DR TOMASZ DRAB – doktor nauk prawnych, radca prawny oraz asystent w Katedrze Prawa Unii Europejskiej UMCS.

Za pracę magisterską pt. „Podobieństwo oznaczeń w ramach oceny niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej” zdobył nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w XV edycji konkursu, organizowanego przez Urząd Patentowy RP, na najlepszą pracę na temat własności intelektualnej.

Zawodowo interesuje się prawem Unii Europejskiej, prawem zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz prawem własności przemysłowej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa znaków towarowych.

W okresie studiów angażował się szeroko w działalność organizacyjną oraz naukową, między innymi pełniąc funkcję Prezesa Studenckiego Koła Naukowego Prawników UMCS.

Dwukrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe, stypendysta Prezydenta Miasta Lublin, wielokrotny stypendysta Rektora UMCS dla najlepszych studentów oraz Studenckiego Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego

  • udział w zespole prowadzącym postępowania sprzeciwowe oraz o unieważnienie praw ochronnych na krajowe i unijne znaki towarowe, w imieniu największej sieci sklepów dyskontowych w Polsce
  • udział w postępowaniach sprzeciwowych oraz postępowaniach o unieważnienie praw ochronnych na krajowe i unijne znaki towarowe
  • prowadzenie, w imieniu największej sieci sklepów dyskontowych w Polsce, postępowań sprzeciwowych oraz o unieważnienie praw ochronnych na krajowe i unijne znaki towarowe
  • prowadzenie negocjacji skutkujących zawarciem ugód w sprawach dotyczących naruszeń praw ochronnych na krajowe i unijne znaki towarowe
  • udział w sprawach z zakresu prawa nieuczciwej konkurencji, prawa autorskiego oraz prawa wzorów przemysłowych
  • praca w zespołach zajmujących się sprawami importu równoległego oraz rynku farmaceutycznego
  • występowanie przed Urzędem Patentowym RP oraz sądami powszechnymi w sprawach dotyczących prawa własności przemysłowej, prawa autorskiego oraz prawa o zwalczeniu nieuczciwej konkurencj

Badanie identyczności i podobieństwa towarów lub usług w ramach niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Prace z Prawa Własności Intelektualnej, 2019, zeszyt 145

Niezależna pozycja odróżniająca zajmowana przez wcześniejszy znak towarowy w późniejszym złożonym znaku towarowym

w: Znaki towarowe i ich ochrona, red. R. Skubisz, Warszawa 2019

Privatization of Public Law. Selected Issues

w: Tendencje rozwojowe prawa administracyjnego, red. E. Kruk, G. Lubeńczuk, T. Drab, Lublin 2017

ZOBACZ WSZYSTKIE PUBLIKACJE TOMASZA DRABA