, Cedzyna 17-21 września 2012, zeszyt 36, s. 195-214.
Wynalazczość i ochrona własności intelektualnej. Aktualne problemy własności intelektualnej, konkurencji i transferu technologii. Zeszyt 36
Wyczerpanie patentu w: R. Skubisz red. System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej, t. XIV a, Warszawa 2012.
System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej Tom 14A pod red. Ryszarda Skubisza
Własność przemysłowa w systemie prawa w: R. Skubisz red. System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej, t. XIV a, Warszawa 2012, s. 1-97.
System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej Tom 14A pod red. Ryszarda Skubisza
Prawa używaczy w: R. Skubisz red. System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej, t. XIV a, Warszawa 2012.
System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej Tom 14A pod red. Ryszarda Skubisza
Pierwszeństwo do uzyskania patentu w: R. Skubisz red. System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej, t. XIV a, Warszawa 2012.
System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej Tom 14A pod red. Ryszarda Skubisza
Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy w: R. Skubisz red. System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej, t. XIV b, Warszawa 2012, s. 1047-1146.
System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej Tom 14A pod red. Ryszarda Skubisza

Wyczerpanie prawa ochronnego na znak towarowy w: R. Skubisz red. System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej, t. XIV b, Warszawa 2012, s. 939-981.

System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej Tom 14A pod red. Ryszarda Skubisza
Względne podstawy odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy w: R. Skubisz red. System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej, t. XIV b, Warszawa 2012, s. 655-764.
System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej Tom 14A pod red. Ryszarda Skubisza
Pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy w: R. Skubisz red. System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej, t. XIV b, Warszawa 2012, s. 543-562.
System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej Tom 14A pod red. Ryszarda Skubisza
Znaki towarowe w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej w: R. Skubisz red. System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej, t. XIV b, Warszawa 2012, s. 359-421.
System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej Tom 14A pod red. Ryszarda Skubisza
System Prawa Prywatnego Prawo własności przemysłowej t. XIV a, Warszawa 2012, redaktor.
System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej Tom 14A pod red. Ryszarda Skubisza
System Prawa Prywatnego Prawo własności przemysłowej t. XIV b, Warszawa 2012, redaktor.
System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej Tom 14A pod red. Ryszarda Skubisza
Widoczność części składowej jako ustawowa przesłanka rejestracji wzoru przemysłowego – glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12.01.2011 r. (II GSK 20/10), w: Glosa 2012, nr 2.
Glosa Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach nr 2/2012
Znak towarowy nielojalnego agenta (próba oceny orzecznictwa sądów administracyjnych) w: Księga pamiątkowa ku czci prof. M. Kępińskiego, (współautor M. Trzebiatowski), Warszawa 2012
Problemy Polskiego i Europejskiego Prawa Prywatnego. Księga pamiątkowa Profesora Mariana Kępińskiego
Znaczenie elementów słownych przy ocenie kolizji słowno-graficznych znaków towarowych (współautor M. Mazurek) w: Glosa, 2012, nr 1, s. 69-81.
Glosa Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach nr 1/2012
Roszczenie o udzielenie informacji w prawie własności przemysłowej (w świetle dyrektywy nr 2004/48 i prawa polskiego w: Księga Pamiątkowa ku czci prof. Erecińskiego (red. J. Gudowski, K. Weitz), Warszawa 2011.
Aurea Praxis Aurea Theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego
Obowiązek używania zarejestrowanego znaku towarowego a używanie odmiany tego znaku zarejestrowanej jako znak towarowy w: JUS ET REMEDIUM, Księga jubileuszowa ku czci profesora Mieczysława Sawczuka (red. A. Jakubecki, J. Strzępka), Warszawa 2010.
Jus Et Remedium. Księga jubileuszowa Profesora Mieczysława Sawczuka
Kolizja znaku towarowego z oznaczeniem geograficznym – glosa do wyroku ETS z 2.07.2009 r. w sprawie C-343/07 Bavaria, współautor E. Całka, w: Europejski Przegląd Sądowy nr 11, 2009, s. 36-41.
Europejski Przegląd Sądowy
Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 listopada 2007 r. (Sygn. akt. II GSK 207/07), w: Przegląd Sądowy 2009, nr 5, s. 138-145
Przegląd Sądowy nr 1/2015

Kolizja późniejszego znaku towarowego z wcześniejszym renomowanym znakiem towarowym - glosa do wyroku ETS z 27 listopada 2008 r., w sprawie C-252/07, Intel w: Europejski Przegląd Sądowy nr 2, 2009, s. 33-38

