EWELINA STEC-DOBROCZYŃSKA – radca prawny. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa własności przemysłowej (w szczególności prawa znaków towarowych i wzorów przemysłowych) oraz prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Doradza Klientom Kancelarii w sprawach związanych z importem równoległym. Reprezentuje Klientów w postępowaniach spornych przed Urzędem Patentowym RP, sądami administracyjnymi (w tym także Naczelnym Sądem Administracyjnym) i sądami powszechnymi.

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W trakcie studiów prawniczych ukończyła dodatkowo dwuletni certyfikowany kurs organizowany przez Centrum Prawa Amerykańskiego KUL, jako wspólny program Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Chicago – Kent Collage of Law w Chicago (IIT). W latach 2013-2015 odbyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie pod patronatem prof. Ryszarda Skubisza.

Biegle włada językiem angielskim.

  • skuteczna obrona rodziny znaków towarowych suplementów diety przed wnioskami o unieważnienie tych znaków, w tym wielokrotna skuteczna reprezentacja przed sądami administracyjnymi
  • skuteczne wystąpienie przeciwko dziesiątkom rejestracji liczbowych znaków towarowych wiodącego wydawcy czasopism krzyżówkowych (prawomocne unieważnienie kilkudziesięciu takich rejestracji)
  • prowadzenie, w imieniu największej sieci sklepów dyskontowych w Polsce, postępowań sprzeciwowych oraz o unieważnienie praw ochronnych na krajowe i unijne znaki towarowe
  • prowadzenie, w imieniu największej sieci sklepów dyskontowych w Polsce, postępowania spornego o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy
  • prowadzenie, w imieniu lidera branży wydawniczej, kilkudziesięciu spraw o unieważnienie praw ochronnych na znaki towarowe, w tym reprezentacja na wszystkich szczeblach postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego
  • zawarcie korzystnej ugody kończącej spór o naruszenie prawa do renomowanego znaku towarowego w imieniu polskiego producenta leków
  • doradztwo prawne polskiemu liderowi importu równoległego produktów leczniczych w bieżących sprawach związanych z importem równoległym, w tym sporządzanie opinii prawnych dotyczących zagadnień z pogranicza prawa UE, prawa farmaceutycznego i prawa administracyjnego
  • skuteczne odparcie sprzeciwów uprawnionych do znaków towarowych wobec importu równoległego produktów leczniczych w dziesiątkach spraw
  • skuteczne zaskarżenie, w imieniu polskiego lidera importu równoległego produktów leczniczych, decyzji Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o odmowie wydania pozwolenia na import równoległy, z powołaniem się na naruszenie prawa UE