RYSZARD SKUBISZ – rzecznik patentowy, radca prawny, profesor prawa, wykładowca uniwersytecki oraz autor wielu publikacji i książek z zakresu znaków towarowych, zwalczania nieuczciwej konkurencji, a także prawa spółek i prawa europejskiego (patrz publikacje). Komentarz jego autorstwa do ustawy o znakach towarowych w znacznym stopniu przyczynił się do ukształtowania polskiej praktyki w dziedzinie ochrony znaków towarowych.

Jest członkiem European Community Trademark Association oraz International Trade Mark Association. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie im. Marii Skłodowskiej-Curie w 1971 r. Kolejne stopnie naukowe zdobył na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu – doktora – 1978 r., natomiast doktora habilitowanego – 1988 r., tytuł profesora – w 1996r. już na UMCS w Lublinie. Od 1971 r. zatrudniony jest na UMCS (do 1993 roku w Zakładzie Prawa Gospodarczego). Od 1993 r. jest kierownikiem Katedry Prawa Unii Europejskiej, która funkcjonuje w ramach programu Katedr Prawa Europejskiego im. Jean Monnet zorganizowanego przez Komisję Europejską.

Promotor 17 zakończonych przewodów doktorskich i recenzent w wielu przewodach doktorskich, habilitacyjnych i o nadanie tytułu profesora. W latach 1985-2005 wykładał również na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Odbył wieloletnie staże naukowe w Max-Planck-Institut fur auslandisches und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht w Monachium. Prowadził wykłady w Niemczech i we Francji.

Od 2002 roku prowadzi kancelarię prawno-patentową specjalizującą się w zakresie własności przemysłowej. Prowadząc praktykę prawną w dziedzinie prawa własności przemysłowej, prawa autorskiego oraz nieuczciwej konkurencji doradzał i reprezentował największe polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa. Jest uprawniony do reprezentowania i reprezentuje Klientów przed Urzędem Patentowym RP, polskimi sądami powszechnymi i administracyjnymi, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante, Biurem Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) w Genewie oraz Europejskim Urzędem Patentowym (EPO) w Monachium. Profesor jest autorem ponad 200 publikacji naukowych z prawa cywilnego, handlowego, europejskiego i własności przemysłowej opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz kilkunastu pozycji książkowych.

Jest również redaktorem Systemu Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej, t. 14 a, t. 14 b i t. 14 c Warszawa 2017.

  • doradztwo i reprezentacja czołowego polskiego producenta produktów nabiałowych w sporze o ochronę przestrzennego znaku towarowego przedstawiającego dwu-komorową formę opakowania deseru jogurtowego

  • prowadzenie postępowań o unieważnienie i wygaszenie kolorowych znaków towarowych światowej sieci stacji benzynowej

  • prowadzenie w imieniu pozwanego, wiodącego providera usług płatności mobilnych, sporu o naruszenie unijnego znaku towarowego ze skutecznym wykorzystaniem szczególnego mechanizmu ochrony praw krajowych o którym mowa w art. 159a ust. 5 rozporządzenia nr 40/94

  • prowadzenie, w imieniu największej w Polsce sieci sklepów dyskontowych, sporów dot. unieważnienia i wygaszenia kilku kolorowych znaków towarowych światowego producenta napojów energetycznych

  • reprezentacja największej sieci sklepów dyskontowych w Polsce w postępowaniu przed Sądem UE i Trybunałem Sprawiedliwości (spór o unieważnienie kolorowych znaków towarowych światowego producenta napojów energetycznych)

  • reprezentacja producenta napojów alkoholowych przed Sądem UE w sporze przeciwko światowemu producentowi produktów farmaceutycznych

Znaczenie wyroków prejudycjalnych Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (na przykładzie prawa znaków towarowych)

w: Księga Jubileuszowa z okazji 100-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce, red. K. Czub, Warszawa 2018, s. 153-162.