Europejski Przegląd Sądowy
Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 lutego 2008 r. (Sygn. akt II GSK 359/07) w: Przegląd Sądowy 2009, nr 4, s. 138-150.
Przegląd Sądowy nr 1/2015
Glosa do uchwały Siedmiu Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego dnia 23 kwietnia 2008 r., II GPS 1/08, współautor M. Trzebiatowski, w: Orzecznictwo Sądów Polskich nr 1/2009, s 15-21.
Orzecznictwo Sądów Polskich 1/2015
Znaki towarowe – ewolucja przedmiotu ochrony prawnej w: Przegląd Prawa Handlowego nr 12, 2008, s. 16-23
Przegląd Prawa Handlowego
Własność przemysłowa. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Sądu Pierwszej Instancji i Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante, red. R. Skubisz, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
Własność Przemysłowa. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Sądu Pierwszej Instancji i Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego z komentarzami. Red. Ryszard Skubisz
Wielkość terytorium używania znaku jako przesłanka powstania prawa do znaku towarowego powszechnie znanego - glosa do wyroku ETS z 22.11.2007 r. w sprawie C-328/06 Alfredo Nieto Nuño, w: Europejski Przegląd Sądowy, nr 1, 2008 s. 40
Europejski Przegląd Sądowy
Używanie znaku towarowego konkurenta w reklamie porównawczej - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości WE z 12 czerwca 2008 r., O2 Holdings Limited (C-533/06), współautor J. Dudzik, w: Europejski Przegląd Sądowy nr 11, 2008, s. 36-41
Europejski Przegląd Sądowy

Pierwszeństwo ze zgłoszenia w zagranicznym urzędzie patentowym według Rozporządzenia Rady nr 40/94 o znaku towarowym Wspólnoty. Charakterystyka ogólna. w: Własność przemysłowa. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Sądu Pierwszej Instancji i Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante, red. R. Skubisz, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 239-248

Europejski Przegląd Sądowy

Ochrona praw własności przemysłowej i handlowej w: Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Komentarz (red. A. Wróbel), Wolters Kluwer Polska – Lex, Warszawa 2008, s. 573-593

Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską. Tom III. Red. Andrzej Wróbel
Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towarów w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w: A. Adamczak (red.), Wynalazczość i ochrona własności intelektualnej. Nowelizacja ustawy prawo własności  przemysłowej. Zbiór referatów z seminarium rzeczników patentowych szkół wyższych. Cedzyna 17-21 września 2007 r., Zeszyt 31, Warszawa 2008, s. 109-123 - współautor M. Mazurek
okladka
Import równoległy. Zagadnienia podstawowe w: Własność przemysłowa. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Sądu Pierwszej Instancji i Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante, red. R. Skubisz, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 399-423
Własność Przemysłowa. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Sądu Pierwszej Instancji i Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego z komentarzami. Red. Ryszard Skubisz

Współczesne problemy prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Marii Poźniak-Niedzielskiej (współredaktor A. Kidyba), Kraków 2007 r.

Współczesne problemy prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Marii Poźniak-Niedzielskiej

Używanie zarejestrowanego oznaczenia jako przesłanka naruszenia prawa z rejestracji znaku towarowego - glosa do wyroku ETS z 25.01.2007 r. w sprawie C-48/05 w: Europejski Przegląd Sądowy, nr 12, 2007, s. 41-45

Europejski Przegląd Sądowy
Unfair Competition Law w: Law Against Unfair Competition (red. Reto M. Hilty, Frauke Henning-Bodewig, Monachium 2007 r., s. 231-248 (współautor)
Law Against Unfair Competition. Towards a New Paradigm in Europe?

Roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści w prawie własności przemysłowej w: Współczesne problemy prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Marii Poźniak-Niedzielskiej pod red. Andrzeja Kidyby i Ryszarda Skubisza, Kraków 2007 r., s. 311-323

Współczesne problemy prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Marii Poźniak-Niedzielskiej

Import równoległy produktów leczniczych w zmienionych opakowaniach a ochrona znaków towarowych (w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich) w: Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej, UJ Kraków 2007, nr 100, s. 417-452.

