Wyrok SO w Warszawie z dnia 18 czerwca 2024 w sprawie części zamiennych - komunikat

Data publikacji: 27/06/2024 |  Kategorie: Aktualności / Kancelaria

Miło nam poinformować, że Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział Własności Intelektualnej wyrokiem z dnia 18 czerwca 2024 r. oddalił w całości powództwo Audi A.G. dotyczące rzekomego naruszenia prawa do znaku towarowego związanego z oferowaniem nieoryginalnych części zamiennych w postaci osłon chłodnicy (tzw. grilli) z miejscem na zamocowanie emblematu AUDI.

Sąd, który wcześniej zadał pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości UE (sprawa C-334/22) wskazał w ustnych motywach rozstrzygnięcia, że w świetle wytycznych Trybunału miał zbadać, czy używanie oznaczenia poprzez oferowanie do sprzedaży osłon chłodnicy (tzw. grilli) stanowiących część zamienną i zawierających element przeznaczony do zamocowania emblematu (o kształcie identycznym lub podobnym do znaku towarowego producenta samochodu) godzi w funkcje znaku towarowego Audi. W ocenie Sądu Okręgowego, w realiach analizowanej sprawy, żadna z funkcji znaku towarowego Audi nie została naruszona. Nie można więc mówić o naruszeniu prawa do znaku towarowego.

Wyrok jest nieprawomocny.

Serdecznie gratulujemy całemu zespołowi Kancelarii, w szczególności prof. Ryszardowi Skubiszowi oraz pełnomocnikom reprezentującym naszego klienta - mec. Szymonowi Karpierzowi i mec. Tomaszowi Drabowi.

Dziękujemy również naszemu klientowi za zaufanie oraz możliwość prowadzenia niezwykle ciekawej sprawy, ważnej dla całego rynku części zamiennych.

*******

We are pleased to inform that the Regional Court in Warsaw's XXII Intellectual Property Division, in a judgment dated June 18, 2024, dismissed in its entirety Audi A.G.'s lawsuit for alleged trade mark infringement related to the offering of non-original spare parts in the form of radiator covers (so-called "grills") with space for attaching the AUDI emblem.

The Court, who has earlier requested for preliminary ruling to the Court of Justice of European Union (case C-334/22), pointed out in the oral recitals of the ruling that, in light of the Court's guidelines, he was to examine, whether the use of the sign by marketing radiator covers (so-called “grills”) that are a spare part and contain a component designed to attach an emblem (with a shape identical or similar to the car manufacturer’s trade mark) is detrimental to the functions of the trade mark. In assessment of the Regional Court, under the circumstances of the examined case, none of the functions of the Audi trade mark have been infringed. Therefore, there can be no question as to whether the trade mark has been infringed.

The District Court's verdict is not final.

We would like to congratulate the entire team and in particular Prof Ryszard Skubisz, as well as attorney at law Szymon Karpierz and attorney at law Tomasz Drab who represented the Defendant in the hereby case.

Also, we would like to thank our client for the trust and the opportunity to pursue an extremely interesting case, which is significant for the entire spare parts market.

UDOSTĘPNIJ