Nowe sądy ds. własności intelektualnej

Data publikacji: 03/07/2020 |  Kategorie: Blog / Zmiany w prawie

Pragniemy poinformować, że od 1 lipca 2020 r. sprawy z zakresu własności intelektualnej będą rozpoznawały wyspecjalizowane sądy ds. własności intelektualnej. W pierwszej instancji w sprawach tych będą właściwe Sądy Okręgowe w Gdańsku, Katowicach, Lublinie, Poznaniu i Warszawie. W drugiej instancji natomiast sądy apelacyjne w Warszawie i Poznaniu.

Właściwość nowych sądów obejmuje sprawy z zakresu:

  • ochrony praw autorskich i pokrewnych (majątkowe i osobiste prawa autorskie, prawo do artystycznych wykonań, prawa do fonogramów i wideogramów, prawa do nadań programów, prawa do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych),
  • ochrony praw własności przemysłowej (prawa do wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych),
  • innych praw na dobrach niematerialnych,
  • zapobiegania i zwalczania nieuczciwej konkurencji,
  • ochrony dóbr osobistych  (w zakresie, w jakim dotyczy ona wykorzystania dobra osobistego w celu indywidualizacji, reklamy lub promocji przedsiębiorcy, towarów lub usług),
  • ochrony dóbr osobistych w związku z działalnością naukową lub wynalazczą (sprawy z zakresu twórczości naukowej, artystycznej, wynalazczej i racjonalizatorskiej, ochrony nazwiska, pseudonimu, wizerunku, a nawet godności twórcy lub wynalazcy).

Sądy te będą również rozpoznawały sprawy z zakresu ochrony unijnych znaków towarowych oraz wspólnotowych wzorów przemysłowych.

Sąd Okręgowy w Warszawie jest natomiast wyłącznie właściwy w sprawach technicznych, tj. w sprawach własności intelektualnej dotyczących programów komputerowych, wynalazków, wzorów użytkowych, topografii układów scalonych, odmian roślin oraz tajemnic przedsiębiorstwa o charakterze technicznym.

Ostatnie zmiany w tym zakresie dotyczą nie tylko powołania wyspecjalizowanych sądów ds. własności intelektualnej. Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego z 13 lutego 2020 r. wprowadza także odrębne postępowanie w sprawach własności intelektualnej (do kodeksu postępowania cywilnego dodano dział 4g).

Jeden z sądów okręgowych właściwy w sprawach własności intelektualnej został utworzony w Lublinie (XII Wydział Własności Intelektualnej Sądu Okręgowego w Lublinie) Sąd będzie rozpoznawał sprawy z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Kielcach, Sądu Okręgowego w Krośnie, Sądu Okręgowego w Lublinie, Sądu Okręgowego w Przemyślu, Sądu Okręgowego w Radomiu, Sądu Okręgowego w Rzeszowie, Sądu Okręgowego w Siedlcach, Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu oraz Sądu Okręgowego w Zamościu. Sąd będzie się mieścił przy ul. Krakowskie Przedmieście 43.

UDOSTĘPNIJ