Zeszyty Naukowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prawo Własności Intelektualnej Wczoraj, Dziś i Jutro. Red. Janusz Barta i Andrzej Matlak
Import równoległy produktów leczniczych - glosa do wyroku ETS z 26.04.2007 r. (C-348/04) w: Europejski Przegląd Sądowy, nr 7, 2007, s.46-51
Europejski Przegląd Sądowy

Co się zmieniło w prawie własności przemysłowej od 1 listopada. w: Gazeta Prawna, 20 listopada 2007r., s. A3

Gazeta Prawna z 20 listopada 2007

Własność Przemysłowa. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich i Sądu Pierwszej Instancji (red. R. Skubisz), Wydanie II, Zakamycze 2006 (redakcja)

Własność Przemysłowa. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Sądu Pierwszej Instancji i Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego z komentarzami. Red. Ryszard Skubisz

Swoboda przepływu towarów w: Prawo europejskie. Zarys wykładu (red. R. Skubisz), Wydanie III, Lublin 2006, s. 199-229

Prawo Europejskiej Zarys Wykładu

Prawo europejskie. Zarys wykładu (red. R. Skubisz), Wydanie III, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006

Prawo Europejskiej Zarys Wykładu

Ochrona geograficznych oznaczeń pochodzenia w prawie wspólnotowym w: Europejski Przegląd Sądowy nr 2, 2006, s. 4-17

Europejski Przegląd Sądowy

Glosa do wyroku NSA z dnia 8 lutego 2006 r. (sygn. akt II GSK 54/05). w: Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego z 2006 r., nr 6 (9), s. 152

Naczelny Sąd Administracyjny Dwumiesięcznik
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 24 maja 2005 r., sygn. akt I KZP 13/04 (współautor – M. Mozgawa) w: Prokuratura i Prawo 6, 2006, s. 143-151
Prokuratura i Prawo nr 6 z Czerwiec 2009
Związanie sądu krajowego wyrokiem ETS wydanym na podstawie art. 234 TWE (współautor E. Skrzydło Tefelska) w: L. Leszczyński (red.), Prawne problemy członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Lublin 2005
Prawne problemy członkostwa Polski w Unii Europejskiej
Zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze (wybrane problemy) w: L. Ogiegło, W. Popiołek, M. Szpunar (red.), Księga Pamiątkowa ku czci Prof. Maksymiliana Pazdana, Zakamycze 2005, s. 1339-1352
Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana

Zdolność odróżniająca znaku towarowego w prawie europejskim i w prawie polskim w: Sądownictwo Administracyjne Gwarantem Wolności i Praw Obywatelskich 1980-2005 (Księga pamiątkowa), Naczelny Sąd Administracyjny, Warszawa 2005, s. 374-394

Sądownictwo Administracyjnego Gwarantem Wolności i Praw Obywatelskich 1980-2005
Zdolność odróżniająca znaku towarowego w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w: Wspólnotowe i krajowe regulacje prawne w dziedzinie ochrony władności przemysłowej pod redakcją Alicji Adamczak, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej 2005 , zeszyt 29, s. 111
Wynalazczość i ochrona własności intelektualnej. Wspólnotowe i krajowe regulacje prawne w dziedzinie ochrony własności przemysłowej. Zeszyt 29
Objaśnienia do art. 16 i art. 17 uznk oraz wprowadzenie do rozdziału 3 oraz do art. 18 – zabezpieczenie powództwa w: Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – komentarz (praca zbiorowa pod red. J Szwai), wyd. III, Warszawa 2005
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz. Red. Janusz Szwaja

Swoboda przepływu towarów w: Prawo europejskie. Zarys wykładu (red. R. Skubisz), Wydanie II, Lublin 2005, s. 205-242

Prawo Europejskiej Zarys Wykładu
Opinia prawna – ocena charakteru prawnego rejestracji międzynarodowej – wpisu do rejestru międzynarodowego w: Rzecznik Patentowy nr 3, 2005, s. 35-47
Rzecznik Patentowy. Kwartalnik. Styczeń-marzec 2007
Naruszenie praw z rejestracji renomowanych znaków towarowych w świetle dyrektywy o znakach towarowych w:  Współczesne wyzwania europejskiej przestrzeni prawnej. Księga pamiątkowa dla uczenia urodzin Prof. Eugeniusza Piontka, A. Łazowski, R. Ostrihansky (red.), Zakamycze 2005, s. 429
Współczesne wyzwania europejskiej przestrzeni prawnej. Księga pamiątkowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Eugeniusza Piontka
Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 23 listopada 2004 r. w sprawie FERRERO w: OSP 2005, nr 9, s. 471-478
Orzecznictwo Sądów Polskich 1/2015
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 2005 r., sygn. I KZP 13/04 w: OSNKW 2005, nr 6, poz. 50 (współautor)
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Izba Wojskowa 1/2018
Dylematy wyczerpania prawa z rejestracji znaku towarowego w prawie Unii Europejskiej w: Prawo prywatne czasu przemian. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Stanisława Sołtysińskiego, A.Nowicka (red.), Poznań 2005
Prawo Prywatne Czasu Przemian. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi
Wytwarzanie i dystrybucja części zamiennych w świetle prawa własności przemysłowej i prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w: Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ 2004, nr 86, s. 11-39.
Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ Problemy Prawa Znaków Towarowych. Red. Janusz Barta
Własność Przemysłowa. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich i Sądu Pierwszej Instancji (red. R. Skubisz) Zakamycze 2004 (redakcja i wprowadzenie)
Własność Przemysłowa. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Sądu Pierwszej Instancji i Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego z komentarzami. Red. Ryszard Skubisz
Ochrona geograficznych oznaczeń pochodzenia w prawie wspólnotowym (na podstawie rozporządzenia Rady (EWG) nr 2081/92) w: Ochrona znaków towarowych, wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, Urząd Patentowy, Warszawa 2004, s. 27-50.
Ochrona znaków towarowych, wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej

Naruszenie prawa do znaku towarowego poprzez użycie geograficznego oznaczenia pochodzenia w świetle dyrektywy o znakach towarowych w: Księga pamiątkowa ku czci Prof. J.Szwaji, Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ 2004, nr 88, s. 113-132

Księga pamiątkowa ku czci profesora Janusza Szwaji

Oznaczenie geograficzne jako indywidualny znak towarowy w: Księga pamiątkowa z okazji 85-lecia ochrony własności przemysłowej w Polsce, Urząd Patentowy, Warszawa 2003, s. 85-120

Księga pamiątkowa z okazji 60-lecia ochrony własności przemysłowej w Polsce
Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (red. R.Skubisz), Warszawa 2003.
Własność Przemysłowa. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Sądu Pierwszej Instancji i Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego z komentarzami. Red. Ryszard Skubisz
Komentarz do wyroku ETS w sprawie Sieckmann w: Rzecznik Patentowy 2003, nr 1-2
Rzecznik Patentowy. Kwartalnik. Styczeń-marzec 2007

Zakres wyczerpania praw własności przemysłowej w prawie polskim w: Przegląd Prawa Handlowego 2002, nr 1, s. 1-9.

Przegląd Prawa Handlowego

Wyczerpanie praw własności intelektualnej. Charakterystyka ogólna w: Materiały z konferencji pt. „Wyczerpanie praw własności intelektualnej”, 25-26 kwietnia 2002 r. Warszawa, pod red. dr A. Adamczak.

okladka

Prawo własności przemysłowej (charakterystyka ogólna) w: Państwo i Prawo 2002, z. 3, s. 3-22.

Prokuratura i Prawo nr 6 z Czerwiec 2009

Komentarz do wyroku ETS w sprawie Philips w: Rzecznik Patentowy 2002, nr 4.

Rzecznik Patentowy. Kwartalnik. Styczeń-marzec 2007

Komentarz do wyroku ETS w sprawie Chiemsee w: Rzecznik Patentowy 2002, nr 3.

Rzecznik Patentowy. Kwartalnik. Styczeń-marzec 2007

Funkcje znaku towarowego w: Księga pamiątkowa z okazji 80-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce, Warszawa 2001, s. 222-242.

Księga pamiątkowa z okazji 80-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce

Wyczerpanie prawa ze znaku towarowego w: Rzecznik Patentowy 2000, nr 4, s. 10-16.

Rzecznik Patentowy. Kwartalnik. Styczeń-marzec 2007

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – komentarz (praca zbiorowa pod red. J Szwai), wyd. II, Warszawa 2000, ss. 671.

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz. Red. Janusza Szwaja. Wydanie 2

Międzynarodowe wyczerpanie prawa z patentu w: Biuletyn Rzeczników Patentowych 1999.

okladka

Prawo reklamy. Wprowadzenie. Zbiór przepisów. Orzecznictwo wyd. II, Lublin 1998, s. 492 (współautor).

Prawo reklamy. Wprowadzenie, zbiór przepisów, orzecznictwo, literatura

Zakres zakazu reklamy napojów alkoholowych w prawie polskim. Problemy dyskusyjne w: Międzynarodowe Targi Reklamy. Kongres reklamy polskiej, 4-7 listopad 1997, Poznań 1997, s. 282-286.

okladka

Prawo reklamy. Wprowadzenie. Zbiór przepisów. Orzecznictwo Lublin 1997, ss. 293 (współautor).

Prawo reklamy. Wprowadzenie, zbiór przepisów, orzecznictwo, literatura

Prawo znaków towarowych. Komentarz wyd. II, Warszawa 1997, ss. 358.

Prawo znaków towarowych. Komentarz. Ryszard Skubisz

Prawo z rejestracji znaku towarowego i jego ochrona. Studium z zakresu prawa polskiego na tle prawnoporównawczym Lublin 1988.

Prawo z rejestracji znaku towarowego i jego ochrona. Studium z zakresu prawa polskiego na tle prawno-porównawczym