SZYMON KARPIERZ – radca prawny specjalizujący się w prawie procesowym, ze szczególnym uwzględnieniem postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego. Reprezentuje Klientów w sporach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, Sądem Najwyższym oraz organami administracji publicznej. W ramach praktyki w Kancelarii SKUBISZ prowadzi m.in. sprawy związane z naruszeniem praw do znaków towarowych, wzorów przemysłowych i wzorów użytkowych. Ponadto posiada duże doświadczenie w dochodzeniu i zwalczaniu roszczeń z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji, a także w zakresie doradztwa prawnego przy ugodowym rozwiązywaniu sporów sądowych.

W latach 2007-2010 odbył aplikację sądową etatową zakończoną zdaniem egzaminu sędziowskiego. Dodatkowo ukończył Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim.

  • reprezentowanie Klienta przed Sądem Najwyższym, m.in. w precedensowej sprawie dotyczącej  roszczenia o zwrot bezpodstawnie uzyskanych korzyści z tytułu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy (III CSK 216/16 - LINK). Sąd Najwyższy podzielił argumentację prawną prezentowaną w skardze kasacyjnej, której byłem współautorem.
  • prowadzenie, w imieniu polskich przedsiębiorców, skutecznych negocjacji m.in. z międzynarodowym koncernem kosmetycznym w sprawie ochrony znaków towarowych i importu równoległego oraz równie skutecznych negocjacji z globalnym koncernem informatycznym dotyczących ochrony uczciwej konkurencji (rekomendacja).
  • prowadzenie, w imieniu polskich importerów równoległych, precedensowych sporów sądowych odnoszących się do importu równoległego farmaceutyków.
  • reprezentowanie Klientów przed organami celnymi oraz sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących stosowania  przez polskie organy celne Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 608/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej przez organy celne.
  • reprezentowanie Klientów przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym w sporach o naruszenie praw ochronnych na znaki towarowe, naruszenie praw z rejestracji wzorów przemysłowych oraz patentów.
  • reprezentowanie Klientów przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym w sprawach dotyczących różnych czynów nieuczciwej konkurencji (m.in. wprowadzające  w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłaniane do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji, utrudnianie dostępu do rynku, opłaty „półkowe”,  tzw. nienazwane czyny nieuczciwej konkurencji, itd.).
  • reprezentowanie Klientów w sprawach karnych obejmujących m.in. kwestie podrabiania znaków towarowych  (art. 305  Prawa własności przemysłowej).
  • reprezentowanie i doradztwo dla Klientów z różnych branż, m.in.: kosmetycznej, farmaceutycznej, medialnej i telekomunikacyjnej, budowlanej, hodowlanej, spożywczej (w tym m.in. słodycze, woda, suplementy diety i zioła, alkohol, tłuszcze roślinne, mięso drobiowe, przetwory mięsne), zabawkarskiej, dystrybucji części zamiennych do samochodów, paliwowej, informatycznej, handlu detalicznego i hurtowego

Roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści w prawie znaków towarowych (skutki wyroku SN w sprawie „milksełko”) w świetle regulacji krajowych i unijnych

w: Wynalazczość i ochrona własności intelektualnej. Aspekty materialnoprawne i proceduralne własności przemysłowej oraz zarządzanie prawami wyłacznymi, (red.) Alicja Adamczak, Zeszyt 41.

Ochrona danych osobowych w informatyce

Wiedza i Praktyka, 2014 (współautor)

Prawa autorskie i licencje w IT

Wiedza i Praktyka, 2014 (współautor)