Znaczenie nienormatywnych kryteriów przy ustalaniu niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd w prawie znaków towarowych

w: A. Adamczak red., 100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 2018, s. 831-853.

Glosa do postanowienia SN z 31.01.2018 r., V KK 297/17, (współautor M. Mozgawa)

w: OSP 2018, Z. 11, s. 61-70.

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz

Jakubecki, M. Kępiński, M. Mozgawa, M. Poźniak-Niedzielska, T. Skoczny, R. Skubisz, S. Sołtysiński, J. Szwaja, I. Wiszniewska) pod red. J. Szwaji, Warszawa 2018

Przekształcenie znaku towarowego w nazwę rodzajową lub określenie cechy produktu

w: J. Barta, J. Chwalba, R. Markiewicz, P. Wasilewski, Qui Bene Dubitat, Bene Sciet, Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Nowińskiej, Warszawa 2018, s. 697-709.

System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej, t. XIV c

Warszawa 2017, pod red. R. Skubisz

System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej, t. XIV b

Warszawa 2017, pod red. R. Skubisz

System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej, t. XIV a

Warszawa 2017, pod red. R. Skubisz

Unijny renomowany znak towarowy jako przeszkoda rejestracji znaku towarowego w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej

w: P. Kostański, P. Podrecki, T. Targosz, Experientia Docet, Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, Warszawa 2017, s. 643-661.

Celowość utrzymania ochrony geograficznych oznaczeń pochodzenia w ustawie prawo własności przemysłowej

w: A. Adamczak, Wynalazczość i ochrona własności intelektualnej, Aspekty materialnoprawne i proceduralne własności przemysłowej oraz zarządzanie prawami wyłącznymi, Cedzyna 2017, Z. 41, s. 101-109.

Nowa dyrektywa o znakach towarowych. Charakterystyka ogólna. Wybrane problemy (współautor E. Tefelska)

w: Zbiór Referatów z Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, Cedzyna 2016.

Klauzule generalne w prawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

w: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin 2016, VOL. LXIII 2, s. 71-92.

Cele i zakres zastosowania ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dylematy trudnego sąsiedztwa z ustawą o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym

w: T. Skoczny red., Prawo konkurencji 25 lat, Pierwszy Polski Kongres Prawa Konkurencji, Warszawa 2016.

Szczególny mechanizm (uwagi do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-539/13 Merck Canada Inc. i inni v. Sigma

w: J. Ożegalska-Trybalska, D. Kasprzycki, Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Michałowi du Vallowi, Warszawa 2015.

Stanowisko Trybunału Sprawiedliwości w sprawie jednolitego patentu europejskiego (uwagi krytyczne)

w: Państwo i Prawo 2015, nr 11 (współautor).

Terminy pierwszeństwa w dziedzinie prawa własności przemysłowej (charakter i skutki ich niezachowania)

w: Prawo cywilne – stanowienie, wykładnia i stosowanie. Księga pamiątkowa dla uczczenia setnej rocznicy urodzin Profesora Jerzego Ignatowicza, M. Nazar red., Lublin 2015.

Uzyskanie charakteru odróżniającego przez znak towarowy poprzez używanie (przesłanki, data i dowody nabycia)

w: Białostockie Studia Prawnicze, Białystok 2015, Zeszyt 19.

Własność przemysłowa

w: Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE, redakcja, Warszawa 2015.

Jednolitość wspólnotowego znaku towarowego (zasada i jej terytorialne ograniczenia)

w: Państwo i Prawo, Nr 4, 2015.

Zakazana lub nieuczciwa reklama. Charakterystyka ogólna

w: System prawa konkurencji, t. 15, red. M. Kępiński, Warszawa 2014, s. 387-425.

Reklama wprowadzająca w błąd

w: System prawa konkurencji, t. 15, red. M. Kępiński, Warszawa 2014, s. 455-479.

ZOBACZ WSZYSTKIE PUBLIKACJE PROF. RYSZARDA SKUBISZA