Prawo konkurencji

Prawnicy Kancelarii Skubisz posiadają doświadczenie w prowadzeniu spraw objętych regulacją prawa antymonopolowego.

  • Zakres prowadzonych spraw obejmował przede wszystkim nadużycia pozycji dominującej, w szczególności przejawiające się w blokowaniu dostępu do rynku, jak również zawieranie porozumień ograniczających konkurencję. Ponadto, należały do niego sprawy dotyczące naruszenia zbiorów interesów konsumentów.

  • Prawnicy Kancelarii prowadzili sprawy sporne przed sądami powszechnymi, których rozstrzygnięcie obejmowało ocenę prawną stanu faktycznego przez pryzmat regulacji antymonopolowych. W szczególności reprezentowali Klientów w sporach dotyczących wykonywania umów dystrybucyjnych.

Główne usługi

01

Ocena prawna i umowy

Oceniamy pod kątem prawnym oraz przygotowujemy umowy dystrybucji selektywnej i wyłącznej, zwłaszcza w zakresie towarów objętych zakresem praw własności intelektualnej

02

Opinie

Przygotowujemy opinie prawne w sprawach objętych zakresem regulacji krajowego oraz unijnego prawa antymonopolowego

03

Reprezentacja

Reprezentujemy Klientów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym w sporach obejmujących naruszenie prawa antymonopolowego, a także przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w postępowaniach obejmujących wnioski o wydanie orzeczeń wstępnych w sprawach z zakresu prawa antymonopolowego

Doświadczenie

Pracowaliśmy m.in. nad następującymi sprawami wymagającymi znacznego kunsztu prawnego

Aktualności związane z prawem reklamy